Työsuojeluhallinnon osaamisen johtamisen, verkkopedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta ”TYÖSUOJELUN VAHVA OSAAJA”

Työsuojeluhallinnossa osaamista ei ole määritelty tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Koulutusjärjestelmän ja osaamisen johtamisen yhteys jää liian ohueksi ja tarvitaan osaamista ja työkaluja valvonnan substanssin osaamisen johtamiseen. Koulutustoiminta on laajaa, mutta koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti lähikoulutuksina. Verkkopedagogiikan haasteeksi nousee vuorovaikutuksen ja yhteisen keskustelun vähentyminen. ISAVI:n osalta työroolien kehittämistä ei ole toteutettu työidentiteettityön näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä työhyvinvointia määrittelemällä työsuojeluhallinnon strateginen osaaminen ja rakentaa verkkopedagogiikkaa sen toteuttamiseen. Hankkeen aikana kehitetään myös verkkopedagogiikan vuorovaikutteisuutta kaikkien työsuojelun vastuualueiden käyttöön. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella toteutetaan erillinen laajempi vuorovaikutuksen ja työidentiteettien kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa toimintatapojen vaikuttavuus sekä osaamisen johtamisen vuorovaikutteisuus.

Vuosien 2016 -2017 aikana hankkeessa määritellään työsuojeluhallinnon strategiset ydinosaamisalueet, arvioidaan henkilöstön osaamista osana kehityskeskusteluja ja laaditaan osaamistarpeisiin pohjautuva koulutussuunnitelma, otetaan käyttöön verkko-oppimisalusta Moodle ja kehitetään verkkopedagogiikkaa sekä digitaalisia toimintatapoja ja vuorovaikutusta osana verkkopedagogiikan kehittämistä, ISAVI:ssa vahvistetaan vuorovaikutusta osaamisen johtamisessa ja kehitetään työidentiteettejä. Toimintaa kehitetään yhteistyössä johdon, esimiesten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoina hankkeessa toimivat FT, THM, PDO työnohjaaja Salme Mahlakaarto ja emeritusprofessori Pauli Juuti. Tuloksia mitataan työtyytyväisyyskyselyn ja työidentiteetti ID –mittarin (ISAVI) sekä erillisen kyselyn avulla.