Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Elämä kuntoon -valmennus

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos toteutti yhteistyössä Mehiläinen työelämäpalveluiden, sekä Kisakallion Urheiluopiston kanssa työhyvinvointihankkeen, joka toteutettiin vuoden 2012-2013 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena oli tukea ja edistää poliisilaitoksen poliisivankiloiden vartijoiden työssä jaksamista sekä työhyvinvointia...

Palkeet parhaaksi – innostunut henkilöstö, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Palkeiden Kaiku-kehittämishankkeena toteutettiin vuonna 2012 johtoryhmätyöskentelyn ja johdon kehittämisen kokonaisuus. Kaiku-hankkeen tarkoituksena oli parantaa Palkeiden johdon yhteistyötä ja tehokkuutta. Hyvän johtamisen vaikutukset näkyvät positiivisesti niin henkilöstön, asiakkaiden kuin verkostojenkin näkökulmasta...

Ykköset

Rikosseuraamusalalla tapahtuneiden organisaatiouudistusten myötä vankilan ja yhdyskuskuntaseuraamustoimiston johtoa yhdistettiin. Kaiku-hankkeessa tavoiteltiin työhyvinvointia parantavien ja ylläpitävien toimenpiteiden sisällyttämistä osaksi tulosjohtamista ja arkirutiineja. Hankkeessa käytettiin ulkopuolisen asiantuntijan Jani Romainin osaamista työyhteisön kehittämiseksi.

Esimiestyö muutoksessa

Hanke muodostui koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian omalla kustannuksellaan järjestämistä foorumeista sekä Kaiku-rahoituksella toteutetuista TE-toimistojen johdon coachingista. Coaching muodostui seuraavista elementeistä: Johtajan ja kolmen palvelulinjan johtajan yhteinen osuus teemoina mm. johtajuus, yhteistyö..

Tilastokirjaston ja tilastotietopalvelun muutostuki

Tilastokirjastoa ovat kohdanneet viime vuosina suuret muutokset: sisäinen organisaatiouudistus, kirjasto- ja tietopalvelualan nopea muutos sekä uuden toimipisteen perustaminen Helsingin yliopiston pääkirjastoon. Nähtävissä on, että muutokset eivät pääty tähän. Muutokset ovat..

Esimiesten ja työyhteisöjen kehittämishanke

Kehittämishanke toteutettiin 1.1.-31.12.2012 osana THL:n johtamisen kehittämisohjelmaa. Tarkoituksena on ollut vahvistaa THL:n strategiassa määritettyjä menestystekijöitä, erityisesti innostavaa, vastuullista ja visionääristä johtajuutta. Hankkeen avulla on kehitetty esimiesten ammattitaitoa, osaamista ja valmiuksia..

Hyvinvoiva kouluyhteisö

Suomalais-venäläisessä koulussa toteutettiin Hyvinvoiva kouluyhteisö -hanke vuonna 2012. Hankkeen tavoitteena oli tukea henkilöstön jaksamista haastavissa työolosuhteissa ja parantaa vuorovaikutusta monikulttuurisessa työyhteisössä. Koulussa tehdään kosteusvaurioista johtuvia saneeraustöitä, jotka jatkuvat kolme vuotta...

Uutta etsimässä – henkilöstön osaaminen ja voimavarat muutoksessa

Ruskis Oppimis- ja ohjauskeskuksen kehittämishanke liittyy tiiviisti Ruskiksen toiminnan, henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden, työ- ja toimintakäytäntöjen sekä niiden kautta oppimis- ja ohjauskeskuspalveluiden kehittämiseen. Hanke tukee 1. Organisaation toiminnan painopisteen siirtymistä..

Ikkuna uusiin maisemiin

Maanmittauslaitoksen hallintopalvelukeskus toteutti vuonna 2012 Ikkuna uusiin maisemiin -Kaiku-hankkeen. Hankkeen käynnistämisen taustalla oli viime vuosina tapahtuneet muutokset yksikön tehtävien ulkoistamisessa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen, Palkeisiin. Tämä oli tuonut muutoksia..

HELLA (Hallinto- ja esikuntalinjalle laatua)

Poliisilaitoksen hallinto- ja esikuntalinja koostuu erilaisista asiantuntijatehtävistä. Henkilöstön määrä oli kolmessa vuodessa vähentynyt 10:llä henkilöllä ollen nykyisin 14 henkilöä.  Linjalla työskentelevät hakivat omia paikkojaan työyhteisössä. Esimiehet olivat samaan aikaan vaihtuneet..

Työyhteisöviestinnän kehittämisprojekti 2012-2013

Patentti- ja rekisterihallituksen kaksivuotinen työyhteisöviestinnän kehittämisprojekti (TYVI 2012-2013) vahvisti muun muassa viraston henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia ja viestintävalmiuksia, lisäsi avoimuutta ja keskustelua sekä paransi viraston yhtenäisyyttä ja ilmapiiriä. TYVI-projektin tavoitteena oli kehittää..

Työilmapiirin edistäminen

Kuopion TE-toimistossa Kaiku-rahalla toteutettiin Työilmapiirin edistäminen-hanke ajalla 28.11.2011-31.3.2012. Apulaisjohtajan johdolla perustettiin työryhmä valmistelemaan työhyvinvointihanketta, jossa olivat mukana henkilöstön edustaja, työsuojeluvaltuutettu sekä lähiesimiesten edustaja. Henkilöstöltä pyydettiin toiveita päivien sisällöksi. Luottamusmiehelle delegoitiin..

Työpaikkaselvitys

Hankkeessa toteutettiin työilmapiirin kartoitus haastattelututkimuksella. Ulkopuolisen asiantuntijan laatimalla selvityksellä kartoitettiin työilmapiiririn nykytila ja etsittiin kehittämiskohteita sen parantamiseksi.

Maistraattien muutosvalmennus

Maistraattien Kaikuhankkeen koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli tukea maistraattien yhteisten toimintatapojen rakentumista monipaikkaisessa organisaatiossa sekä ylläpitää henkilöstön työhyvinvointia organisaatiomuutoksista huolimatta. Tavoitteina oli: ymmärtää työn muutos ja sen vaikutus toimintatapoihin ja työyhteisötaitoihin ja..

Evire – strategisen hyvinvoinnin keittämishanke Evirassa

Hankkeen tavoitteena oli luoda Eviraan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtamisen malli, joka tukee henkilöstön työkykyä, antaa esimiehille selkeät työkalut hyvinvoinnin johtamiseen sekä asettaa mittarit hyvinvointityön seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Esimiestyön, HR:n ja terveyshuollon..

Muutosvalmennus

Muutosvalmennuksen taustalla olivat Pohjois-Pohjanmaan verotoimiston toiminnan tulevat muutokset, erityisesti verokorttipuhelinpalvelun käyttöönotto vuoden 2012 alusta. Valmennuksella haluttiin tukea henkilöstön työhyvinvointia sekä varmistaa toiminnan sujuvuus muutostilanteessa. Valmennuksen kohderyhmänä olivat ensin johto ja..

Vahvaksi vastaisuudessa

Valtiokonttorin Rahoitustoimialalla on panostettu voimakkaasti henkilöstön työhyvinvointiin. Toimialan tulokset esim. tyty-barossa ovat olleet kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta yhdessä yksikössä kuitenkin selvästi muuta toimialaa alemmalla tasolla. Tämän johdosta päätettiin käynnistää ko...

Projektiosaamisen kehittäminen SYKEssä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtoryhmä on tunnistanut strategian (2011-2014) valmistelun yhteydessä projektiosaamisen strategisesti keskeiseksi osaamisalueeksi. 70- 80 % SYKEn työstä tehdään projekteissa. Projektipäälliköiden ja projektihenkilöstön osaamisvaatimukset ovat koko ajan kasvaneet ja..

Yhteensä 293 hakutulosta.