Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Yhdessä kohti 2020-lukua

Käräjäoikeus on kokenut vuonna 2010 verkostouudistuksen, joka on kokonaisuudessaan pantu täytäntöön vasta vuodenvaihteessa 2015-2016 ja siirrytty toimimaan pelkästään Hämeenlinnan kansliassa. Vuoden 2019 alusta voimaan tulee seuraava käräjäoikeusverkostouudistus, joka vaikuttaa tuomiopiirin..

Työvireyden ylläpitäminen muutoksessa

Työterveysriski on noussut esille terveystarkastusprosessissa. Muutostilanteessa ikääntyneemmän henkilöstön työterveyden vahvistaminen ja kyselyn vastausten analyysiin pohjautuen työkyvyn tukeminen, työhyvinvoinnin parantaminen ja organisaation sisäisen toimivuuden vahvistaminen. Hanke valittiin sähköisen terveyskyselyn vastausten analyysissa. Kysely..

Osallistumisella onnistuneempi organisaatiomuutos

Kehittämishanke kytkeytyy Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipalvelut -linjalla käynnistyvään organisaatiomuutokseen, joka koskee suurinta osaa koko laitoksen henkilöstöstä. Hanke aiotaan integroida tähän muutokseen niin ajallisesti kuin sisällöllisestikin siten, että sen kautta voidaan tukea..

Yhdessä enemmän

Tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi on syytä yhdistää sekä valtakunnallisesti että paikallisesti  työssuojeluvaltuutettujen ja Kaiku-kehittäjäverkoston jäsenten  tekeminen ja oppiminen työhyvinvointitehtävissä siltä osin kuin mahdollista. Hankkeen tavoitteena on tukea asiakasorgansiaatioiden eli verotuksen..

Osaamisen kehittäminen: Yhdessä tieteen ja yhteiskunnan parhaaksi

Hanke kytkeytyy Akatemian toimintaympäristön ja työn muutoksiin sekä 1.8.2018 toteutettavaan organisaatiouudistukseen. Uudistukset nostavat keskeisiin rooleihin oppimisen, osaamisen ja muutoskyvyn sekä ennakoivan otteen sekä työtapana yhteiskehittämisen ja yhteisöllisen oppimisen. Hanke kytkeytyy..

Kehittyvä vankila – vaikuttavuutta työhön

Mikkelin vankilan lisäuudisrakennus (kevät 2012) tuplasi vankilan koon ja vanhan osan peruskorjaus (alkuvuosi 2016) toi puitteet lopullisesti nykyaikaan. Samalla työtapojen kehittämisen tarve kävi ilmeiseksi; tarvittiin kulttuurin muutosta vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja..

Resilienssiä työn arkeen – Helsingin poliisilaitoksen resilienssivalmennus

Kehittämishanke perustuu Helsingin poliisilaitoksen strategiaan 2020, jossa yhdeksi kehittämisalueeksi on määritelty Kyky reagoida. Kehittämisalueeseen sisältyvät toiminnan ja kehittämisen painopisteet ovat suorituskyvyn varmistaminen, yhteinen tilannekuva ja resurssien joustava kohdentaminen, henkilöstön henkisen..

Strategisen henkilöstösuunnittelun kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalalla on keskusteltu osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun tärkeydestä ja hallinnonalalle on laadittu jonkin verran tukimateriaalia henkilöstösuunnitelmien laatimiseksi. Hallinnonalan virastojen HR-resurssit ovat erittäin niukat, eikä voimavaroja henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämiseen juurikaan..

Tampereen alueverkoston työnohjaus

Kaiku-kehittäjien alueellisen verkostoitumisen ja työyhteisöjen, virastojen ja hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön kehittämisen tueksi. Kaiku-kehittäjät ovat kokoontuneet Tampereella yhteiseen työnohjaukseen vuodesta 2016. Nyt oli pidempi tauko, jonka aikana havaittiin, miten suuri merkitys..

Kaiku-kehittäjien jatkovalmennus

Jatkuva, alati kiihtyvä muutos ja kytkekytyneempi ympäristömme vaatii niin kehittäjiltä kuin esimiehiltä uusia taitoja. Vaikka Kaiku-kehittäjäkoulutuksessa käytetäänkin nykymuodossaan paljon erilaisia ryhmän yhteisen ajattelun välineitä, fasilitaatiota, sekä sivutaan kompleksisuusajattelua, tarve näiden..

Työn uusiutuminen Palkeissa

Hanke toteutettiin kahdessa kokonaisuudessa. Keväällä 2018 ensimmäisen neljän (4) henkilön osalta ja toinen kokonaisuus syksyllä 2018 neljän (4) henkilön osalta. Tämän lisäksi pilotissa oli mukana yksi selkeästi erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä..

Osaamisen kehittäminen Tutkimusinfrastruktuuripalvelut -yksikössä

Vuoden 2018 alusta Luken organisaatiorakennetta muutettiin tukemaan Luken uudistetun strategian toimeenpanoa. Osana tätä muutosta tutkimusta tukevasta, aineistopalvelusta vastaavasta henkilöstöstä muodostettiin Infrastruktuuripalvelut-yksikkö. Henkilöstöä yksikössä on noin 350, joista 20 – 30..

Työnohjaus turvapaikka-asioita käsitteleville julkisille oikeusavustajille

Oikeusaputoimistoissa hoidettavien turvapaikka-asioiden lukumäärä on noussut moninkertaiseksi. Projekti alkanut 2017, mutta toimintaan on tullut mukaan uusia henkilöitä ja negatiivisten turvapaikkapäätösten vaikutukset alkavat tuntua. Erilaisia avustajiin kohdostuneita uhkatilanteita on ilmennyt. Turvapaikka-asioita..

Kohti valmentavaa ihmisten johtamista -kehittämishanke

Kohti valmentavaa ihmisten johtamista- kehittämishankkeen tavoitteena on selkiyttää esimisroolia, tuottaa esimiehille tukea ja työkaluja esimiestyöhön, luoda yhteistä käsitystä hyvän johtamisen tasosta ja käytännöistä sekä luoda esimiehille mahdollisuus yhteiselle pohdinnalle ja..

Laadukas esimiestyö tuloksekkaan ja tehokkaan tutkinnan mahdollistajana

Rikospoliisin tutkinnanjohtajille ja ryhmänjohtajille järjestetään työpajoja päivittäiseen tutkinnanjohtamiseen sekä esimiestyöhön liittyen. Ves-työpajassa pohdimme käytännön esimerkein jokapäiväisiä rutiinitehtäviä sekä ns. pulmatilanteita. Ulkopuoliset luennoitsijat kirkastavat esimiesten roolia ja mm. vuorovaikutustaitojen välttämättömyyttä. Työterveyshuollon..

Yhtenäinen ja tehokas henkilöstöhallinto

HR:n rooli tulee muuttumaan valtio- ja virastotasolla lähitulevaisuudessa (mm. Valtiokonttorin Yhteinen sävel -selvitys), minkä vuoksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöyksikköön kohdistuu merkittäviä muutoksia. Muutosten myötä tarvitaan uudenlaista osaamista, palveluasennetta, joustavuutta ja yhteistyötä...

Työaikajohtamisen teemavuosi

Oikeusministeriön työtyytyväisyystuloksissa on nähtävissä käytettävän työajan sekä töiden epäsuhdan kokemusta sekä työn epätasaisen jakautumisen kokemuksia. Hanke auttaa yksilöitä, työyhteisöjä sekä esimiehiä priorisoimaan ja organisoimaan asiantuntijatyötä paremmin. Hankkeen tarkoituksena on myös..

Yhteensä 282 hakutulosta.