Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Esimiestyö fuusion mahdollistajana ja muutoksen tekijänä

MTT, Metlan, RKTL ja Tiken tilastot fuusioituivat Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. Fuusion onnistumisen edellytyksenä ovat muutoksen läpivievät ja muutoksen vakiinnuttavat esimiehet. 2013-2014 toteutettiin Valtiokonttorin Kaiku -työelämän kehittämishanke ”Esimiestyö fuusion mahdollistajana ja muutoksen..

Maistraattien muutosvalmennus esimiehille

Maistraateissa toteutettiin vuoden 2014 aikana mahdollistavaan johtamiseen pohjautuva esimiesten muutoskoulutus, jonka tavoitteena oli tukea johtajuuden ja muutoksen hallinnan kehittymistä, työhyvinvoinnin johtamista, erilaisuuden hyödyntämistä työyhteisöissä ja esimiesten työhyvinvointia. Hankkeen myötä esimiehet..

Terveysteemavuosi

Terveysteemavuosi hankkeen tavoitteena oli työilmapiirin- ja työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden sekä yhteistyön parantaminen. Tyhy-ryhmä ja työsuojeluorganisaatio lähtivät yhdessä suunnittelemaan toimintaa. Vuoden aikana järjestettiin koko henkilökunnalle useita tietoiskun tapaisia tilaisuuksia, joissa vetäjinä oli työterveyshuollon asiantuntijoita:..

ELY-keskusten ja TE-toimistojen uudistumisen tuki (osat 1 & 2)

Hanke toteutettiin kaksiosaisena. Ensimmäisen osan, ”Toimiva monipaikkainen työyhteisö” tavoitteena oli löytää yhteinen konsepti monipaikkaisen työyhteisön pelisäännöiksi (johtaminen, asiantuntijan rooli, työtavat, tiedonkulku, työvälineet). Toteuttajana oli ulkopuolinen konsultti ja sisäiset kehittäjät. Hankkeessa..

Joustavasti yhteiseen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston POL-vastuualueen Kaiku-hanke suunniteltiin tukemaan vastuualueella toteutetun organisaatiorakenteen päivitystä, joka tehtiin uuden johtajan aloitettua tehtävissään edellisen pitkäaikaisen johtajan siirryttyä eläkkeelle. Organisaatiorakenteen uudistamisen yhteydessä tavoitteena oli uudistaa vastuualueen johtamista, esimiestyötä,..

Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Varsinais-Suomen verotoimistossa toteutettiin kaksi Mindfulness uni- ja stressinhallintaryhmää sekä kaksi ravinto- ja liikuntaryhmää. Ryhmätoiminnan keskeisenä tavoitteena oli tukea henkilöstöä oman terveytensä huolehtimisessa. Kummankin ryhmän aihealueen osalta kartoitettiin osallistujien henkilökohtainen tilanne..

Avoimuus, yhteiset säännöt ja työtavat

Kaiku-hankkeen lähtökohta Espoon käräjäoikeudessa toteutettiin vuosina 2013 ja 2014 Kaikurahoituksen avulla yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa hankkeen nimeltä Avoimuus, yhteiset säännöt ja työtavat. Kaikuhankkeen työskentelymuotona oli työnohjaus. Hankkeen käynnistämiseen antoivat aiheen muun..

Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hanke toteutetaan sekä 1-2 päiväisinä prosessipäivinä että kuukausittaisina työnohjaussessioina. Johdon ohjaus nivoutuu osaksi kokonaisprosessia, jotta valmentautuminen, suunnittelu ja toteutus synkronoituu toiminnassa. Hankkeessa lähtökohtana on hyvinvoinnin lisääntyminen jaetun perustan (organisaation arvot,..

Työyhteisökehittäjävalmennus

Työyhteisökehittäjävalmennus toteutettiin 12.12.2012 – 14.03.2013 välisenä aikana. Valmennukseen osallistui 22 henkilöä ministeriön eri osastoilta ja henkilöstöryhmistä. Idea syntyi Kaiku-kehittäjien lopputyönä, ja hanke toteutettiin Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelujen taloudellisella tuella. Valmennuksessa käytettiin perinteistä..

Yhtenäinen POSYVE

Hankkeen käynnistämisen taustalla olivat Pohjois-Suomen yritysveroverotoimistossa  tapahtuvat toimintatapojen muutokset ja tarpeet, ennen kaikkea siirtyminen valtakunnalliseen työjonomalliin. Muutokseen haluttiin varautua uutta toimintamallia valmistelevin ja henkilöstön työhyvinvointia tukevin toimenpitein. Hankkeella pyrittiin myös..

Posttraumatyöpajat osana poliisin jälkipuintikäytäntöjä

Poliisihallinnossa toteutettiin marraskuussa 2012 osana työkyvyn tukemisen toimenpiteitä ja kriittisten tilanteiden jälkitoimia kaksi posttraumatyöpajaa kriittisissä tilanteissa olleille poliisihallinnon työntekijöille.  Työpajojen toteutus perustui Yhdysvalloissa FBI:n kehittämään Post Critical Incident Seminar-malliin, jossa..

Työhyvinvointivalmennus

Helsingin käräjäoikeuden hyvinvointivalmennus toteutettiin tammi-kesäkuussa 2013. Valmennuksen kantavat rakenteet olivat työhyvinvointipelit ja niiden lopuksi annetut henkilökohtaiset lupaukset Muutostaito Oy:n metodien mukaisesti. Pelitilaisuuksissa pohdittiin erilaisia käytännön tilanteita työhyvinvoinnin näkökulmasta: miten me..

Ryhmätyönohjaus osastonjohtajille ja muille lähiesimiehille – luottamus ja jaksaminen työyhteisössä

Tavoitteena oli johtamisen ja esimiestyön valmennuksellinen kehittäminen ryhmätyönohjauksen avulla käräjäoikeudessa: esimiestoiminnan kuormittavuuden tarkastelu oman esimiestoiminnan kehittäminen esimiestoiminta hankalissa henkilöstöasioissa lähiesimiesten yhteinen toiminta ja pelisäännöt siinä ohjattavia yhdisti hallinnan tunne esimiestoiminnassa..

Valoa idästä

Nuijamaan Tullin Valoa Idästä Kaiku-hanke. Hankkeeseen muodostettiin suunnitteluryhmä, joka vastasi hankkeen valmistelusta, ohjauksesta, seurannasta ja arvioinnista. Työskentelymenetelminä olivat työpajat, joissa käytiin keskustelua työkäytänteistä teemoittain. Työpajajoja oli henkilöstölle 6x3x1/2 pv (kuusi..

Toimivat käytännöt ja hyvinvoiva henkilöstö Hämeen TE-toimistossa

Hämeen Ely-keskusalueen viisi TE-toimistoa yhdistyivät vuoden 2013 alusta yhdeksi TE-toimistoksi. Tässä yhteydessä toimipaikkakohtainen organisoituminen ja palvelu muuttui koko alueen kattavaksi palvelulinjoittain tuotettavaksi palveluksi. Hämeen TE-toimistossa toteutettiin henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointihanke..

Hämeen rykmentin muutoksen tuki

Helmikuun 8. päivänä 2012 julkistettiin puolustusvoimien rakennetta ja toimintaa koskeva uudistusohjelma puolustusvoimauudistus. Päätös kosketti erityisen raskaasti Lahden varuskuntaa, joka suljettaisiin vuoden 2014 lopussa. Samalla Hämeen rykmentti lakkautettaisiin ja siihen kuuluvia..

Läsnätyö-hanke

Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyöhankkeessa pilotoitiin erilaisia joustavan työntekemisen muotoja. Tavoitteena oli työn joustoja lisäämällä parantaa heikentynyttä työssäjaksamista ja lisätä työn iloa. Pilotoitavat työmuodot valittiin henkilöstön työpajojen pohjalta. Suuri osa ELY:n henkilöstöstä..

Työkyvyn ja jaksamisen kehittäminen voimavaralähtöisesti

Valmennusohjelma työssäjaksamisen kanssa haasteita kokeville työntekijöille, tarkoituksena kehittää työssäjaksamista ja lisätä hyvinvointia. Valmennuksen tavoitteena oli lisätä henkilökohtaisia voimavaroja ja antaa työkaluja stressin ehkäisyyn ja hallintaan. Valmennukseen sisältyi kaikkiaan 6 lähipäivää..

Yhteensä 316 hakutulosta.