Yhdessä olemme vahvempia

Naarajärven vankilan Yhdessä olemme vahvempia-hanke: Työhyvinvointi-, vuorovaikutus-, työyhteisötaidot sekä tulos- ja kehityskeskustelukoulutus, jonka toteuttajana Sampo Kettunen (Toteuttajana SKCCC/koulutusta valmisteltu mm. Odeco Oy: kautta)

Taustalla on vankilan vuoden 2013 VMBaron tulokset, josta kehittämishankkeiksi valikoituivat vastausaktiivisuuden lisääminen sekä tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä. Koulutushanke suunnattiin koko henkilöstölle ja koulutus oli osana myös Nav 70 -vuotta (1.11.2015) juhlavuosihankketta. Työyhteisönäkökulma nousi koulutussisällöissä esille myös sen vuoksi, että Nav:aan on lähivuosina siirtynyt useita työntekijöitä lakkautetuista vankiloista ja muiden yksiköiden htv -säästöjen vuoksi siirtyy ainakin kaksi virkamiestä myös kevään 2015 aikana Nav:aan. Koulutushanke tukee myös Risealan startegiaa sekä Risealan visiota 2015-2018 sekä valtiohallinnon tuottavuushankkeita.

Kouluttajalle oli toimitettu huomattava määrä ennakkomateriaalia mm. laitoksen toiminnasta ja tulostavoitteista. Koulutus oli osallistujia vahvasti ja monipuolisesti osallistavaa. Lyhyet ja tiiviit teoriapaketit jatkotyöstettiin luontevasti vaihtelevissa ja moniammatillisissa pienryhmäkokoonpanoissa.Ryhmätöiden ja keskustelujen pohjalta syntyneitä kehittämisideoita voidaan suoraan hyödyntää sekä koko laitosta koskevina, vastuualuekohtaisina että yksilöllisinä kehittämishankkeina.

Kehittämispalaute oli vankilan Johtoryhmän ja yt/ts-kokouksen käsittelyssä 10.6.2015 ja koko henkilöstölle suunnatussa info- ja keskustelutilaisuudessa12.6.2015. Kehittämisideat konkretisoituvat vielä syksyn Jory Yt-kokouksissa ja syksyn vastuualueiden tiimikehityskeskusteluissa.

Vankilan toiminnan kehittymisen odotetaan näkyvän perustehtävässämme suoriutumisessa eli asiakkaat (vangit) saavat mm. toimivampia rangaistusajan suunnitelman mukaisia palveluita. Työyhteisötaidot ja vuorovaikutus ovat myös ’perustyövälineitä’ jatkossakin asiakastyössämme. Päivittäisellä toiminnallamme mallinnamme myös asiakkaillemme ns. normaalia käyttäytymistä arjen elämässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalautteita verrataa aiempiin tuloksiin. Hankkeen positiiviset työyhteisölliset vaikutukset tulevat jatkossa näkymään myös  vankilatoiminnan monenlaisina sisäsyntyisinä kehittämishankkeina niin laitostasolla kuin eri vastuualueiden omina kehittämishankkeina.

Syksyn 2015 VmBarosta saamme ensimmäisen mittaukselliset palautteet, jossa voidaan ainakin jossain määrin arvioida myös oheisen koulutus- ja tyhypäivien antia.