Valtiokonttori, ELY-keskukset ja KEHA-keskus tarkastelivat, miten virastojen oma toiminta toteuttaa julkisen hallinnon strategiaa

Julkisen hallinnon strategia luo yhteisen suunnan hallinnon uudistamiselle 2020-luvulla. Strategian avulla julkinen hallinto pystyy vastaamaan vuosikymmenen haasteisiin ja turvaamaan palveluiden saatavuuden yksilöille ja yhteisöille. Julkisen hallinnon yhteiset päämäärät suuntaavat hallinnon uudistamista ja yhdessä tekemistä tulevalla vuosikymmenellä.

Toimintalinjaukset kuvaavat, miten hallintoa uudistetaan käytännössä

Julkisen hallinnon strategian toimintalinjaukset ovat julkisen hallinnon johdon, kehittäjien ja henkilöstön työkalu ohjata toimintaa ja priorisointia. Niiden avulla rakennamme toimivaa julkista hallintoa, joka uudistuu ajassa ja on houkutteleva työnantaja.  Esittelemme tässä kaksi esimerkkiä siitä, miten julkisen hallinnon strategian päämääriä voi soveltaa virastotyössä.

Valtiokonttorin johtoryhmä tarkasteli viraston eri toimialojen toimintaa suhteessa julkisen hallinnon uudistamisen periaatteisiin.

​​​​​–​ Miten me Valtiokonttorissa rakennamme tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa? Pohdimme johtoryhmässä kukin erikseen omalta toimialaltamme, mitä mikin seitsemästä toimintalinjauksesta tarkoittaa työssämme, mitä tavoittelemme ja mitkä ovat tekemisemme laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset, kertoo yksikönjohtaja Mari Näätsaari Valtiokonttorista viraston johtoryhmässä syksyllä käydystä keskustelusta ja yhteisestä tarkastelusta.

ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen johtajat tarttuivat keväällä 2021 heille pidetyn julkisen hallinnon uudistamisen strategian esittelyn jälkeen toimeen.

–​Laajempaa tulevaisuuskuvaa hahmotimme tulevaisuustyöpajassa, jonka jälkeen perustimme ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen edustajista työryhmän etsimään yhteistä näkemystä kehittämiskohteiksi valittavista toimista. Peilasimme omaa toimintaamme jhs:n toimintalinjoihin ja kartoitimme mahdollisia katvealueita sekä tulevaisuuden tarpeitamme. Näiden avulla muodostimme ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen yhteiset toimenpiteet. Uskon, että toimenpiteemme tulevat osaltaan vahvistamaan julkisen hallinnon uudistamista, toteaa ylijohtaja Tommi Muilu Hämeen ELY-keskuksesta.

Samaan aikaan työryhmän pöydällä olivat tarkastelussa Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia 2020–2023, asiakkuusstrategia, viestintästrategia, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tulostavoitteet, riskienarviointi ja CAF-itsearviointi. Kaikkien tavoitteiden tulee luonnollisesti johtaa samaan suuntaan.

Alle on koottu se, miten Valtiokonttori, ELY-keskukset ja KEHA-keskus uudistavat toimintaansa julkisen hallinnon strategian mukaisesti. Strategian seitsemän toimintalinjausta antavat tarkastelulle viitekehyksen.

1. Järjestämme palvelut ihmislähtöisesti ja monimuotoisesti

Valtiokonttori:

 • Valtiokonttori huolehtii, että palvelujen kehityksessä huomioidaan jatkossakin eri asiakasryhmien tarpeet.
 • Osallistumme palvelujen kehittämiseen lainsäädännöstä lähtien ja näin varmistamme osaltamme palvelujen tehokkuutta ja toimivuutta.
 • Ylläpidämme ennakoivaa palvelujen järjestämisen toimeenpanovalmiutta.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus:

 • Panostamme hyvään asiakaskokemukseen ja kehitämme asiointiprosesseistamme sujuvia ja laadukkaita sekä helposti saavutettavia. Turvaamme osaltamme kansalaisille monikanavaiset yhdenvertaiset palvelut.
 • Viestimme asiakaskeskeisesti ja vaikuttavasti sekä kiinnitämme vuorovaikutuksessa huomiota ymmärrettävään kielenkäyttöön ja viestintään.
 • Palvelujen tarjoamisessa hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia.
 • Otamme käyttöön tekoälyyn ja robotiikkaan pohjautuvia prosesseja, joilla nopeutamme palveluamme ja palvelumme laatua. Samalla tarjoamme asiakkaillemme reaaliaikaista tietoa asioinnin edistymisestä.

2. Laajennamme mahdollisuuksia vaikuttaa ja rohkaisemme ihmisiä osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon

Valtiokonttori:

 • Kustannustuen osallistavasta toimeenpanosta saatuja hyviä kokemuksia hyödynnetään laajasti Valtiokonttorissa.
 • Otamme asiakkaat ja sidosryhmät mukaan palvelujen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.
 • Panostamme selkeään, ymmärrettävään viestintään.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus:

 • Tunnistamme aidosti prosessit, joissa erityisesti asiakkailla, kansalaisilla ja yhteistyökumppaneilla on vaikuttamismahdollisuus. Vastaamme vuoropuheluun ja vaikuttamiseen kohdistuviin odotuksiin esimerkiksi asiakasraatien avulla.
 • Panostamme asiakaspalautekokonaisuuden kehittämiseen ja käytämme palautteita toimintamme parantamiseen. Kannustamme eri tahoja osallistumaan yhteistyöhön ja asiakastutkimuksiin.
 • Kehitämme osaltamme verkostojen vaikuttavuutta ja omaa toimintaamme niissä. Selkeytämme verkostoissa toimivien henkilöiden roolia ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen strategisten tulostavoitteiden ja arvojen toteuttajina sekä informaatiovirtojen kuljettajina.
 • Hyödynnämme digitalisaatiota osallistumis- ja vaikuttamistapojen kehittämisessä.

3. Kannamme vastuumme ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta

Valtiokonttori:

 • Tavoitteena on, että kehittämämme vastuullisuusraportoinnin malli otetaan mahdollisimman laajasti käyttöön valtionhallinnossa. Vastuullisuus huomioidaan laajasti myös oman organisaatiomme toiminnassa.
 • Hyödynnämme digitalisaatiota korvauspalvelujen järjestämisessä, siirrymme paperiprosesseista sähköisiin palveluihin.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus:

 • Integroimme vastuullisuusraportoinnin osaksi ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen toimintaa
 • Tunnistamme ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumista kuvaavan ilmastokädenjälkemme. Kehitämme henkilöstön osaamista ilmastokysymyksissä
 • Työstämme jatkuvasti ilmastokysymyksiä tärkeimmällä työkalullamme eli perustehtäviämme kehittämällä. Integroimme ELY-ilmastotiekartan lakisääteisiin tehtäviimme.
 • Viestimme asiakkaille ja sidosryhmille ilmastomerkityksestämme ja edistämme poikkihallinnollista ilmastoyhteistyötä.

4. Teemme sujuvaa yhteistyötä muun yhteiskunnan kanssa

Valtiokonttori:

 • Lähtökohtamme kaikessa tekemisessä on yhteiskunnan ja asiakkaan hyvä.
 • Lähivuosina syvennämme yhteistyötä erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa.
 • Teemme palvelujen järjestämisessä säännöllistä ja tavoitteellista yhteistyötä eri hallinnonalojen, viranomaisten, palvelutoimittajien ja asiakkaiden sidosryhmien kanssa.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus:

 • Vahvistamme poikkihallinnollisesti ilmiölähtöisyyttä ja monialaista toimintaa. Tunnistamme ennakoiden poikkihallinnolliset strategiset tavoitteet. Kehitämme toimintaprosessejamme yhteistyökumppaneiden kanssa ratkaisukeskeisesti yhtenäisillä toimintamalleilla.
 • Kehitämme maakuntien, hyvinvointialueiden, kuntien, kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa yhteistyötä mahdollistavia toimintatapoja ja prosesseja. Korostamme luottamusta ja aktiivista keskustelua. Asemoimme tulevaisuuden tavoitteemme eri toimijoiden kanssa.
 • Reagoimme ennakoiden toimintaympäristömme muutoksiin valtion aluehallinto, maakunta, hyvinvointialue ja kunta -tasojen rakennemuutoksissa.

5. Toimimme yhtenäisesti ja yhdessä

Valtiokonttori:

 • Toimintamme on arvoperusteista, teemme työtämme yhteiskunnan hyväksi, asiakkaitamme kuunnellen.
 • Teemme sisäistä yhteistyötä toimialarajat ylittäen.
 • Palvelemme poikkihallinnollisesti.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus:

 • Vahvistamme poikkihallinnollisesti ilmiölähtöisyyttä ja monialaista toimintaa. Tunnistamme ennakoiden poikkihallinnolliset strategiset tavoitteet. Kehitämme toimintaprosessejamme yhteistyökumppaneiden kanssa ratkaisukeskeisesti yhtenäisillä toimintamalleilla.
 • Valmentavan työotteen avulla tuemme yksilön kyvykkyyttä toimia yhdessä ja vuorovaikutuksessa työkavereiden sekä yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Kehitämme osaltamme vuorovaikutusta ohjaavien ministeriöiden kanssa ja pyrimme osaltamme vaikuttamaan yhteistyön haasteisiin.
 • Osallistumme valtion yhteisiin työympäristöihin sekä valtion, kuntien ja Kelan yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin.

6. Hyödynnämme ja tarjoamme tietoa ennakoivasti ja monipuolisesti

Valtiokonttori:

 • Tuotamme tietojohtamisen tueksi julkisia palveluja, esim. valtionvelka.fi, tutkihallintoa.fi.
 • Avaamme lähivuosina myös uusia tietojohtamisen palveluja, kuten tutkiavustuksia.fi.
 • Palvelujen järjestäminen ja päätöksenteko on ennakoivaa ja perustuu dataan ja analytiikkaan.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus:

 • Teemme järjestelmällisestä ennakoinnista ja tulevaisuusajattelusta keskeisen osan johtamista sekä valmistelu- ja päätöksentekoprosesseja.
 • Kehitämme tietotuotantoamme yhä paremmin vastaamaan virastojen ja sidosryhmien sekä yritysten ja kansalaisten toimintaa tukevaksi sekä uuden tiedon tuottamisen pohjaksi.
 • Tunnistamme paremmin käytettävissä olevia tietopohjia ja kytkemme ne osaksi tiedolla johtamista. Tuotetun tiedon avulla saavutamme parempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
 • Käytämme tietoa uusilla tavoilla ja kehitämme organisaation osaamista tiedon ja reaaliaikaisen datan hyödyntämisessä.

7. Toimimme ketterästi ja haastamme itseämme

Valtiokonttori:

 • Hyödynnämme ketterän kehityksen toimintamalleja laajasti työssämme ja varmistamme näin kyvykkyytemme ottaa vastaan uusia tehtäviä.
 • Työskentelyotteemme on eteenpäin katsova.
 • Suosimme mutkatonta toimintaa ja matalaa hierarkiaa.

ELY-keskukset ja KEHA-keskus:

 • Toimintaympäristön muutos haastaa meitä uudistamaan osaamistamme ja omaksumaan uusia toimintatapoja. Tunnistamme osaamistarpeemme ja pyrimme jatkuvaan osaamisemme uudistamiseen ennakoiden tulevaisuuden tarpeet.
 • Tuemme nykyaikaisen digitaalisen toimintakulttuurin kehittymistä, jossa panostamme ja rohkaisemme kokeiluihin sekä kehitämme fasilitointitaitojamme.
 • Otamme käyttöömme digikehitysohjelman tarjoamat työkalut ja käytämme niitä ennakkoluulottomasti.
 • Haemme uusia toimintamalleja hallinnon sisältä sekä yhteistyökumppaneiden toiminnasta.

Millaisen sanoituksen toimintalinjaukset saavat teidän organisaatiossanne?

Olemme koonneet yhteen eOppivan sisältöjä, jotka tukevat julkisen hallinnon strategian mukaista uudistumista. Katso johdannoksi video, jossa kerrotaan, miksi uudistamista tarvitaan ja mistä siinä on kyse.

Kokoelman koulutuksia löydät eOppivasta

Haluaisitko sparrausapua, miten julkisen hallinnon strategian toimintalinjaukset voivat toimia työkaluna ohjata juuri teidän organisaationne toimintaa? Tulemme mielellämme esimerkiksi strategiapäiviin keskusteluttamaan. Ota yhteyttä!​

Eeva Kaunismaa
etunimi.sukunimi@gov.fi
puh. 050 466 9722

Kirjoittaja

Eeva Kaunismaa

Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *