Rohkeasti muutokseen – ROMU

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kansliat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Valtakunnallisen käräjäoikeusverkostouudistuksen myötä Iisalmen ja Varkauden kansliat lakkaavat 1.1.2019 ja niiden henkilöstö siirtyy Kuopioon sitten, kun Kuopion kanslian toimitilahanke on toteutettu. Tämän ja samanaikaisten muiden hallinnollisten, teknisten, toiminnallisten ynnä muiden muutosten läpiviemiseksi tarvittiin kehittämishanke, joka edistäisi henkilöstön selviytymistä ja sitoutumista, luottamuksellisen ilmapiirin ra-kentamista ja auttaisi viraston johtoa muutoshankkeiden toteuttamisessa. Hankkeen 1. vaihe toteutettiin vuonna 2017.

Hanke on organisoitu siten, että hankkeen koordinaattorina on toiminut käräjäoikeuden valitsema ulkopuolinen konsultti. Käräjäoikeudessa hanketta on hallinnoinut suppea hankeryhmä yhdessä laamannin kanssa.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus: Hanketta jatkettiin helmikuussa 2018 käräjäoikeuden muutostyöryhmien vetäjien valmennuksella. Osallistujat, noin 10 henkilöä, tekivät valmennusta varten ennakkotehtävän. Valmennuksella tuettiin työryhmätyöskentelyn käynnistymistä ja projektipäällikkötaitojen vahvistamista, tunnistettiin työryhmätyöskentelyyn liittyviä haasteita ja riskejä sekä sovittiin yhteiset toimintatavat työryhmätyöskentelylle.

Maaliskuussa 2018 järjestettiin johdon ja esimiesten muutosvalmennus, jossa oli noin 20 osallistujaa. Siinä luotiin yhteistä näkemystä johdon ja esimiesten roolista ja tehtävistä muutoksen toteuttamisen eri vaiheissa, tarkasteltiin muutostilanteisiin liittyviä haasteita ja riskejä ja haettiin niihin ratkaisuja johtamisen keinoin. Lisäksi pyrittiin tunnistamaan omia motivaation lähteitä sekä vahvuus- ja kehittymisalueita ja lisäämään esimiesten yhteishenkeä ja keskinäistä vertaistukea. Valmennuksessa laadittiin rakennemuutoksen etenemisen aikajana.

Syyskuussa 2018 järjestettiin muutosvalmennus kaikille niille henkilöille, joiden työskentelypaikka muuttuu rakennemuutoksen vuoksi. Osallistujat, joita oli noin 30, tekivät valmennusta varten ennakkotehtävän. Valmennuksessa oli muutosturvaa koskeva tietoisku ja siinä käsiteltiin muutokseen liittyviä onnistumisia ja edistymisiä sekä huolia ja epäselviä asioita.

Lokakuussa 2018 järjestettiin RoMu -päivä käräjäoikeuden koko henkilöstölle. Osallistujia oli noin 60. Siinä haettiin yhteistä säveltä muutosten läpiviemiseksi, käsiteltiin tiimityöhön orientoitumista ja työyhteisön monipaikkaisuuden haasteita. Päivän aikana muodostettiin vertaisryhmät, jotka jatkoivat vertaissparrausta loppuvuoden 2018 aikana.

Loppuvuoteen 2018 suunniteltu esimiesten ja johdon valmennus siirrettiin vuoden 2019 alkuun, jotta organisaatioratkaisut ja uusien esimiesten valinnat saadaan tehtyä tätä ennen. Se, missä muodossa hanketta jatketaan, on pohdinnan alaisena. Varsinainen yhdistyminen voi viedä vuosia ja vasta sitten koko muutos on toteutunut. Huolimatta siitä, miten pitkään toimitilahanke ja tosiasiallinen yhdistyminen vievät, tarvetta Ro-Mu:n jatkamiselle on ainakin 1.3.2019 voimaan tulevan organisaatiouudistuksen myötä.

Kaiken kaikkiaan palaute RoMu-hankkeesta on ollut ehkä yllättävänkin myönteistä. Projekti on koettu tarpeelliseksi etenkin henkilöstön kuulemisen, tiedottamisen ja yhteishengen luomisen vuoksi. Ulkopuoliset konsultit ovat olleet asiaansa sitoutuneita ja löytäneet hyviä tapoja käydä asioita läpi kiinnostavasti ja rohkaisevasti uusien haasteiden edessä.