Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Laadittu 28.4.2020
Päivitetty 4.3.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): puh. 0295 50 2000, kirjaamo(at)valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Laura Salmi, Talous, tieto ja työelämä -toimiala, Johtamisen tieto- ja työelämäpalvelut -yksikkö
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 0295 502 494 , laura.salmi(at)valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

Heikki Kangas, puh. +358 (0) 295 50 2156, tietosuojavastaava(at)valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 1. Asiakaspalautteisiin vastaaminen (palautelomake): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa palautelomakkeelle.
 2. Julkaisutilausten toimittaminen (julkaisut, tiedotteet ja uutiskirjeet, tilauslomakkeet): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain tilausten toimittamiseksi. Valtiokonttori ylläpitää julkaisujen jakelua varten erillistä asiakasrekisteriä eMailerissa (ei kotisivujen yhteydessä). Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa tilauslomakkeelle.
 3. Yhteystietomuutosten ilmoittaminen Valtiokonttoriin: Valtiokonttori tuottaa julkishallinnolle palveluita (maksuliikepalvelut, verkkomaksaminen, talouspalvelut, kuntapalvelut ja analysointipalvelut), joihin liittyen ylläpidämme listoja julkishallinnon organisaatioiden yhteyshenkilöistä. Organisaatiot ilmoittavat omat yhteyshenkilönsä Valtiokonttorille sähköpostilla. Yhteyshenkilöiden tietoja käytetään vain ao. palveluihin liittyvien kohdennettujen tiedotteiden ja muiden asiakasviestien toimittamiseen. Viestit liittyvät kyseisten henkilöiden virkatyöhön. Valtiokonttori ylläpitää palveluidensa asiakasrekisterejä eMailerissa (ei kotisivujen yhteydessä). Henkilöt antavat suostumuksensa toimittamalla yhteystietonsa Valtiokonttorille.
 4. Asiantuntijaryhmien listat osana sivujen sisältöjä (virastojen työyhteisösovittelijat, Kaiku-kehittäjät ja yhteistyöryhmien jäsenet): Yhteistyön tueksi julkaistaan kotisivuilla listoja virastojen asiantuntijoista (tämän kohdan 3 osalta rekisterin ylläpitäjä on T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimialan Johtamisen tieto- ja työelämäpalvelut -yksikkö). Listat liittyvät kyseisten asiantuntijoiden virkatyöhön. Virkamiehellä on kuitenkin oikeus kieltää nimensä julkaisu em. listoilla.
 5. Kaiku-hankerekisteri: Kaiku-kehittämisrahoitusta saaneiden hankkeiden rekisteri, joka sisältää myös tiedon hankkeiden yhteyshenkilöistä eri virastoissa. Tehtävä liittyy heidän virkatehtäviinsä. Yhteyshenkilöillä on mahdollisuus kieltää nimensä esittämisen hankkeen yhteydessä sivustolla.
 6. Kävijäseuranta: Sivuston kehittämisen tueksi keräämme evästeillä tilastotietoa sivuston käytöstä. Kerättävien tietojen perusteella ei kuitenkaan yksilöidä käyttäjää. Käytössä on Siteimprove Analytics -kävijäseuranta.
 7. Käyttäjän IP-osoite: Sivuston ja niihin liittyvien ohjelmointirajapintojen käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita käytetään sivuston toiminnan varmentamiseen ja mahdollisten häiriötilanteiden selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

 1. Palaute: palautteenantajan antamat tiedot (ei pakollinen), yleensä s-postiosoite ja nimi, mahdollisesti puhelinnumero. Tietojen avulla Valtiokonttori vastaa palautteeseen.
 2. Julkaisutilaukset/-peruutukset (* = pakollinen tieto):
  1. Uutiskirjeet ja muut sähköiset julkaisut: etunimi*, sukunimi*, sähköposti*, organisaatio, tilattavat julkaisut*.
 3. Asiantuntijaryhmien listat osana sivujen sisältöjä:
  1. Työyhteisösovittelijat: nimi, organisaatio, toiminta-alue
  2. Kaiku-kehittäjät: nimi, organisaatio, toiminta-alue
  3. Kaiku-yhteistyöryhmän jäsenet: nimi, organisaatio
  4. Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenet: nimi, organisaatio
 1. Kävijäseuranta ((Siteimprove): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Siteimprove käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Siteimprove ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa https://help.siteimprove.com/support/solutions/articles/80000863889
 2. Kaiku-hankerekisteri: Hankkeiden tiedot sekä tieto yhteyshenkilöistä (nimi, organisaatio)
 3. Käyttäjän IP-osoite: Teknisiin lokitietoihin tallennetaan käyttäjän IP-osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kohdat 1, 2 ja 5: Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään
Kohta 3: Tiedot kootaan yhteistyössä asianomaisten virastojen ja henkilöiden kanssa ja julkaistaan heidän suostumuksellaan osana asianosaisten virkatehtäviä.
Kohta 4: Tiedot kerätään evästein.
Kohta 7 ja 6: Tekniset lokit säilötään järjestelmän lokipalvelimelle, jossa ne ovat saatavilla häiriötapausten selvittämistä varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kohdat 1, 2 ja 4: Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Kohta 3: Tiedot julkaistaan osana julkisen sivuston sisältöä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kohdat 1-4: Rekisteri ei sisällä salassa pidettävää aineistoa.
Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Kohta 1 (palaute): Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun asiakkaan asian käsittely edellyttää, tietoja ei tallenneta rekisteriksi.

Kohta 2 (tilaukset):
Tiedot tallennetaan Valtiokonttorin julkaisutilausten asiakasrekisteriin Emailerissa ja säilytetään palvelun elinkaaren ajan tai kunnes asiakas ilmoittaa peruvansa julkaisutilauksen. Linkki peruuttamiseen löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.

Kohta 3 (asiantuntijalistat):
Tiedot säilytetään niin kauan, kuin kyseinen asia on ajankohtainen ja hyödyksi Valtiokonttorin asiakkaille.

Kohta 4 (kävijäseuranta):
Evästeillä kerättävät tiedot tallennetaan Siteimprove-kävijäseurantapalveluun, jossa tietoja säilytetään 1000 päivää. Kun evästeiden säilytysjakso päättyy, ne poistetaan automaattisesti.

Kohta 5 (Kaiku hankerekisteri): Tiedot säilytetään niin kauan, kuin kyseinen asia on ajankohtainen ja hyödyksi Valtiokonttorin asiakkaille.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

12. Tarkastusoikeus

Kohdat 1-5: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon. Tarkastusoikeus perustuu tietokohteen tarkastuspyynnön mukana toimitettuun, varmennettuun IP-osoitteeseen.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Kohdat 1-4 ja 5: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kuten profilointia.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Kohdat 1-4 ja 5: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa poistamista henkilörekisteristä. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon. Oikeus tietojen poistamiseen perustuu tietokohteen poistopyynnön mukana toimitettuun, varmennettuun IP-osoitteeseen.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Asiakas voi ilmoittaa mahdollisesta havaitsemastaan tietosuojariskistä tai tietosuojaongelmasta Valtiokonttoriin sähköpostilla: viestinta(at)valtiokonttori.fi tai kotisivuston palautteiden kautta.

19. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden ainoana tarkoituksena on teknisesti helpottaa palvelun käyttöä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja siten helpottamaan sivuston käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorerä -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.