Organisaatiomuutoksen toteuttaminen

Käräjäoikeudessa on vuosina 2020-2023 osana yhdistämisprojektia kehitetty toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Käräjäoikeus on laatinut strategian toimeenpanosuunnitelmineen ja seurantajärjestelmineen. Lisäksi se on uudistanut johtamiskulttuuriaan johtoa ja esimiehiä valmentamalla. Yhdistämisprojektin keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintatapoja ja -kulttuuria, mikä on vielä osin kesken. Henkilöstöä koskevina keskeisinä tavoitteina on työhyvinvoinnin ja positiivisen työkulttuurin edistäminen. Käräjäoikeus on saanut yhdistämisprojektiin KAIKU-rahoitusta.

Käräjäoikeus on perustamisestaan lukien pyrkinyt kehittämään toimintaansa ja organisaatiotaan. Organisaatiota on muutettu useasti viimeisen vajaan viiden vuoden aikana. Edellä kuvatussa strategiatyössä on käynyt ilmeiseksi, että toiminnan yhdenmukaistamisen lisäksi tehtävänkuvien tiivistäminen ja selkeyttäminen on välttämätöntä erityisesti lainkäyttöosastolla. Nämä tavoitteet ovat valikoituneet strategiatyössä seuraaviksi kehittämisalueiksi. Niiden avulla pyritään jakamaan työmäärää tasaisemmin, selkeyttämään tehtävänkuvia, hillitsemään vaihtuvuutta sekä vähentämään henkilöstön kuormitusta ja siten parantamaan työhyvinvointia. Käräjäoikeuden johtoryhmä on syksyllä 2022 asettanut työryhmän arvioimaan ja suunnittelemaan lainkäyttötyötä sekä ehdottamaan tarpeellisia toimenpiteitä myös organisaation uudistamiseksi. Työryhmä on työnsä aikana kuullut henkilöstöä eri toteuttamisvaihtoehdoista ja antanut esityksensä johtoryhmälle kesäkuussa 2023.

Johtoryhmä on päättänyt organisaatiomuutoksen toteuttamisesta työryhmän ehdottamalla tavalla. Sen myötä käräjäoikeuteen perustetaan kokonaan uusi lainkäyttöosasto. Samalla Vantaan kansliaan sijoittuvat kolme lainkäyttöosastoa erikoistuvat siviili- ja rikososastoiksi. Hyvinkään kanslian osasto säilyy alueperiaatteen mukaisena sekaosastona. Hallinto-osasto ja hakemus-summaarinen osasto säilyvät pääosin nykyisellään, mutta niilläkin tehdään eräitä kehittämistoimenpiteitä. Uusi organisaatio on määrä tulla voimaan 1.3.2024.

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa, edistää työmäärän tasaista jakautumista sekä selkeyttää ja tiivistää tehtävänkuvia edellä todetut työhyvinvoinnin edistämiseen ja toiminnan yhdenmukaistamiseen tähtäävät strategiset tavoitteet huomioon ottaen. Erikoistumisella voidaan parantaa työn laatua ja nopeuttaa ratkaisutehokkuutta. Myös osastojen johtamisen ja organisoinnin arvioidaan helpottuvan uudessa erikoistuneemmassa organisaatiossa. Erikoistumismahdollisuuksilla ja tehtävänkuvamuutoksilla pyritään lisäämään työn mielekkyyttä, edistämään työrasituksen tasaisuutta sekä lisäämään uramahdollisuuksia ja osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä. Organisaatiomuutos ja sen mahdollistama erikoistuminen on juuri nyt välttämätön myös huomattavasti kasvavien juttumäärien vuoksi. Työhyvinvoinnin tukeminen organisaatiomuutoksessa on äärettömän tärkeää varsinkin, kun aiempi yhdistymishistoria ja siitä välittömästi koronapandemia haastoivat työhyvinvointia.