Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Maistraattien muutosvalmennus

Maistraattien Kaikuhankkeen koulutuskokonaisuuden tavoitteena oli tukea maistraattien yhteisten toimintatapojen rakentumista monipaikkaisessa organisaatiossa sekä ylläpitää henkilöstön työhyvinvointia organisaatiomuutoksista huolimatta. Tavoitteina oli: ymmärtää työn muutos ja sen vaikutus toimintatapoihin ja työyhteisötaitoihin ja..

Evire – strategisen hyvinvoinnin keittämishanke Evirassa

Hankkeen tavoitteena oli luoda Eviraan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtamisen malli, joka tukee henkilöstön työkykyä, antaa esimiehille selkeät työkalut hyvinvoinnin johtamiseen sekä asettaa mittarit hyvinvointityön seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Esimiestyön, HR:n ja terveyshuollon..

Projektiosaamisen kehittäminen SYKEssä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtoryhmä on tunnistanut strategian (2011-2014) valmistelun yhteydessä projektiosaamisen strategisesti keskeiseksi osaamisalueeksi. 70- 80 % SYKEn työstä tehdään projekteissa. Projektipäälliköiden ja projektihenkilöstön osaamisvaatimukset ovat koko ajan kasvaneet ja..

Työhyvinvointia joka päivä

Työhyvinvointi on sitä, että töissä on hyvä olla. Työhyvinvointi on tunnetila, sitä ei voi käskeä. Se kehittyy ja rakentuu jokaisen yhteisömme jäsenen toiminnasta, teoista, ajatuksista ja asenteista. Jokaisella työntekijällä on..

Asiatuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Vuoden 2011 alussa käynnistettiin neljässä käräjäoikeudessa kahden vuoden kokeilu asiantuntijan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Tuomarin lisäksi sovitteluun tuli mukaan eroperhetyöskentelyyn perehtynyt psykologi tai sosiaalityöntekijä. Moniammatillinen työskentely sovittelussa oli aivan uutta. Ennen..

Muutoksessa eteenpäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualuueella toteutettiin koko vastuualuetta koskeva hanke vuosina 2011 – 2012. Kehittämishankkeeseen lähdettiin vaikeasta tilanteesta, jossa pitkään kyteneet ongelmat pulpahtivat vahvana pintaan virastouudistuksen myötä. Työtoverien, toimintatapojen, päätöksentekoprosessin ja tehtävänkuvien..

Toimiva ja tuloksellinen johtoryhmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli selkiyttää Poliisihallituksen johtoryhmän merkitystä ja roolia suhteessa johtamisjärjestelmän muihin osiin ja elimiin. Toisena tavoitteena oli vahvistaa Poliisihallituksen johtoryhmän toimintakulttuuria ja selkiyttää johtamistyöhön liittyviä valta- ja vastuukysymyksiä. Tavoitteiden..

Tulevaisuuden työelämä TEM konsernin yksiköissä

TEM-konsernin Tulevaisuuden työelämä 2015 -hankkeen tavoitteena oli tunnistaa työelämän ja työssä toimimisen muutostarpeita ministeriössä ja konsernissa muutaman vuoden aikajänteellä. Tavoitteena oli konkretisoida ja tehdä tutuksi uusien tilojen ja tekniikoiden sekä..

Maavoimat – paras työpaikka valtiolla

Maavoimien esikunta ja maavoimien hallintoyksiköt toteuttivat työhyvinvoinnin kehittämis- ja jalkauttamishankkeen vuosina 2008-2012. Hankkeen tavoitteena oli henkilöstövoimavarojen hallintaan ja suunnitteluun liittyvien työkalujen käytön tehostaminen, työhyvinvointitoiminnan suunnittelun kehittäminen ja kytkeminen hallintoyksiköiden muuhun..

Tarina-hanke

Hämeen ELY-keskuksessa käynnistettyyn Tarina-hankkeeseen osallistui yhteensä 12 ELY-keskusta. Hanke rakennettiin barometrien purkumallin pohjalta ja vuoden 2011 henkilöstöbarometrien tuloksia käsiteltiin yhteisen barometrin vuosikellon ja purkumallin mukaisesti. Hankkeissa tunnistettiin keskeisimmät työhyvinvoinnin konkreettiset..

Ajanhallintakoulutuksesta apua työajan käyttöön

Ulkoasiainministeriön henkilöstöstrategian yksi tavoite on henkilöstöresurssien kohdentaminen ja priorisointi/depriorisointi. Priorisointi ja depriorisointi ovat olennaisen tärkeitä tilanteessa, jossa tehtävien määrä ja kiireellisyys lisääntyy, mutta työntekijöitä on yhä vähemmän. Ministeriön työajanseurannassa on..

Esimiestyön kehittäminen

Pyhäselän vankilassa toteutettiin Kaiku-rahan puitteissa esimiehille suunnattu työhyvinvointihanke kevään 2011 aikana. Hankkeen nimissä järjestettiin esimiestyönohjausta sekä kehitettiin sen jälkeen pidettävää esimiespalaveria. Nämä sisällöt oli todettu käyttökelpoisiksi jo Pyhäselän vankilan aiemmassa..

Arvostava ja kannustava työyhteisö

Kaiku-projektin tarkoituksena oli parantaa Oulun seudun ulosottoviraston työhyvinvointia organisaation yhteistä osaamista luomalla ja yhteistä osallistumista tukemalla. Hankkeessa luotiin katsaus viraston historiaan, jotta pystyttiin näkemään muutoksen keskeneräisyys. Keskeneräisyys näkyy usein erilaisina..

Uuden organisaation käytänteiden luominen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti v. 2010 yhdistää Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun uudeksi valtion oppilaitokseksi v.2013. Samalla OKM päätti rakentaa sille uudet toimitilat. Koulujen johtoryhmät aloittivat valmistelemaan toiminnallista ja..

TEM:n asiantuntijoille suunnattu työssä jaksamisen tukihanke 8+8+8

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2011 asiantuntijavalmennus ”8+8+8”. Valmennuksen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8 tuntia töitä, 8 tuntia laadukasta vapaa-aikaa ja 8 tuntia hyvää lepoa. Hankkeessa 13 valmennettavaa (asiantuntijatehtävissä..

Yhteispeli

Riihimäen vankilassa toteutettiin työhyvinvoinnin kehittämishanke Kaiku-tukirahoituksella vuosina 2010–2011. Hankkeen suunnitelma perustui vuonna 2008 tehtyyn VM-baro työilmapiiritutkimukseen ja sitä keväällä seuranneeseen Riihimäen vankilan väelle suunnattuun tarkentavaan kyselyyn. Syksyllä 2009 kiteytettiin Työsuojelurahaston..

Yhteensä 316 hakutulosta.