Henkilöstöryhmien välisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen muutostilanteessa

Tarkoitus oli tukea henkilöstöä kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia ja epävarmuustekijöitä työyhteisössä sekä tukemaan henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia työssä. Hanke toteutettiin pajatyöskentelyin kartoittamalla henkilöstön ajatuksia ja tunteita, purkamalla edellisten pajojen tuotoksia, käymällä keskusteluja miten tuloksia voidaan ymmärtää. Konsultti piti valmennuksellisen osuuden muutosilmiöistä. Työpajoissa pohdittiin millaiseksi Keravan vankilan toiminta voisi tulevaisuudessa muuttua sekä hahmoteltiin yksilöllisiä selviytymisstrategioita. Konsultin laatimalla erityisen osaamis- ja kompetenssilomakkeen avulla arvioitiin osaamista sekä paikantaa yksilöiden vahvuudet ja kehittämisalueet ja miten vahvuuksia voisi hyödyntää tulevissa muutoksissa. Lisäksi pohdittiin paikannettujen heikkouksien vahvistamiskeinoja.

Vankilaa koskevien päätöksien viipyessä hanke pysähtyi ja suunniteltu neljäs osio jäi toteuttamatta. Uuden Kaiku-rahan turvin hanke saatiin toteutettua. Teemana oli henkilöstön tukeminen tilanteessa, jossa muutos käytännössä toteutuisi. Päätösten edelleen viipyessä Kaiku-raha päätettiin hyödyntää tilanteessa, jolloin henkilöstön jaksaminen oli jo äärirajoilla ja suuri osa vakituista henkilöstöä oli ehtinyt hakeutua muualle töihin, mikä kuormitti jäljelle jääneitä suuren sijaismäärän kasvun vuoksi.

Työpajojen sisällöksi suunniteltiin oman työn tuunaaminen, jonka avulla pyrittiin paikantamaan omassa työssä niitä alueita, joihin voi vaikuttaa omilla valinnoilla ja päätöksillä. Työn kuormitustekijöitä kartoitettiin  TIKKA työkuormituksen arviointimenetelmällä. Konsultti tuotti valmennuksellisen osion työn tuunaamisen periaatteista ja menetelmistä. Kun tuli tieto, että vankilan toiminta suljetun vankilan osalta keskeytetään, tilanteeseen reagoitiin muuttamalla hankkeen sisältöä siten, että ihmisiä tuetaan käsittelemään akuuttia kriisitilannetta.  Henkilöstöllä oli mahdollisuus käsitellä radikaalia muutostilannetta pienryhmätapaamisissa, joissa sai jakaa omia ajatuksia ja tunteita sekä keskustella mahdollisista ratkaisuista ja suunnitelmista. Samaan aikaan toisaalla työnantaja kävi henkilöstön kanssa muutoskeskusteluja. Päätöstyöpajoissa koottiin yhteen pienryhmien keskustelut tavoitteena pohtia, miten työyhteisö voi tukea jäseniään akuutissa kriisitilanteessa, esim. vertaistuen antamisessa.

Hanke eteni kahden vuoden aikana eläytyen työyhteisön erilaisiin tilanteisiin ja alun perin suunniteltuja teemoja ja aikatauluja jouduttiin muuttamaan. Hankkeen sisällöllinen muutos loppuvaiheessa oli välttämätöntä. Moni asia niin henkilökunnan kuin vankilan toiminnankin osalta jäivät tuossa vaiheessa avoimiksi ja henkilöstön epävarmuus omasta tulevaisuudesta jatkui, sillä muutoskeskustelut saatiin päätökseen vasta vuoden 2017 puolella. Hanke ei onnistunut pureutumaan työyhteisön rakenteisiin tai onnistunut saamaan aikaan muutoksia työpaikalla.

Keravalla vankilakompleksiin kuului 95-paikkainen suljettu osasto ja 74-paikkainen avovankilaosasto, joissa työskenteli yhteensä n. 110 henkilöä useissa eri ammattiryhmissä. Keravan vankilan ja avovankilaosaston  osalta oli useampia vuosia ollut vireillä erilaisia suunnitelmia toimintojen uudelleen organisoimiseksi. Näiden suunnitelmien tavoitteet, sisältö ja aikataulut muuttuivat useaan kertaan. Henkilöstöllä oli huoli tulevaisuudesta ja epävarmuus johti erilaisiin työhyvinvointiongelmiin. Kaiku-rahoitusta lähdettiin hakemaan tarkoituksenaan tukea henkilöstöä kohtaamaan ja käsittelemään käsillä olevia muutoksia ja epävarmuustekijöitä sekä tukemaan henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia työssä. Hanketta valittiin vetämään psykologi Henry Honkanen Arena Novasta. Työpajojen lisäksi ohessa toimi kahdeksan henkinen, moniammatillinen, Focus-ryhmä (ohjausryhmä), joka arvioi työpajojen tuloksia sekä rakensi tavoitteita tuleville pajoille. Tavoitteena oli myös saada muodostettua hankeryhmiä erilaisia kehittämishankkeita varten. Näitä hankeryhmiä ei kuitenkaan saatu muodostettua kun ei tiedetty minkälaisia tulevaisuuden muutoksia oli odotettavissa. Kaiku-hanke käynnistyi maaliskuussa 2015 ja loppui marraskuussa 2016. Hanke toteutettiin järjestämällä sarja työpaja-tyyppisiä tilaisuuksia sekä konsultin vetämiä valmennuksellisia luentoja. Hankkeen ollessa tuolloin lopuillaan vankilan kohtalo konkretisoitui, jolloin suljettu vankila suljettiin ja vankilan toiminta jatkuu 94 paikkaisena avovankilana, jonne jäi n. 50 työpaikkaa.