Tiedolla johdetut julkiset hankinnat kestävyyshaasteiden ratkaisijaksi

Syksyllä 2020 julkaistussa kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa painottuvat kestävyystavoitteet ja tietoon perustuva johtaminen. Arvion mukaan julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain noin 35 miljardia euroa, eli noin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Koska julkisten hankintojen volyymi on valtava, hankintoja tulee julkishallinnon kaikissa organisaatioissa johtaa strategisena toimintona ja suunnata hankinnat organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Kestävillä hankinnoilla tarkoitetaan ympäristövastuullisia sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisia hankintoja. Hankintojen vaikuttavuuden edistämiseen tarvitaan yhteistyötä ministeriöiden välillä sekä kuntasektorin ja tarjoajien kanssa. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja talouden tasapainoon. Jokaisessa kirjanpitoyksikössä tulisikin arvioida hankintoja suhteessa organisaation asettamiin strategisiin tavoitteisiin.

Tiedolla johtaminen vaikuttavuuden edellytys

Hankintojen strateginen johtaminen olisi tärkeää saada sisällytettyä osaksi toiminnan johtamisjärjestelmää. Kun hankintojen vaikutuksia arvioidaan ennalta, on mahdollista tunnistaa ne hankinnat, joiden avulla voidaan saavuttaa organisaation toiminnalle asetettuja pidemmän aikavälin tavoitteita. Hankinnoissa voidaan soveltaa esimerkiksi kiertotaloutta edistäviä tai ihmisoikeuksien toteutumista tukevia valintaperusteita tai ehtoja.

Kun hankintojen vaikutuksia arvioidaan ennalta, voidaan tunnistaa hankinnat, joiden kautta saavuttaa organisaation toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Edellytyksenä sille, että hankintojen avulla voidaan saavuttaa organisaation toiminnan ja yhteiskunnan kannalta merkittävää vaikuttavuutta on se, että hankintoja johdetaan tietoon perustuen ja tietoa hyödynnetään muun muassa vastuullisuuden edistämiseksi. Hankintojen vaikutuksia tulee arvioida julkisen palvelutuotannon laadun, luotettavuuden, kestävyyden ja vaikuttavuuden osalta. Julkisiin hankintoihin liittyvillä vaatimuksilla, sopimusehdoilla, valvonnalla ja muilla menettelyillä voidaan taloudellisten säästöjen lisäksi esimerkiksi vähentää päästöjä, edistää työntekijöiden oikeuksia sekä vähentää korruptiota.

Kestävät hankinnat edistävät vastuullisuustavoitteiden saavuttamista

Julkisilla hankinnoilla on laajat vaikutusmahdollisuudet Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Kun julkisia hankintoja tarkastellaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta, hankintayksiköille avautuu mittavat mahdollisuudet toteuttaa tekoja, joilla hankinnoista tehdään myös käytännössä vaikuttavampia. Valtiokonttori tukee vastuullisuustavoitteiden saavuttamista kehittämällä YK:n kestävän kehityksen tavoitteille pohjautuvaa vastuullisuuden raportointikehikkoa ministeriöiden, virastojen ja laitosten käyttöön.

Kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano on hankintatoimen kehittämisen tärkein painopiste kuluvan vuoden aikana.

Kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano on hankintatoimen kehittämisen tärkein painopiste kuluvan vuoden aikana. Kevään 2021 Sujuvat hankinnat -työpajoissa tullaan informoimaan siitä, millä tavoin hankintastrategian toimeenpanossa edetään.

Kehittämisen tiekartasta suuntaviivat toiminnalle

Palkeet on yhteistyössä Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa valmistellut valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen kehittämisen painopisteet vuosille 2021–2026. Tiekartassa huomioidaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon ja hankintatoimen strategiset linjaukset ja sen toimeenpano tapahtuu Palkeiden hyväksytyn kehityssalkun sekä Valtiokonttorin tai valtiovarainministeriön omistamien projektien kautta.

Toimeenpanossa käytetään valtion yhteistä hankesalkkuratkaisua. Työn etenemisen painopistealueet tarkentuvat vuosittain, kun eri teema-alueiden sisältö määritetään kehityssalkkuihin. Tiekartan tavoitteiden soveltamisessa käytäntöön hyödynnetään myös eri hankkeissa valmistuneita erillisiä loppuraportteja.

Handi-palvelun ja toimintamallien kehittäminen

Hankintatoimen kehittämiseen liittyy myös Handi-palvelun ja toimintamallin vakiinnuttaminen valtionhallinnossa. Handi-palvelun kehittämisen painopisteenä ovat tilaamisen käyttäjäkokemuksen ja käytön laajentaminen. Tilaamisen käyttäjäkokemusta kehitetään käyttäjiltä käyttöönottovaiheessa tulleiden tarpeiden ja niiden priorisoinnin pohjalta.

Handi-palvelun käyttöön ja toimintamallin vakiinnuttamiseen Valtiokonttori ja Palkeet tarjoavat ohjeistusta ja tukea. Palkeet vastaa palvelun tuottamisesta ja järjestelmän kehittämisestä.

Sopimushallinnan yhdenmukaistaminen luo pohjaa sopimushallinnan jatkokehitykselle.

Sopimushallinta muodostuu kriittiseksi osa-alueeksi erityisesti pitkäaikaisissa ja strategisesti merkittävissä kumppanuussuhteissa. Sopimushallinnan käsite pitää sisällään sopimuksen koko elinkaaren, eli kaiken sen toiminnan ja tekemisen, mitä sopimusluonnoksen valmistelun sekä sopimuskauden päättymisen ja jälkiarvioinnin välissä toteutetaan. Sopimushallinnan yhdenmukaistaminen mahdollistaa hankintatoimen sujuvamman ja tehokkaan kokonaisuuden toimivuuden sopimuksesta tilaamiseen ja maksuun sekä luo pohjaa sopimushallinnan jatkokehitykselle.

Sopimuksen elinkaari kytkeytyy sekä organisaation talouteen että toimittajahallintaan. Kevään aikana toimittajahallintaan kehitetään uutta yhteistyömallia. Tavoitteena on, että mallia voidaan tulevaisuudessa laajentaa strategisten eli merkittävien toimittajien lisäksi myös muihin toimittajiin.

#julkisethankinnat

  • Hankintojen strateginen ulottuvuus: edellyttää ajattelutavan muutosta julkisista hankinnoista, jotta niistä saadaan kirittäjä vastuullisuuden edistämiselle.
  • Konsernitoimijoiden yhteistyö mahdollistaa hankintatoimen yhteisen tilannekuvan muodostamisen.
  • Sujuvat hankinnat -työpajat jatkuvat vuonna 2021 – ehdota aiheita yhteiseen käsittelyyn
  • Palkeiden Handi-palvelun klinikat kerran kuukaudessa

Kirjoittaja

Henni Purtonen

Viestintäasiantuntija, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *