Puolustusvoimien sosiaalikuraattorityön toimintatapamalli

Sosiaalikuraattoritoiminta aloitettiin Puolustusvoimissa laajemmin vasta 1990-luvulla.Vähitellen tarve yhtenäisemmälle toimintatapamallille ja toiminnan ohjeistukselle sekä dokumentoinnille on noussut käytännön tarpeista. Yhtenäistä toimintatapamallia ei ole ollut.Tarve luoda toimintatapamalli oli suuri. Joukko-osastoissa sosiaalikuraattorit ovat keskeisiä toimijoita varusmiesten ja henkilökunnan tukemisessa. Hanke kytkeytyy Puolustusvoimien henkilöstöstrategiaan henkilöstön psykososiaalisen tukemisen ja työhyvinvointitoiminnan kehittämisen osalta. Hanke on myös viety Puolustusvoimien toimintasuunnitelmaan 2016-20.

Puolustusvoimien sosiaalikuraattorityön toimintatapamalli -hankkeen keskeinen työskentely tapahtui kuudessa työpajapäivässä, joita ohjasi puolustusvoimien ulkopuolinen ammattitaitoinen, työnohjaajakoulututettu asiantuntija. Lisäksi hanketta ohjattiin kahdessa ohjausryhmän kokouksessa, joissa varmistettiin valtakunnallisen näkökulman huomiointi hankkeessa. Hankkeen projektiryhmä (4 merivoimien sosiaalikuraattoria) kokoontui myös työpajojen välillä pohtimaan hankkeen sisältöjä ja työskentelyn seuraavia vaiheita.

Tavoite 1: kehittää sosiaalikuraattoritoimintaa samalle tasolle eri joukko-osastoissa, jolloin varusmiehet ja henkilökunta saavat samat palvelut joukko-osastosta riippumatta.Tavoitteen toteutuminen: Hankkeesta tehty raportti on lähetetty varusmiehiä kouluttaville joukko-osastoille ja sitä tullaan käsittelemään sosiaalikuraattorien koulutuspäivillä syksyllä 2017. Toiminnan yhtenäistyminen tapahtuu vähitellen, kun raportin pohjalta laaditaan Puolustusvoimille sosiaalialan ja sosiaalikuraattorien toimintaa koskeva hallinnollinen määräys (normi). Hankkeen raportti palvelee jo sellaisenaan uusien sosiaalikuraattorien työhön perehdyttämistä laaja-alaisesti toteutettavassa sosiaalikuraattorityössä. Tavoite on osin saavutettu.

Tavoite 2: dokumentoida kehittämiskohteiden tuotokset ja toimintataparatkaisut, mikä tukee yhtenäistä toimintatapaa ja toiminnan ohjausta Tavoitteen toteutuminen: Hankkeen raportissa on dokumentoitu perusteellisesti sosiaalikuraattorityö Puolustusvoimissa. Tavoite on saavutettu.

Tavoite 3: projektissa otetaan huomioon Puolustusvoimien koulutusjärjestelmän uuden toimintakykymallin sosiaalikuraattorityötä koskeva osuus. Tavoitteen toteutuminen: Puolustusvoimien uusi toimintakykymalli (fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn kokonaisuus) eteni hankkeen aikana pilotoinneilla eri joukko-osastoissa, joten tässä vaiheessa ei voi vielä arvioida, mikä tulee olemaan sosiaalikuraattorityön merkitys mallin lopullisessa toteuttamisessa. Varusmiehille pidettävien uusien toimintakykyoppituntien osalta sosiaalikuraattorit ovat toteuttaneet vastuunsa. Sosiaalikuraattorien asiantuntemusta toimintakykymallin jalkauttamisessa käytetään tulevaisuudessa enemmän hyödyksi, erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueilla. Tavoite on osin saavutettu.

Kokonaisuutena hankkeesta voi todeta, että se muodostaa erinomaisen pohjan Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa vuosille 2017-2021 asetetulle tavoitteelle parantaa Puolustusvoimien sosiaalikuraattorityön toimintatapamallia laadun, vaikuttavuuden ja yhtenäisten käytäntöjen edistämiseksi. Keskeinen ohjausasiakirja tulee olemaan uusi sosiaalialan normi, jonka valmistelussa hyödynnetään tämän hankkeen raporttia.