Muutoksessa mukana – keskustoimisto uudistuu

Valtakunnansyyttäjän toimisto on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää ja organisoida uudelleen valtakunnansyyttäjän toimisto sekä sen rakenteet. Uudistuneiden rakenteiden on tarkoitus tukea Syyttäjälaitoksen toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta, taloudellisuutta, toimiston ja yksiköiden aikaansaannoskykyä ja palvelukykyä, mukaan lukien toiminnan laatua.

Uudessa organisaatiossa tulee olemaan kaksi osastoa Syyttäjätoiminnan osasto (SYT) ja Toiminnan tuki -osasto (TOT). SYT:in muodostaa kolme yksikköä ja TOT:in neljä yksikköä. Yksikköjä johtaa yksiköiden päälliköt ja kutakin yksikköä lähiesimies. Nykyiset rakenteet ja niiden kokoonpano tullaan arvioimaan uudestaan. Muutoksessa henkilöiden roolit ja tehtävät mahdollisesti muuttuvat.

Hankkeen tavoitteena on työn tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun parantuminen. Hyvä työntekijäkokemus ja työtyytyväisyys edistää työn tavoitteiden saavuttamista sekä VKST:ssa kuin koko Syyttäjälaitoksessa.

Uudistus koskee toimiston henkilöstörakenteita, johtamista ja toimintaa. Muutos edellyttää osaston ja yksikön johtamiselta suunnitelmallisuutta, tavoitteiden uudelleen asettelua sekä vastuiden selkiyttämistä. Johdolta, esihenkilöiltä ja henkilöstöltä edellytetään uudenlaisten prosessien ja toimintatapojen määrittämistä henkilöstöä osallistavalla tavalla, muutoksia asenteissa sekä voimavaroja organisaatiouudistuksessa.

Hankkeen tavoitteena on henkilöstön yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin lisääminen, osaamisen vahvistaminen ja motivointi uudessa organisaatiossa.

Hankkeen vaikuttavuus: Valtakunnansyyttäjän toimiston rooli Syyttäjälaitoksen johtamis- ja toimintakulttuurissa on selkeä. Toimiston rooli on koko organisaation toimintaa palveleva.

Hankkeella:

  • Luodaan yhteiset pelisäännöt (esim. kokouskäytännöt) osastolle ja yksikölle, varmistaen sujuva toiminta eri rooleissa. Muutoksella vahvistetaan toimiston toimintakykyä, ei rakenneta siiloja.
  • Varmistetaan että yksiköllä on toimivat prosessit ja niitä arvioidaan ja kehitetään yhdessä. Ylläpidetään perinteitä sekä arvioidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja.
  • Varmistetaan koko henkilöstön hyvä työkyky ja työmotivaatio.
  • Esihenkilöiden tavoitettavuus ja tuen saaminen matalalla kynnyksellä. Esihenkilöiden osaaminen varmistetaan.
  • Hankkeessa on mukana viestintä. Vaiheista uutisoidaan Intrassa ja muilla foorumeilla.
  • Hankkeessa osallistetaan koko henkilöstö mm. työpajoilla ja kyselyllä sekä työryhmissä.

Muutos koskee toimiston henkilöstörakenteita, johtamista ja toimintaa. Muutos edellyttää osaston ja yksikön johtamiselta suunnitelmallisuutta, tavoitteiden uudelleen asettelua sekä vastuiden selkiyttämistä. Johdolta,
esihenkilöiltä ja henkilöstöltä edellytetään uudenlaisten prosessien ja toimintatapojen määrittämistä henkilöstöä osallistavalla tavalla, muutoksia asenteissa sekä voimavaroja organisaatiouudistuksessa.

Menetelminä käytetään: ryhmätyönohjaus, työpajat, webinaarit, infotilaisuudet, asiantuntijan konsultointi ja kyselyt. Organisaation muutoksen alussa järjestetään henkilöstön yhteisöllinen startti.