Liikkuvuus 2.0 – Johtamisosaaminen jalostuu keskusteluissa yli organisaatiorajojen

Työ on oppimista ja oppiminen on työtä, eikä niitä ole syytä erottaa toisistaan. Työtä voi tehdä ja uutta voi oppia monin eri tavoin. Liikkuvuus on yksi hyväksi todettu tapa lisätä omaa ja koko organisaation osaamista. Liikkumalla joko määräaikaisesti tai pysyvämmin virastosta tai hallinnonalalta toiselle voidaan parhaimmillaan edistää yhteistä ”töissä valtiolla” –identiteettiä. Laajennettu näkemys liikkuvuudesta pitää sisällään paitsi henkilöiden myös osaamisen ja tiedon liikkumisen. Kun luomme yhteistyölle rakenteita aina yhteisistä tavoitteista lähtien, voimme mahdollistaa sen, että asioita valmistellaan enenevässä määrin myös yhteistyössä hallinnonala- ja virastorajat ylittäen. Tässä blogisarjassa nostamme esiin laajennetun liikkuvuus -käsitteen toteutumisen tarinoita.

Ideasta toteutukseen yhteistyöllä

Keväällä 2022 mahdollistettiin laaja-alainen keskustelu monipaikkaisesta ja paikkariippumattomasta työskentelystä valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö yhdessä valtion konsernitoimijoiden (HAUS, Valtori, Senaatti ja Valtiokonttori) kanssa käynnisti monipaikkaisen työn teematilaisuudet, joissa haluttiin jakaa oppeja ja kokemuksia laajaan etätyöhön siirtymisestä sekä pohtia yhdessä tulevaisuuden parhaita tapoja tehdä tuottavaa ja hyvinvoivaa työtä. Teematilaisuuksissa nostettiin esille ihmiskeskeisen ja monipaikkaisen työn edellytyksiä, pohdittiin työn tulevaisuutta ja jaettiin monipaikkaisen työn hyviä käytäntöjä.

Teematilaisuuksien jälkeen arvioitiin tilaisuuksien antia ja kuultiin toiveita tulevaan. Yhtenä ideana oli monipaikkaisen työn johtamisen tukeminen vertaiskeskustelujen kautta. Yhtenä jatkumona kevään teematilaisuuksille käynnistyi lokakuussa 2022 valtionhallinnon johdon ja esihenkilöiden vertais- ja käänteismentorointiprosessi, joka kestää toukokuulle 2023 saakka. Mukaan ilmoittautui lähes 90 esihenkilöä 50 eri valtionhallinnon organisaatiosta ympäri Suomen.

Luottamuksellisten keskustelujen kautta osaaminen kehittyy ja tieto jalostuu yli organisaatiorajojen

Valtionhallinnon esihenkilöiden vertais- ja käänteismentorointi alkoi lokakuussa mukavissa tunnelmissa. Työ 2.0 Lab ja Teams toimivat hybriditilaisuuden paikkoina, kun innostuneet esihenkilöt osallistuivat aloitustilaisuuteen.

Vertaismentoroinnissa esihenkilöillä on vertaiskolmikot, jotka sopivat yhdessä tapaamisia vuoden varrelle. Keskustelujen teemat sovitaan niin ikään kolmikoissa. Käänteisessä mentoroinnissa esihenkilöillä on keskustelukumppaneina valtiolla juuri aloittaneita osaajia siten, että yhdessä ryhmässä on muutama esihenkilö sekä muutama valtiolla lähiaikoina työskentelyn aloittanut.

Tavoitteena oivallukset ja yhdessä oppiminen

Tavoitteena on edesauttaa luottamuksellisten keskustelujen kautta kokemusperäisen tiedon ja näkemysten vaihtamista, yhdessä oivaltamista ja oppimista. Keskustelut antavat mahdollisuuden uusille näkökulmille ja kannustavat positiiviseen uteliaisuuteen erilaisia näkökulmia kohtaan. Periaatteina vertais- ja käänteismentoroinnissa halutaan korostaa dialogisuutta, arvostavaa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta, oppimista ja uteliaisuutta sekä luottamuksellisuutta.

Verkostot oppimisen alustoina

Mentorointiprosessi mahdollistaa esihenkilöiden vertaisverkoston muodostumisen. Esihenkilöillä on käytössään digitaalinen yhteistyöalusta koko prosessin ajan. Alustalla on inspiroivaa materiaalia ja koko prosessin vaiheet ovat läpinäkyvästi esillä kaikille. Prosessin aikana järjestetään aloitustilaisuuden lisäksi muutamat esihenkilötreffit ajankohtaisine puhujineen sekä päätöstilaisuus. Tilaisuuksiin voi osallistua Työ 2.0 Labissa tai Teamsissa.

Verkostot ovat hyviä oppimisen paikkoja. Osaamisen ja tiedon liikkuminen yli organisaatiorajojen vahvistaa osaamisen kehittymistä ja sujuvaa yhteistyötä. Parhaimmillaan verkostoissa toimiminen rakentaa arvokasta sosiaalista pääomaa.

Anne Horila, Työyhteisökehittäjä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *