Esimies työkyvyn johtajana: jatkuvan kehittämisen malli

Poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmas vaihe astui voimaan vuoden 2014 alusta, jolloin Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitos yhdistyivät Sisä-Suomen poliisilaitokseksi. Keskisuuren- ja suuren poliisilaitoksen fuusion myötä poliisilaitoksen kokonaishenkilöstömäärä, poliisiopiskelijat mukaan lukien, kasvoi yli 1100 henkilötyövuoteen. Poliisin hallintorakennemuutoksen lisäksi vuosien 2014-2016 välillä on tehty ja tullaan tekemään useita organisaation sisäisiä ja ulkoisia muutoksia, joilla on vaikutusta henkilöstön työtehtäviin ja toimenkuviin sekä heidän sijoittumiseensa poliisilaitoksen eri palvelupisteisiin.

Poliisilaitoksen työhyvinvointitoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan raportoinnin perusteella poliisihallinnon toistuvilla organisaatiomuutoksilla on ollut ja myös tulevaisuudessa tulee olemaan merkittävä vaikutus henkilöstön työssäjaksamiseen. Muutoksen kohteena olevaa henkilöstöä on tuettu muutosten suunnittelu-, toteutus- ja jalkauttamisvaiheessa mm. erilaisten työssäjaksamisen tukitoimien avulla sekä huolehtimalla organisaation palveluksessa olevien muutosturvasta. Muiden kuin puhtaasti edunvalvonnallisten tukitoimien kohdentuminen ja vaikutus on kuitenkin jäänyt osin puutteelliseksi. Voidaankin sanoa, ettei tukitoiminnoilla vielä toistaiseksi aikaansaatu toivottua positiivista vaikutusta henkilöstön työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ”Esimies työkyvyn johtajana: jatkuvan kehittämisen malli” on hanke, jonka tavoitteena on luoda poliisiorganisaatiolle räätälöity työkykyjohtamisen malli. Työkykyjohtamisen malli jalkautetaan organisaatioon kouluttamalla ja osallistamalla esimiehet muutoksen tukemiseen sekä kehittämään työkykyjohtamisen käytännön prosesseja organisaation kaikilla esimiestasoilla. Hankkeen tavoitteena on sekä tukea esimiehiä heidän johtamistyössä että kehittää heidän ymmärrystä ja taitoja työkykyjohtamisessa. Hankkeen keskeinen tavoite on implementoida työkykyjohtaminen osaksi esimiesten päivittäistä johtamistyötä. Tämä tapahtuu kehittämällä uusia esimiestyöhön liittyviä työnteon tapoja tavalla, joka edistää koko organisaation työkykyä ja työssäjaksamista. Esimiesten koulutuksella pyritään lisäämään esimiesten ja henkilöstön vuorovaikutteisuutta työssä jaksamiseen liittyvissä haasteissa. Hankkeen tarkoituksena on luoda toimiva keskustelu- ja palautekulttuuri normaalin asiajohtamisen lisäksi myös työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.