Risen muutosyksiköiden tukeminen

Rikosseuraamuslaitoksen talouden sopeuttamisohjelma ajoittuu vuosille 2012 – 2016. Lisäksi kehyspäätöksessä keväällä 2014 Riselle asetettiin uusia säästövelvoitteita. Tuottavuusohjelman vuoksi henkilötyövuosikertymä on alentunut 300 henkilötyövuotta vuosina 2005 – 2011. Sopeuttamisohjelman vuoksi 200 henkilötyövuoden säästötarve ajoittuu vuosille 2012 – 2016. Säästötoimet kokonaisuudessaan edellyttävät Rikosseuraamuslaitoksen käsityksen mukaan toimitilaverkoston saneeraamista siten, että säästöt voidaan toteuttaa henkilöstö- ja toimitilakustannuksia alentamalla.

Edellä kuvatut muutokset tarkoittavat merkittäviä toiminnallisia muutoksia hyvin monissa vankiloissa, arviointikeskuksissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Strategisten tavoitteiden konkretisoiminen arkityössä, töiden todellinen priorisointi ja henkilöstövoimavarojen kohdentaminen strategisiin ydintehtäviin ovat johdon, esimiesten ja työntekijöiden todellisia haasteita. Kuvattu haaste edellyttää erityisesti esimiesten työorientaation terävöittämistä, on kysyttävä: mikä on lähiesimiehen työn kova ydin, mikä on esimiehen rooli ja tärkeimmät tehtävät.

Esimieheltä edellytetään raja-aitojen ylittämistä, sekä valvonnan ja turvallisuuden että kuntoutuksen ja tuen työkokonaisuuksien hallintaa. Esimiehen on pystyttävä johtamaan oman työidentiteetin kehittymistä ja samalla johdettava alaistensa työidentiteetin kehittymistä strategian suuntaisesti.

Rikosseuraamuslaitoksen työorientaation kehittymistä ei voi johtaa vain ylhäältä annettavien strategioiden, tulostavoitteiden ja resurssien muodossa. Muutoksen toteutumisen vuoksi yksittäisten esimiesten ja työntekijöiden toimijuutta on vahvistettava laaja-alaisesti ja moniportaisesti.

Hankkeessa tuetaan voimakkaassa muutostilanteessa olevia yksiköitä esimiesvalmennuksilla. Tavoitteena esimiesten työroolin kirkastaminen strategisten tavoitteiden konkretisoimiseksi arkityössä, kun tehtävänkuvat ja työn tekemisen tavat muuttuvat.