Palkeet pilotoi asiantuntijoiden jatkuvan oppimisen valmennusohjelmaa

Palkeissa käynnistyi maaliskuussa 2020 Kaiku-kehittämishanke, jonka tavoitteena oli luoda toimintamalli asiantuntijarooleissa toimivien henkilöiden kehittymisen ja jatkuvan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi.

Kehittämishankkeella oli useita ajureita. Palkeiden henkilöstön rooli valtionhallinnon asiantuntijoina on vahva ja sen merkitys lisääntyy edelleen, jolloin on tärkeää tunnistaa ammatillinen identiteetti ja vahvistaa sitä. Asiantuntijatyön jatkuva muutos edellyttää asiantuntijoilta kykyä paitsi aidosti omaksua asiantuntijan rooli, myös kasvaa roolissa itsensä ja osaamisensa kehittämisen myötä. Tämä vaatii jatkuvaa oppimista jokapäiväisessä työssä, ja liittyy siten olennaisena osana työhyvinvointiin. Lisäksi ajureina olivat sekä työntekijäkokemuksen että oppimiskulttuurin kehittäminen.

Hankkeelle asetettiin tavoitteita sekä ylä- että henkilötasolle.

Hankkeen yhteistyökumppaniksi valittiin HAUS Kehittämiskeskus, jonka kanssa yhdessä tunnistettiin valmennusohjelmalle useita laajoja ylätason tavoitteita. Valtionhallinnon asiantuntijuuden vahvistamisen lisäksi tärkeinä osa-alueina nähtiin kokonaisuuksien hahmottaminen, vastuunoton ja itsenäisen päätöksenteon vahvistaminen sekä oman työn hallinta, arviointi ja jatkuva oppiminen. Lisäksi haluttiin huomioida toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja niihin liittyvien muutostoimenpiteiden tekeminen.

Vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivien tärkeiksi yksilötason kehitysalueiksi nousivat ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutustaidot, resilienssi sekä reagointikyky ja sopeutuminen muutoksiin. Lisäksi painotettiin omien vahvuuksien löytämistä, kehittymisalueiden tunnistamista sekä ajankäytön ja työn hallinnan tunteen kehittymistä.

Yhdeksän kuukauden mittaisen hankkeen tuotoksena syntyi Arvoa yhteistyöhön
asiantuntijuudella -valmennusohjelma.

Valmennusohjelman nimi täydentyi matkan varrella. Palkeiden HR-kehityspäällikkö Pia Jaakkola kertoo: ”Koska juuri yhteistyö on erittäin tärkeää meille Palkeissa niin sisäisesti kuin asiakkaiden, kumppaneiden ja muidenkin sidosryhmienkin kesken, halusimme lisätä sen myös valmennusohjelman nimeen.”

50 000 euron suuruinen Kaiku-rahoitus tullaan käyttämään pienryhmävalmennukseen vuosien 2020–2021 aikana. Syksyllä 2020 on käynnistetty kaksi 20 henkilön pilottivalmennusryhmää, yksi Joensuussa ja yksi Hämeenlinnassa. Valmennuksen kesto on yhdeksän kuukautta ja se sisältää henkilökohtaisen kehittymiskartoituksen, orientaatio- ja valmennuspäiviä sekä pienryhmissä tapahtuvaa coachingia.

Pilottiin saivat hakea kaikki Palkeissa työskentelevät, itsensä kehittämisestä kiinnostuneet työntekijät. Osallistujiksi valittiin parhaiten soveltuvat hakijat, jotka edustavat pienryhmissä monipuolisesti eri työtehtäviä – eräs tärkeä tavoite on oppia myös yhdessä ja toinen toisiltaan.

Konseptiin kuuluu olennaisena osana myös osallistujien jatkuva keskustelu esimiestensä kanssa valmennuksen etenemisestä.

Palkeet haluaa työnantajana auttaa henkilöstöään kehittymään ammatillisessa työroolissaan asiantuntijoina ja saamaan onnistumisen ja riittävyyden kokemuksia, jotka ovat edellytyksiä jatkuvan oppimisen kulttuurin kehittymiselle. Valmennusohjelman pilotoinnin jälkeen Palkeissa arvioidaan, miten valmennusohjelman toteutusta jatketaan. Jos tavoitteisiin päästään, asiakaskokemus ja -tyytyväisyys paranevat, työn imu lisääntyy, työn laatu paranee, yhdessä tekeminen ja verkostoissa toimiminen kehittyvät sekä työntekijäkokemus ja työnantajakuva paranevat.


Kaiku-kehittämisrahalla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaaviksi. Rahoitusta myönnetään tyypillisesti ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin.

Kirjoittaja

Kaisa Kaikkonen

Freelance-toimittaja @Kaismanteri, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *