Valtion rekrytointiprosessi koetaan sujuvana

865 viime syksynä valtiolla aloittanutta uutta työntekijää vastasi Valtiokonttorin analysointipalvelujen toteuttamaan kyselyyn, jolla selvitettiin työn aloittamisen sujuvuutta. Vastauksista selvisi, että rekrytointiprosessiin, perehdytykseen sekä työvälineisiin ollaan valtiolla yleisesti tyytyväisiä. Myös poikkeustilanteesta johtuvat etätyöt ovat sujuneet pääsääntöisesti hyvin.

Valtiokonttorin analysointipalvelu toteutti viime vuonna uusien työntekijöiden kyselyn, joka on osa yhteisten tukipalvelujen kehittämistä. Kysely lähetettiin noin 1600 henkilölle ja siihen vastasi yhteensä 865 henkilöä. Tavoitteena oli kehittää prosessia siten, että valtion uudella työntekijällä olisi ensimmäisenä päivänä toimivat kulkuluvat, koneet ja välineet sekä käyttöoikeudet eri järjestelmiin.

Tänä vuonna kyselyn tarkoituksena oli seurata uusien työntekijöiden aloittamisen sujuvuuden kehitystä. Tarkastelun kohteena oli myös etätyön vaikutuksia työn aloitukseen.

Tutustu raporttiin tästä linkistä!

Rekrytointiprosessi

Valtion rekrytointiprosessiin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä, vaikka parannettavaakin löytyy paljon. Hakemuksen jättäminen koettiin helpoksi ja Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä koettiin toimivana, joskin palvelun lomakkeiden täyttäminen koettiin turhan työlääksi.

Eniten palautetta tuli rekrytointiprosessin hitaudesta sekä liian vähäisestä tiedottamisesta. Työnkuvaukseen kaivattiin myös enemmän tietoa työpaikkailmoituksessa tai viimeistään haastattelussa.

Etänä toteutetut haastattelut sujuivat vastaajien mukaan hyvin ja niihin oltiin tyytyväisiä.

Työvälineet

Kyselyn mukaan yli puolella kyselyyn vastanneilla oli IT-välineet sekä työpuhelin käytössä heti ensimmäisenä päivänä. Kehitystä edellisvuoteen on nähtävissä ja tätä voi selittää etätyöt, joiden tärkeys korostuu – ilman työvälineitä ei etätyöaikana pysty tekemään juuri mitään. Kyselyn tuloksista selviää, että järjestelmien ja ohjelmien käyttöoikeuksiin kaivataan kuitenkin vielä parannusta.

Kotitoimistojen työergonomiaan liittyvien lisätarvikkeiden saatavuuteen ei kyselyn mukaan oltu kovin tyytyväisiä. Vastauksien perusteella ongelma saattoi kuitenkin olla lisätarvikkeista viestiminen, sillä moni vastaaja ei tiennyt, että työnantaja tarjoaa työergonomiaan liittyviä lisätarvikkeita.

Perehdytys

Vuosi 2020 tuotti haasteita perehdytykseen, kun se piti hoitaa ensisijaisesti etänä. Perehdytykseen oltiin kuitenkin melko tyytyväisiä poikkeustilanteesta huolimatta. Erityisen hyväksi koettiin kollegoiden tuki sekä perehdytyksen laajuus ja perehdytyssuunnitelmat.

Vaikka perehdytykseen oltiin melko tyytyväisiä, kävi kyselyn vastauksista ilmi, että konkreettinen työnkuva jäi monelle epäselväksi. Valtionhallinnon yleisperehdytyksessä kaivattiin enemmän tietoa yleiseen palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa.

Etätyöt poikkeustilanteessa

Tänä vuonna kyselyssä haluttiin nostaa esiin myös etätyön vaikutus työn aloittamiseen. Työvälineet ovat pääasiassa olleet kunnossa, mutta itse etätyöhön perehdytyksessä on selkeästi parannettavaa. Perehdytyksessä olisi voitu huomioida paremmin etätyön työskentelykäytännöt sekä IT-välineiden ja järjestelmien monipuolisempi perehdytys.

Uudet työntekijät kokevat, että etätyö on vaikeuttanut työn aloittamista jonkin verran ja erityisesti yhteisöllisyyden puuttuminen ja kollegoihin tutustuminen on vaivannut monia. Työyhteisöön integroituminen koettiin vaikealta ja tähän toivottiin parannusta.

Avun pyytäminen on myös koettu vaikeammaksi, sillä pieniä asioita ei voi kysyä nopeasti vieressä istuvalta kollegalta, vaan tätä varten joutuu ajoittain varaamaan kokouksia. Tämä taas koetaan kollegan turhalta vaivaamiselta ja pientenkin kysymysten ja ongelmien kanssa saatetaan jäädä herkemmin yksin, kun kynnys kysyä apua on korkeampi.

Muutos viime vuoteen

Kyselyssä nousi esille hyvin samantapaisia ongelmia, kuin viime vuonna. Tuloksista kuitenkin selviää, että tyytyväisyys työvälineisiin on noussut, joka saattaa selittyä sillä, että uudella työntekijällä on oltava käytössään työvälineet heti, jotta hän pääsee mukaan perehdytykseen ja kiinni työtehtäviinsä heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *