Warm Data – tietoa, joka syntyy systeemin eri näkökulmien ja kontekstien vuoropuhelussa

Organisaatioissa mietitään parhaillaan kuumeisesti, miten ennakoida ja uudistaa toimintaa radikaalisti. Arjen työelämäajattelu ja tietotyö tapahtuvat paljolti niin sanotussa liminaalitilassa: organisaatiokontekstien ja toimijaverkostojen välimaastoissa. Olemme siirtymässä uudenlaisiin tuotteisiin, palveluihin ja toiminnan tapoihin, ja elämme näin myös jatkuvasti mukana vanhan ja uuden toiminnan törmäyksissä. Olemme jo tehneet merkittävää siirtymää teolliselta aikakaudelta aikaan, jossa painottuvat jaetun informaation ja vahvan yhteenkietoutumisen merkitys. Monilta osin, erityisesti työn organisointiin ja johtamiseen liittyvien innovaatioiden saralla, siirtymä on vielä kesken.

Koska sitä, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu, voi ennustaa menneisyyteen perustuvien havaintojen ja trendien perusteella koko ajan huonommin, on tulevaa hahmoteltava muilla keinoilla yhdessä. Kompleksisissa ympäristöissä ongelmanratkaisuprosessin lopputulos voi olla yksinkertainen, mutta sen tuottamiseen tarvitaan paljon monisäikeisempää ajattelua kuin ennen.  Ihmisiä on siis kutsuttava tutkimaan asioita oman toiminnan reunoja ja raameja laajemmin, sillä innovaatiot ja isot muutosharppaukset syntyvät vain näkökulmia ja monimuotoisuutta lisäämällä. Parempaa tulevaisuustietoisuutta luodaan hyödyntämällä ihmismielen kaikki kyvyt ja ominaisuudet, jotka liittyvät monenlaiseen kokemiseen, näkemiseen, luovuuteen ja ymmärtämiseen. Tästä esimerkkejä ovat esimerkiksi taiteeseen ja estetiikkaan painottuvat menetelmät, jotka laajentavat ja rikkovat rationaalisen ajattelun perinteistä lineaarisuutta. Siihen eivät algoritmit pysty.

 Warm Data avaa ajattelun tyypillisiä rajoja

Tässä ajassa on keskustelussa paljon teemoja, joita ei voida ratkoa enää ainoastaan yhden organisaation sisällä tai etsimällä ratkaisua yhdestä näkökulmasta tai kontekstista käsin. Tästä esimerkkeinä vaikkapa koulukiusaaminen, nuorison syrjäytyminen, ilmastonmuutos tai pitkäaikaistyöttömyys. Myös johtajuuden murros ja sen haastetuksi tuleminen arjen rakenteiden näkökulmasta, vaatii rajojen ulkopuolelle katsomista ja useasta suunnasta kuulolla oloa. Käsitteellään “Warm Data” Nora Bateson kuvaa tietoa, joka syntyy tilannekohtaisesti erilaisten näkökulmien ja kontekstien asettuessa läpinäkyvään vuoropuheluun. Warm Data on havaintoja ja ymmärrystä asioiden vastavuoroisuudesta ja kytkeytyneisyydestä, sekä siitä, etteivät asiat ja ilmiöt koskaan synny ja kehity irrallisina kokonaisuuksina, vaan hyvin monitahoisissa suhteissa toisiinsa. Warm data on tietoa siitä, miten toiminnan osatekijät kytkeytyvät toisiinsa ja miten näiden yhteisvaikutuksena rakentuu laajempi toiminnan systeemi.

Kun asioiden välisiä suhteita opitaan hahmottamaan, opitaan toisaalta myös näkemään omia ajattelumalleja ja näiden ajattelumallien rajoja. Nämä rajat vaikuttavat keskeisesti havaintoihimme, päätöksentekoomme ja toimintaamme. Tällaista tietoa ei tyypillisesti kuitenkaan pystytä organisaatioissa millään helpolla tavalla synnyttämään. Se ylittää perinteisiä toimintakonteksteja, joista käsin ilmiöitä on totuttu määrittelemään. Esimerkkinä vaikkapa terveys, jota määritetään tyypillisesti terveydenhuollon kontekstista käsin, mutta joka todellisuudessa on kokonaisuutena paljon tätä monitahoisempi.

Warm Data Lab – ajatusten monikontekstinen hautomo ja synnyttäjä

Warm Data Lab on työskentelyprosessi, joka mahdollistaa moninäkökulmaisen ja rajoja ylittävän tietämyksen kehittymisen. Warm Data Labissa tarkastelun kohteeksi nostetaan aina merkittävästi laajempi kysymys kuin ongelma, jonka ajatellaan tarvitsevan ratkaisua. Esimerkiksi oman organisaation tulevaisuuden osaamiskysymyksiä pohdittaessa tarkasteltava kysymys ei voi olla “millaista osaamista organisaatiomme tulevaisuudessa tarvitsee ja miten se varmistetaan” tai “miltä organisaatiomme tulevaisuus näyttää”. Keskiöön voitaisiin pikemminkin nostaa esimerkiksi se, “mikä on työn tulevaisuus”. Näin kysymystä päästään tarkastelemaan laaja-alaisesti niistä konteksteista käsin, jotka tyypillisesti määrittävät ja muokkaavat työn tulevaisuutta. Keskustelun lopputulemana on aivan uudenlainen valmius ja mahdollisuus tehdä havaintoja tulevaisuuden työhön tarvittavasta osaamisesta.

Warm Data Labissa tieto tuotetaan yhdessä, eri kontekstien ja ympäristöjen vuoropuhelussa. Näin syntyy laajempi kuva ja ymmärrys vaikkapa yhteiskunnan eri toimijoiden keskinäisistä vaikutussuhteista ja riippuvuuksista. Eri kontekstien välinen vuoropuhelu ei välttämättä tuota suoraa käytännön ratkaisua, mutta se tuottaa uutta, entistä syvempää, laajempaa ja kytkeytyvämpää ajattelua ongelmanratkaisun pohjaksi. Esimerkiksi perinteisen osaamiskeskustelun laatu ja sisällöt muuttuvat prosessin aikana merkittävästi. Toimintatapana se tarjoaa mahdollisuuden lähestyä kompleksisia kysymyksiä luomalla dialogia siitä systeemistä, jossa ilmiöt, kuten osaaminen, syntyvät ja kehittyvät.

Miksi Warm Data on hyödyllinen tässä ajassa?

Elämme ajassa, jossa asioiden keskinäisriippuvuuden ymmärtäminen ja esimerkiksi ihmiskunnan laajojen, globaalien kohtalonkysymysten, kuten ilmastonmuutoksen ratkominen, edellyttävät keinoja laajentaa toiminnan vaikutusten tarkastelukehikkoa. Sama pätee myös hieman pienemmässä mittakaavassa. Aidon toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden saavuttamiseksi ei enää riitä, että organisaatiot ratkaisevat ongelmiaan sisäisinä prosessikysymyksinä. Myöskään asiakkaan tarpeen ja siihen vaikuttavien moninaisten tekijöiden selvittäminen ei ole enää suoraviivainen ja yksiselitteinen asia. Tässä kohtaa voidaan ajatella vaikkapa nuorten syrjäytymisen kysymystä, joka vaatisi erittäin monien eri toimijoiden yhteen tulemista ja yhteistä analyysiä. Myös ratkaisua muotoiltaessa on pystyttävä hahmottamaan erilaisia kerrannais- ja systeemivaikutuksia niin tuotteita tai palveluita tuottavan organisaation näkökulmasta kuin yhteiskunnallisestikin. Uutta luovat, kestävät ratkaisut edellyttävät aina rajojen ylittämistä.

Nykyorganisaatioiden historiassa asioille on kuitenkin aina pyritty löytämään selkeät lokerot: tekeminen on jaettu toimintoihin sen mukaan koskeeko työ esimerkiksi tuotekehitystä, taloutta, HR:ää, myyntiä, markkinointia, johtamista vai varsinaista tuotantoa. Uusiin haasteisiin vastaaminen kehittämällä uusia ratkaisuja, toimintatapoja ja osaamista, ei kuitenkaan enää missään määrin noudattele näitä rajoja. Esimerkiksi digitalisaatio ei tarkoita vain IT-vetoista toimintojen ja prosessien digitalisointia, vaan jatkuvasti etenevää mullistusta työn tekemisen tavoissa, organisoinnissa ja johtamisessa. Uudentyyppisissä organisaatioissa perinteiset toimintorajat onkin pyritty poistamaan ja organisoitumaan asiakkaan tilanteista käsin.

Perinteisemmille organisaatioille tämän tyyppinen toimintatapa ei ole heti mahdollinen. Yhdessäohjautuminen vaatii ensin paljon rakenteellisia uudistuksia. Mutta oli organisaation rakenne ja kehityksen vaihe sitten mikä tahansa, tarjoaa Warm Data Lab mahdollisuuden aivan uudenlaiseen yhdessäajatteluun. Tämän myötä löydetään entistä parempia ja vaikuttavampia ratkaisuja tulevaisuuteen. Muun muassa Sitra järjesti valtionhallinnon yhteisen Warm Data -kokeilun onnistuneesti kesäkuussa 2019.


Kirjoittajat: Annika Ranta ja Marika Schaupp | Kuvat: Tero Ahonen ja Pixabay

Annika Ranta (organisaatiokonsultti (FINOD),Certified Business Coach, Human Systems Dynamicks Practitioner, KM) on toiminut liiketoiminnan ja johtamisen kehittäjänä ja konsulttina verkostomaisessa työelämässä runsaan 20 vuoden ajan. Annika toimii tällä hetkellä konsulttina Humap Consultation Oy:ssa.

Marika Schaupp (organisaatiokonsultti, työntutkija, KTM) on tutkinut muuttuvan työelämän ilmiöitä ja ollut mukana kehittämässä uusia työn tekemisen, kehittämisen ja oppimisen tapoja jo 15 vuoden ajan. Marika toimii tällä hetkellä konsulttina Humap Consultation Oy:ssa ja tutkimuspäällikkönä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa.

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *