Ulkopuolinen silmäpari tuo vastuullisuustyöhön uudenlaista ryhtiä ja tuoreita näkökulmia

Hanselissa vastuullisuustyön kehittäminen alkoi ympäristöseikkojen innoittamana, ja jatkuu nyt neljä näkökulmaa kattavalla vastuullisuusanalyysillä. Olennaisuusarvioinnilla saadaan varmistettua sidosryhmien ja lukijoiden kannalta merkityksellisimpien teemojen raportointi. 

Vastuullisuus on Hanselissa iso ja tärkeä teema. Hanselin viestintäpäällikkö Johanna Kaalikosken mukaan etenkin taloudellisen vastuun kysymykset ovat olleet Hanselin vastuullisuustyön kivijalka. Toimittajavalvonta ja taloudellisten näkökohtien tarkastukset ovat olleet Hanselissa pitkään automatisoituja prosesseja.  

”Hanselissa on yli kymmenen vuoden ajan ollut käytössä ympäristötunnus, joka osoittaa ympäristövaatimusten huomioimisen hankinnan yhteydessä.”


Kaalikoski kertoo, että innostus vastuullisuustyöhön heräsi Hanselissa jo reilut kymmenen vuotta sitten. Tälläkin hetkellä Hanselin vastuullisuustyötä johtava talousjohtaja
Kirsi Koivusaari oli yksi vastuullisuustyön käynnistäjistä. Alkuun vastuullisuustyö keskittyi etenkin yhteishankintoihin, jotka ovat Hanselin päätuote. Ensimmäisenä huomiota kiinnitettiin ympäristöseikkoihin. Hanselissa on esimerkiksi yli kymmenen vuoden ajan ollut käytössä ympäristötunnus, jota yhteishankinta voi hakea vastuullisuusryhmältä. Tunnus toimii osoituksena siitä, että yhteishankinnan yhteydessä on otettu ympäristövaatimukset huomioon. 

Vaikuttavuutta hankintojen kautta

Vastuullisuuden huomioiminen etenkin julkisten hankintojen yhteydessä on tärkeää. Kaalikoski muistuttaa, että näiden hankintojen määrä on valtava. Hanselin kautta hankintoja on tehty noin 1,5 miljardin edestä vuositasolla. Koko Suomessa vastaava luku on arviolta 35 miljardia euroa. Kun massat ovat isoja, voidaan hankintojen kautta todella vaikuttaa siihen, miten vastuullisuusasiat markkinoilla ja toimittajakentällä kehittyvät. Hanselin strategiassa tämä ajatus on ollut mukana jo useamman vuoden.

”Julkishallinto haluaa näyttää vastuullisuuden saralla esimerkkiä”


Vastuullisuusteeman nouseminen näkyy nyt myös hallitusohjelmassa. Siinä painotetaan julkisten hankintojen vastuullisvaatimusten lisäämistä. Painetta tulee myös kuntien poliittisesta päätöksenteosta. ”Julkishallinto haluaa näyttää vastuullisuuden saralla esimerkkiä”, toteaa Kaalikoski. ”Hankinnat ovat yksi hyvä keino vaikuttaa tähän.”

Myös asiakkaiden omissa kilpailutuksissa Hansel nostaa esiin vastuullisuuden ja innovatiivisten hankintojen näkökulmia. Ne pidetään mahdollisuuksien mukaan mukana kaikissa hankinnoissa, vaikka esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankkiminen eroaakin tuotteiden hankkimisesta.

Vastuullisuutta halutaan tehdä näkyväksi 

Hanselin vastuullisuustyön tuloksia esitellään jokavuotisessa vastuullisuusraportissa. Kaalikoski on ehtinyt osallistua vastuullisuusraportin tekemiseen nyt jo kolme kertaa. Hän kuvailee raporttia vuoden suurimmaksi työpuristukseksi. Vastuullisuusraportti laaditaan Global Reporting Initiative -säätiön laatimien GRI-standardien pohjalta, jotka toimivat maailmanlaajuisena ohjeistuksena vastuullisuusraportoinnille. Vastuullisuusraportoinnin taustalla on ajatus raportoida Hanselin yhteiskuntavastuusta.

Raportin valmistumisen jälkeen se on tärkeää varmentaa. Vastuullisuusraportin varmentamisella tarkoitetaan prosessia, jossa ulkopuolinen taho käy sen läpi. Prosessin tarkoituksena on tarkistaa, että kaikki raportoitu pitää paikkansa ja on vertailukelpoista vuodesta toiseen. Raportoinnin tulee olla olennaista ja täsmällistä. Kaalikoski vertaa tätä prosessia tilintarkastuksiin. ”Hanselissa varmentaminen on koettu todella hyödylliseksi. Kun ulkopuolinen silmäpari tarkastelee Hanselin vastuullisuustyötä, saadaan siihen uudenlaista ryhtiä ja tuoreita näkökulmia”, Kaalikoski toteaa. 

Hanselin vastuullisuustyötä ohjaavaa olennaisuusarviointia päivitettiin hiljattain uudella sidosryhmien haastattelututkimuksella. Tutkimuksessa oli mukana laaja joukko sidosryhmiä ottamassa kantaa siihen, mitkä heidän mielestään on Hanselin toiminnassa keskeisimpiä vastuullisuusteemoja. Tutkimuksen pohjalta valikoitui yhdeksän teemaa, jotka Hanselin vastuullisuudessa ovat tärkeimpiä. Raportointi teemoittain tähtää organisaation toiminnan kannalta merkittävimpien saavutusten näkyväksi tekemiseen.

Hanselin olennaisuusmatriisi:

  • Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille
  • Eettiset toimintaperiaatteet
  • Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat
  • Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat
  • Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys
  • Markkinoiden toimivuus ja hyvät kilpailuttamiskäytännöt
  • Harmaan talouden torjunta
  • Asiakkaiden ja toimittajien tukeminen, sitouttaminen ja ohjaaminen
  • Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö

Vastuullisuusnäkökulmia laajennetaan

Muutama vuosi sitten Hanselissa herättiin miettimään vastuullisuuskysymyksiä entistä laajemmin. Nousevaksi teemaksi muodostui erityisesti sosiaalisen vastuun näkökulma. Sosiaalisen vastuun huomioimiseksi Hanselissa alettiin miettimään uusia toimintamalleja. Olennaisia katsantokohtia sosiaalisessa vastuussa ovat etenkin työ- ja ihmisoikeudet sekä ihmisarvoinen työ.

Hanselissa on kiinnitetty huomiota etenkin siihen, mitkä ovat erityisen riskialttiita hankintoja sosiaalisen vastuun saralla. Sosiaalisen vastuun kehitysprojektia tehtiin yhteistyössä Finnwatchin kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyi code of conduct -nimellä kulkeva eettinen liite, johon Hanselin sopimustoimittajien tulee sitoutua. Sen tarkoitus on toimia työkaluna vastuullisuuden edistämisessä. Alun perin ohjeisto koski tietotekniikkahankintoja. Sitä on nyt laajennettu myös toimistokalusteiden saralle ja sen käytön on tarkoitus laajentua edelleen.  

Uusia työkaluja kehittämässä

Vuonna 2019 Hanselissa otettiin käyttöön uusi, laajempi vastuullisuusanalyysi. Se on työkalu, jonka kautta kilpailuttajalle tehdään näkyväksi vastuullisuuden suhteen  huomioitavat asiat. Analyysissä on mukana kaikki vastuullisuuden näkökulmat: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Se on luonteeltaan tavoitehakuinen, eli sen kautta arvioidaan hankintojen mahdollisia haittoja ja sitä, miten niitä voitaisiin vähentää. 

Lisää vastuullisuutta valtiohallintoon

Kaalikoski toteaa, että hän näkisi valtionhallinnossa mielellään enemmänkin vastuullisuustyötä tekeviä ihmisiä. Vastuullisuus on kasvava teema, joka kiinnostaa ihmisiä laajasti. Kaalikoski kertoo Hanselin pitäneen taannoin asiakkailleen niin kutsutun vastuullisuusaamupäivän, jonka aikana käsiteltiin erityisesti sosiaalisen vastuun kysymyksiä elektroniikkateollisuudessa. Tapahtuma herätti Hanselin asiakkaissa runsasta kiinnostusta. Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda julkisten hankintojen vastuullisuuskäytäntöjä asiakkaiden tietoisuuteen. Case-esimerkkinä tilaisuudessa toimi Finnwatchin kanssa yhteistyössä tehty eettinen ohjeisto. 

Vuonna 2020 on seuraavan askeleen vuoro. “Nyt lähdetään ensimmäistä kertaa auditoimaan vastuullisuusvaatimusten toteutumista”, Kaalikoski sanoo.

Hansel pähkinänkuoressa

Hansel on julkishallinnon yhteishankintayksikkö, joka toimii julkisen sektorin hankintatoimen uudistajana ja kehittäjänä. Sen palveluihin kuuluu yhteishankintojen lisäksi asiantuntijapalveluita. Syksyllä 2019 Hansel yhdistyi KL-Kuntahankintojen kanssa. Yhdistymisen myötä Hanselissa alettiin palvella koko julkishallintoa hankintojen saralla.

Kirjoittaja

Amira Attia

Viestintäkoordinaattori, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *