Kokemuksia resilienssivalmennuksesta Helsingin poliisilaitoksessa

Helsingin poliisilaitosta voinee hyvällä syyllä kutsua resilienssin kehittämisen uranuurtajaksi valtiolla. Se toteutti jo vuonna 2018 – 2019 Kaiku-hankkeen ”Resilienssiä työn arkeen”. Poliisilla oli jo vakiintuneet ja toimivat käytännöt kriittisten tilanteiden jälkitoimissa. Tällä hankkeella haluttiin tuoda niiden rinnalle myös ennakoivaa näkökulmaa.

Poliisin työ on sekä psykososiaalisesti että fyysisesti kuormittavaa. Kuormittavuuden lähteitä ovat esimerkiksi vaikeasti ennakoitavat tilanteet ja tehtävät, organisaation ja toiminnan muutokset, tehtävien ja resurssien välinen epätasapaino ja erityiset kriittiset tilanteet. Poliisin työssä ei voi valita työtehtäviään.

Tuula Vehmas kertoo, että resilienssi-hankkeen tavoitteena oli kokeilla, ”miten voisimme lisätä valmiuksiamme toimintakyvyn säilyttämiseen arjen työssä ja vahvistaa myös palautumistaitojamme.” Pilotoivan Kaiku-hankkeen jälkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa resilienssivalmennus osaksi poliisilaitoksemme psykososiaalisen tuen tarjontaa.

”Jo Kaiku-kehittämishankkeen osana toteutetussa ensimmäisessä valmennuksessa pidimme lähtökohtana ja onnistumisen ehtona vapaaehtoisuutta, johdon sitoutumista ja kytkentää arjen työhön. Valmennukseen hakivat oma-aloitteisesti kokonaiset työryhmät esimies mukaan lukien.”

Pilottivalmennuksessa tutkittiin omaa ja ryhmän resilienssiä itsearviointikyselyillä ja kokeiltiin erilaisia resilienssivalmiuksia vahvistavia menetelmiä ja toimintatapoja. Mukana olleet työyhteisöt jakautuivat neljään rinnakkaiseen menetelmiltään hieman erilaiseen kokeilutyöpajaprosessiin. Työskentelyssä käytettiin itsearviointien lisäksi pohdintatehtäviä, pari- ja ryhmäkeskusteluja, harjoituksia, välitehtäviä ja havaintopäiväkirjoja. Valmennuksen päätteeksi ryhmät kokoontuivat yhteiseen kokemusten koontifoorumiin reflektoimaan tehtyä ja opittua.

Pilottitoteutuksen jälkeen valmennus haluttiin lisätä psykososiaalisen tuen tarjontaamme henkilöstölle.

Pilotissa saatujen kokemusten pohjalta valmennuksen keskeisiksi näkökulmiksi ja samalla ryhmäkohtaisten peräkkäisten työpajatapaamisten teemoiksi on valittu itsetuntemus, stressiin tutustuminen, tilannetaju ja yhteistyö sekä muutos, miltä se tuntuu.

Sittemmin toteutettujen valmennusten rakenne on pitkälti samanlainen kuin pilottivalmennuksessa: resilienssiin lähdetään tutustumaan ennakkotehtävien ja itsearviointien kautta, minkä jälkeen ryhmät kokoontuvat yhteiseen aloitustilaisuuteen. Sitten ryhmät kokoontuvat ohjaajan kanssa ryhmäkohtaisissa työpajoissa. Näissä käsitellään annettuja teemoja painottaen ryhmässä esiin nousevia kysymyksiä ja näkökulmia. Työpajojen välillä tehdään arjen työhön kytkeytyviä pohdintatehtäviä. Lopuksi ryhmät kokoontuvat yhteiseen päätöstilaisuuteen jakamaan kokemuksiaan ja oivalluksiaan.

Valmennuksessa pohditaan resilienssiä sekä yksilön että ryhmän näkökulmasta. Yksi toistuva havainto ryhmissä on ollut se, että on opittu uutta sekä itsestä että toisista. Palautteissa on mainittu aiempaa avoimempi keskustelukulttuuri, ajan varaaminen yhteiselle keskustelulle viikoittain, asioiden jakaminen ja pulmien ratkominen yhdessä, työn ja vapaa-ajan pitäminen erillään aiempaa paremmin, kasvanut ymmärrys työtovereiden erilaisuutta ja erilaisia työtapoja kohtaan sekä positiivisempi ja selkeämpi arki. ”On opittu keskittymään asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa.”

”Olemme olleet iloisia siitä, että valmennukseen on hakeutunut työyhteisöjä tasaisesti eri puolilta organisaatiota aina kentän puolelta rikostutkintaan, kuten myös monista erikoistoiminnoista ja esikunnasta. Valmennus on osoittautunut soveltuvan sekä poliiseille että siviileille.”

”Tärkein työväline on meillä korvien välissä” – näinkin on tiivistetty osallistujien kokemuksia.

Resilienssivalmennuksia – muiden muassa – pyörittää henkilöstön kehittämisasiantuntija Tuula Vehmas Helsingin poliisilaitoksen esikunnasta.

Lue lisää pilottihankkeesta Tuulan ja Tuija Hytösen blogista Resilienssiä kannattaa rakentaa.

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *