Valtion koulukotien johtamisvalmennus

Valtion koulukotien johtamisvalmennuksen tavoitteena oli kehittää asiakastarpeista lähtevää toiminnan johtamista niin, että saavutetaan sekä asiakashyötyjä, edistetään koulukotien yhtenäisyyttä ja kehitetään prosesseja sekä parannetaan henkilöstön  työhyvinvointia. Hankkeen aikana toteutettiin viisi yhteiskehittämispäivää (yksi kussakin koulukotiyksikössä) sekä yksikkökohtaisia kehittämispäiviä. Asiakastarpeista lähtevää johtamisen kehittämistä lähestyttiin hankkeen aikana yhteisellä prosessoinnilla ja koulukotien strategiaan kirjattujen neljän strategisen linjauksen ohjaamana: 1. Osallisuuden ja dialogisuuden kehittäminen, 2.Lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, 3. Moniammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen sekä 4. Tutkimus- ja kehittämistyön hyödyntäminen.

Hankkeen yhteiskehittämispäivissä kunkin päivän teemaa prosessoitiin pienryhmissä sekä ”yhteisen pöydän ympärillä”. Teemoja syvennettiin yksikkökohtaisten tarpeiden mukaan yksikkökohtaisissa kehittämispäivissä. Yhteiskehittämispäivään osallistyivat yksiköiden johtoryhmät, kun taas yksikkökohtaisten päivien osallistujajoukko oli laajempi.

Hankkeen tärkeimmät tulokset olivat:
– Koulukotikonsernin ytenäisyys lisääntyi, halu jatkaa yhteiskehittämistä yhteisillä foorumeilla.
– Monia henkilöstöasioihin sekä toimintakäytänmtöihin liittyviä yksikkökohtaisia eroja kyettiin yhtenäistämään.
– Avoimuus lisääntyi henkilöstön ja yksiköiden välillä.
– Käynnistettiin johtoryhmän toimesta systemaattinen riskien analysointi.
– Sovittiin ja toteutettiin yhtenäinen asiakaspalautteen sekä sijoituksia ja henkilöstöä koskevan tilastotiedon keruu.
– Sovittiin (ja on käynnistetty) koulukotien IMS- laatujärjestelmän kehittämishanke, jonka tavoitteena on laatujärjestelmän sertifiointi kaikissa yksiköissä.
– Työntekijävaihdot yksiköiden välillä käynnistyivät.
– Asiakastyöhön liittyvien lomakkeiden yhtenäistäminen.
– Vahvistettiin kokemusasiantuntijuuden asemaa koulukotien kehittämisessä.

Koulukotien vuosittainen VM Baro työtyytyväisyysmittauksen tulos parani vuoden aikana lähes kaikilla mittauksen osa-alueilla. Oletuksemme on, että toiminnan yhteiskehittämisellä on tässä ollut merkittävä vaikutus.

Hanke toteutui pitkälti suunnitellulla tavalla, mutta ei kokonaan. Kevään 2017 aikana koulukotien johtoryhmässä päädyttiin näkemykseen siitä, että prosessi viedään loppuun koulukotien oman henkilöstön toimesta, joten konsultti ei vetänyt projektia loppuun asti. Hankkeen kehittämispäivien aikataulua myös muutettiin keväällä 2017. Hankkeeseen sitoutuminen oli pääsääntöisesti hyvää.