Medialukutaito vahvistaa julkishallintoa median täyttämässä ajassa

Sanomalehden pääkirjoitukset, kärkkäät kommentaarit, videopuhelut, lauantai-illan televisio-ohjelmat, Twitter-keskustelut ja sähköpostiin kilahtavat uutiskirjeet sekä muut mediat luovat siltoja ihmisten, yhteisöjen ja organisaatioiden välille. Ne auttavat tekemään maailmaa näkyväksi, jakamaan tietoa sekä esittämään kritiikkiä. Yhteinen keskustelu luo mahdollisuuden myös uusille ratkaisuille. Millainen merkitys medialla onkaan julkishallinnon työssä? Entä millaista osaamista sen mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää?

Media tuo mahdollisuuksia mutta asettaa myös haasteita

Media on keskeinen osa politiikkaa ja demokratiaa, taloutta ja kansalaisyhteiskuntaa. Medialla on tärkeä rooli julkishallinnon toiminnassa. On vaikea keksiä työtehtävää, johon media ei jollain tavalla liittyisi. Mediaa voi hyödyntää laajemmin oman organisaation ja työn tavoitteiden saavuttamiseen sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vahvistamiseen. Mediasta puhutaan paljon, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?

Median, viestinnän ja yhteiskuntateorian professori Nick Couldry perustelee median merkitystä erityisesti sen suhteen, millaisia merkityksiä sillä on ihmisten elämään ja yhteiskunnan järjestämiseen. Couldryn mukaan median merkitys pohjautuu erityisesti:

  • Median luomiin yhteyksiin ihmisten ja yhteisöjen välillä,
  • Kykyyn kuvata maailmaa, sen ilmiöitä ja tapahtumia,
  • Mahdollisuuksiin kuvitella ja visioida erilaisia yhteiskunnallisia todellisuuksia,
  • Ihmisten mahdollisuuksiin jakaa ajatuksiaan ja erilaisia sisältöjä, sekä
  • Median ja hallinnon väliseen suhteeseen.

Median tuomien mahdollisuuksien ja sen asettamien haasteiden monipuolinen huomiointi edellyttää kuitenkin osaamista, jota kutsutaan medialukutaidoksi.

Linjaukset luovat pohjan medialukutaidon kehittämiselle

Medialukutaidon tärkeys tiedostetaan kansainvälisessä ja kotimaisessa politiikassa. Vaikka medialukutaito on ollut osa eurooppalaista hallintoa ja linjauksia jo pitkään, viimeisimpinä esimerkkeinä voidaan mainita viime vuonna Euroopan unionin neuvoston julkaisemat päätelmät, joissa korostetaan laaja-alaisen medialukutaidon merkitystä kaikille. Lisäksi käyttöönotetun audiovisuaalisen mediapalveluita koskevan direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä medialukutaitoa.

Suomessa medialukutaidon edistäminen pohjautuu kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin. Linjauksissa esitetyn vision Suomessa jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. Medialukutaitoa edistetään kattavasti, laadukkaasti ja systemaattisesti. Medialukutaito on poikkisektoriaalinen käsite, jota edistetään Suomessa laajasti eri hallinnonaloilla

Medialukutaito on nykypäivänä tarvittava kansalaistaito, myös julkishallinnossa

Hyvä medialukutaito auttaa hyödyntämään median tuomia mahdollisuuksia. Se on tärkeä osa myös julkishallinnon työntekijöiden valmiuksia. Tiedostamalla mediaan liittyvät näkökulmat voi hahmottaa paremmin median roolia osana yhteiskuntaa ja omaa työtä.

Medialukutaito auttaa kehittämään tietopohjaista työtä. Erilaiset mediat, kuten tietokannat ja hakukoneet, tarjoavat laajasti pääsyn tietoon. On kuitenkin tärkeää pystyä löytämään oman työn ja tavoitteiden kannalta oleellinen ja luotettava tieto.

Medialukutaitoinen hyödyntää yhteistyön mahdollisuuksia mielekkäästi. Median avulla voidaan tehdä yhteistyötä paikasta ja jopa ajasta riippumatta. Tämä mahdollistaa yhteistyön tekemisen ja kohtaamisen julkishallinnon organisaatioiden sisällä sekä organisaatioiden rajat ylittäen.

Media auttaa tekemään toiminnasta läpinäkyvää. Jotta toiminta olisi mahdollisimman vaikuttavaa, on tärkeää, että tieto toiminnasta saavuttaa mahdollisimman kattavasti olennaiset ihmiset ja tahot. Esimerkiksi viestinnän selkeys ja erilaisten ilmaisutapojen hyödyntäminen – voi tehdä omasta toiminnasta entistä läpinäkyvämpää ja saavutettavampaa.

Mediat auttavat löytämään oikeat työkalut kansalaisten osallisuuteen. Medioiden avulla voidaan tukea demokratian vahvistamista ja luoda edellytyksiä kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, joilla mahdollistetaan kansalaisten osallisuus sekä sitä vapaaehtoista toimintaa, jossa ihmiset yhdessä edistävät itselleen tärkeitä asioita ja tavoitteita.

Tukea medialukutaidon kehittämiseen

Medialukutaito on kaikille kuuluva kansalaistaito. Medialukutaidon kehittämisen tueksi valmistelimme ja julkaisimme eOppivaan kaikille avoimen koulutuksen medialukutaidosta. Koulutus on toteutettu erityisesti julkishallinnon työn näkökulmasta ja se kokoaa esimerkkejä median mahdollisuuksista eri hallinnonaloilta.

Koulutuksen tavoitteena on, että pystyt:

  • Ymmärtämään median roolia yhteiskunnassa ja ihmisten omassa elämässä
  • Tulkitsemaan, arvioimaan ja analysoimaan median sisältöjä
  • Ymmärtämään median mahdollisuuksia itseilmaisuun ja vuorovaikutuksen rakentamiseen

Tervetuloa tutustumaan!

Kirjoittaja

Lauri Palsa

Erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *