#Tietokiri-case: Julkishallinnon yhtiöiden kartoitus

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Valtiovarainministeriön tarpeena osana valmistautumista uusin hyvinvointi- ja terveysalueisiin oli kartoittaa julkisen sektorin omistuksessa olevia yhtiöitä mahdollistaen näiden toimialakohtaisen tarkastelun ja arvioinnin. Tavoitteena oli muodostaa raportti, josta olisi keskistetysti saatavilla kuvailevia tietoja kaikista julkisomisteisista yrityksistä tilannekuvan ja jatkotarkastelun muodostamista ja mahdollistamista varten.

Mitä tehtiin?

Jotta toimialakohtaista tarkastelua pystyttäisiin tekemään, tuli ensin kartoittaa yrityskenttä. Kartoituksessa hyödynnettiin valtio-omisteisten yritysten osalta Valtioneuvoston ylläpitämää listaa, muodostaen verkkoon tuotetusta aineistosta jatkuvasti päivittyvä tietolähde raportille verkkoharavoinnin avulla. Kuntakentän osalta pystyimme hyödyntämään Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun kerättyä ns. TOLT-tietoaineistoa, eli koottua kuntien raportoimaa tietoa tytäryhteisöistä, osakkuusyhteisöistä, liikelaitoksista ja taseyksiköistä. Yhdistämällä tähän tietoon mm. tietoja maksuunpannuista veroista ja Tilastokeskuksen Yritysrekisterin kokoluokkatietoja pyrittiin muodostamaan uudenlaista kokonaiskuvaa julkishallinnon omistamista yhtiöistä toimialoittain.

Mitä saavutettiin?

Pystyimme muodostamaan uudenlaisen tilannekuvanäkymän julkisomisteisten yritysten kenttään. Interaktiivisen, päivittyvän PowerBI-raportoinnin avulla pystymme tarjoamaan näkymän ei vain hyvinvoinnin ja terveyden toimialoihin, vaan mahdollistamaan monikäyttöisemmän tarkastelun koko yritysten kenttään. Tietolähteenä kuntien raportoima TOLT-aineisto osoittautui hyväksi uudeksi mahdollisuudeksi tarkastella kuntien valtiota kompleksisempaa yrityskenttää.

Hajontakuvio, jossa näytetään, että henkilömäärä keskimäärin kasvaa kun liikevaihtokokoluokka kasvaa

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *