Yhteenveto vastuullisuusraporteista kuvaa ensimmäistä kertaa valtionhallinnon työtä kestävän kehityksen näkökulmasta

Lokakuun alussa julkaistiin Valtiokonttorin kokoama yhteenveto, jossa tuodaan yhteen viimeistään heinäkuussa 2022 julkaistut eri valtionhallinnon toimijoiden koostamat vastuullisuusraportit. Vastuullisuusraportit on toteutettu Valtiokonttorin tuottaman yhteisen viitekehyksen avulla, mikä mahdollistaa eri toimijoiden tarkastelun rinnakkain sekä yhteenvedon tekemisen valtionhallinnollisesti. Kaikki valtionhallinnon vastuullisuusraporttien tekijät ovat tervetulleita osallistumaan vastuullisuusverkostoon, jossa raportointia kehitetään.

Vastuullisuusraportoinnissa pyritään näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen

Vastuullisuusraportti on ensisijaisesti työkalu, joka auttaa valtionhallintoa tunnistamaan oman vaikuttavuutensa ja toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden eteen. Valtionhallinto on merkittävä, laaja-alainen ja moniulotteinen kokonaisuus, jonka toimijoilta on syytä edellyttää vastuullista ja kestävää toimintaa. Vastuullisuusraportoinnin avulla organisaatiot voivat tunnistaa oman työnsä vaikutusmahdollisuudet sekä osoittaa myös valtionhallinnon ulkopuolelle sen, kuinka yhteisten varojen käytössä huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin viitekehyksessä keskeistä on tunnistaa oman organisaation toiminnan käden- ja jalanjälki. Kädenjälki viittaa organisaation omaan ydintoimintaan ja siihen, kuinka ydintoiminnalla voi saada aikaiseksi positiivisia vaikutuksia valittuihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nähden. Tällä ei tosin poissuljeta sitä, että organisaatio ei voisi enemmän tai vähemmän vaikuttaa useampaankin – jopa kaikkiin – tavoitteisiin. Merkityksellistä on tavoitella sitä, että rajallisia resursseja käytetään niihin kestävän kehityksen osa-alueisiin, joilla saadaan aikaiseksi suurin vaikuttavuus.

Jalanjälki puolestaan viittaa organisaation toiminnasta aiheutuviin suoriin vaikutuksiin sen toimintaympäristöön. Käsitteellä ohjataan negatiivisten vaikutuksen vähentämiseen, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi päästöjen ja luontokadon vähentämistä, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista sekä yhteisten varojen avointa ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Vastuullisuusraportoinnin ensimmäinen yhtenäinen raportointikierros toi vastuullisuustyöhön monipuolisesti toimijoita

Vuodelta 2021 vastuullisuusraportin julkaisi lokakuun alkuun mennessä 49 organisaatiota: 46 valtion ministeriötä, virastoa ja laitosta sekä 3 muuta julkishallinnon organisaatiota. Näistä 91 %:lle vuoden 2021 vastuullisuusraportti oli ensimmäinen laatuaan. Lähes kaikilta hallinnonaloilta tuotettiin ainakin yksi vastuullisuusraportti ja muutaman hallinnonalan kaikki kirjanpitoyksiköt tuottivat raportin.

Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin viitekehys antaa organisaatioille vapauden päättää, toteutetaanko vastuullisuusraportointi hallinnonala-, kirjanpitoyksikkö- vai virastotasolla. Vuoden 2021 raporteissa kaikkia eri toteutusvaihtoehtoja hyödynnettiin.

Valtionhallinnon laaja-alaisuus edustettuna raporteissa

Vastuullisuusraporteissa organisaatiot ovat itse valinneet 3–5 kestävän kehityksen tavoitetta, joihin ne katsovat voivansa omalla toiminnallaan merkittävimmin vaikuttaa. Kaikki kestävän kehityksen 17 tavoitteita tulivat raporteissa tunnistetuiksi. Organisaatioista 26 tunnisti raportissaan tavoitteen 12 eli vastuullisen kuluttamisen, 22 organisaatiota tunnisti tavoitteen 16 eli rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon ja 21 organisaatiota tunnisti tavoitteen 13 eli ilmastotekoja. Valtionhallinnon kenttä on monipuolinen ja laaja-alainen, mikä heijastuu valittujen tavoitteiden kirjoon. Valtionhallinnon toimijoilla on vapaus ja vastuu tunnistaa oman toimintansa merkityksellisyys ja sen vaikuttavuus.

Organisaatiot tunnistivat myös toimintansa jalanjäljen. Toimijoista 33 raportoi ekologisista vaikutuksista, 18 sosiaalisista vaikutuksista ja 14 taloudellisista vaikutuksista. Vastaisuudessa tarkoituksena on koota valtionhallinnon jalanjälkitietoja yhteen. Tämän työn on määrä käynnistyä loppuvuodesta 2022, kun Valtiokonttori ja Suomen Ympäristökeskus SYKE tuottavat SYKEn kehittämiä päästökertoimia hyödyntäen arvion valtionhallinnon hiilijalanjäljestä vuosilta 2020 ja 2021.

Vastuullisuustyö on vasta saanut alkunsa

Vastuullisuusraportoinnin hyödyt saavutetaan, kun raportointi toistuu vuosittain ja raportissa ylläpidetään teemojen jatkuvuutta esimerkiksi mittarien avulla. Tällöin on mahdollista seurata valtionhallinnon vastuullisuustyön edistymistä ja myös toiminnan kehitystä. Vastuullisen toiminnan tarve ei pääty vastuullisuusraporttien yhteenvedon valmistumiseen. Kestävä kehitys on kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden vastuulla – vastuullisuusraportointi tarjoaa työkalun avoimuuteen ja oman toiminnan seuraamiseen, mutta päivittäinen vastuullisuustyö toteutetaan organisaatioissa sisäisesti myös jatkossa.

 

Tutustu Valtiokonttorin laatimaan yhteenvetoon täällä.

Visualisoitu tiivistelmä yhteenvedosta löytyy täältä. 

Tallenteen yhteenvedon julkistustilaisuudesta voi katsoa lokakuun ajan täältä.

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *