Case: Työaikasaldoanalyysi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Valtiokonttorissa oli herännyt keskustelua joustavaan työaikaan liittyvien järjestelyiden (työaikaliukumat, saldovapaat ja saldoleikkurit) toimivuudesta, jonka myötä päätettiin toteuttaa työaikasaldoanalyysi nykytilan kartoittamiseksi.

Mitä tehtiin?

Analyysissa tarkasteltiin yksikkötasolla vuosilta 2017–2018:

  • saldoleikkureita (osuus henkilöstöstä, joilla saldot ylittävät liukumarajat leikkuriajankohtina ja ylityksen määrä)
  • saldovapaiden käyttöä
  • työaikasaldojen muutosta kuukausitasolla (liukuman muutos, saldovapaiden käyttö, leikkurien vaikutus)

Lisäksi regressioanalyysin avulla saldoleikkureita analysoitiin henkilöstöä kuvaavia taustamuuttujia vasten (sukupuoli, ikä, asema, yksikkö).

Tulokset ja toimenpiteet

Analyysin keskeinen havainto oli, että saldovapaiden käyttö ajoittuu pääasiallisesti leikkuriajankohtien lähelle ja toisaalta samanaikaisesti työaikasaldot kasvavat liukumien kautta.

Analyysin tulokset esiteltiin Valtiokonttorin henkilöstöjohdolle ja työnantajakokoukselle, ja tämän myötä päätettiin saldokäytäntöjen muutoksista työaikasaldojen leikkautumisriskin pienentämiseksi. Saldovapaiden käyttöajankohtia laajennettiin koko vuodelle ja saldoleikkurien ajankohtia siirrettiin vastaamaan paremmin työvuoden luonnollista rytmitystä. Lisäksi päätettiin tarkentaa työaikasaldojen seurantaa, jolloin esimiesten on helpompi puuttua liukumarajojen ylityksiin.

Mitä seuraavaksi?

Analyysin pohjalta toteutetut muutokset otettiin käyttöön välittömästi, ja muutosten vaikutuksia tullaan tarkastelemaan yhden vuoden kokemusten perusteella.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri