Kohtaamisia työssä – joustavuutta arkeen sujuvalla vuorovaikutuksella

  • Kuvaus Kaiku-hankkeesta vuonna 2023 Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Tervaväylän ja Mäntykankaan toimipisteissä

Valterissa on tehty pitkäkestosta kehittämistyötä monialaisen työn kehittämiseksi. Valterin pohjoisimmat toimipisteet Tervaväylä Oulussa ja Mäntykangas Kuopiossa päättivät vielä vahvistaa sitä ulkopuolisen asiantuntijan tuella – nimenomaan resilienssiin panostamalla.

Monialainen henkilöstö (erityisopettajat, kuntouttajat, ohjaajat sekä tukipalvelujen työntekijät) työskentelee vaativan erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden kanssa, joten työ on psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti kuormittavaa.  Arjen tilanteet muuttuvat hyvinkin nopeasti. Työtä tehdään yhdessä, mikä edellyttää toisen työn arvostamista, ratkaisukeskeisyyttä, joustavuutta ja paineensietokykyä.

Sosiaali-, terveys- ja opetusalalla on työnantajan entistä tärkeämpää vahvistaa työntekijöiden voimavaroja, jotta he sitoutuvat haastaviin työtehtäviin sekä organisaation strategiaan (monialaisuus, ohjauspalvelutoiminta, varhaiskasvatus, pidennetty oppivelvollisuus).

Vuonna 2023 toteutetussa Kaiku-hankkeessa tavoitteena oli vahvistaa sekä yksilö- että yhteisötasoilla voimavaroja, itsetuntemusta, omaa ammatillista roolia monialaisen yhteisön jäsenenä sekä arjen yhteenkuuluvuutta. Todettiin, että uudistumista, kehittämistä ja joustavuutta uusissa muuttuvissa tilanteissa tarvitaan lisää.

Hanke toteutettiin sisällöltään samankaltaisena molemmissa toimipisteissä. Osallistujat jaettiin kuuteen pienryhmään, jotka tapasivat hankkeen puitteissa viisi kertaa. Koulutus muodosti yhtenäisen jatkumon ja ajoittui kalenterivuoden ajalle. Kukin ryhmän tapaaminen kesti kolme tuntia ja edellytti suunnitelmallisuutta sekä joustavuutta koko työyhteisöltä, jotta oppilaiden koulupäivät sujuivat turvallisesti.

Hankkeen aikana koulutuksen sisältö alkoi elää koulujen arjessa työntekijöiden puheissa. Kouluttaja Krisse Lipposen tuoma positiivisen psykologian viitekehys toi ratkaisukeskeisyyden keskusteluissa esille nousseisiin aiheisiin. Taito tunnistaa hyvän työyhteisön ominaisuuksia vahvistui ja rohkeus ottaa puheeksi haastaviakin tilanteita lisääntyi. Koulutus mahdollisti pysähtymisen tärkeiden teemojen äärelle. Työkaverit tulivat aiempaa tutuimmiksi toinen toiselleen. Olemme matkalla kohti avoimempaa toimintakulttuuria.

Meille keskeisiä käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa:

  • Oman itsen ja työkaverin arvostaminen
  • Onnistuneeseen vuorovaikutukseen liittyvät tekijät
  • Palautteen vastavuoroisuuden tärkeys
  • Psykologinen turvallisuus
  • PERMA-malli: myönteiset tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkitys ja aikaansaaminen

Osallistuminen erilaisiin harjoituksiin koulutuksen aikana vahvisti itsetuntemusta sekä toisten ymmärtämistä. Taitoja harjoiteltiin fasilitoivin menetelmin turvallisissa tilanteissa. Näitä taitoja me voimme ja aiomme käyttää vastakin erilaisissa arjen muuttuvissa tilanteissa.

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Hankkeesta vastasivat ja artikkelin kirjoittivat oppilastuen päällikkö Anu Holappa, apulaisrehtori Johanna Pulkkinen ja kuntoutuspäällikkö Pia Walle.

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *