Työ- ja elinkeinoministeriön ensimmäinen vastuullisuusraportti laadittiin yhteistyössä

Työ- ja elinkeinoministeriö laati ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa keväällä 2022. Raportti laadittiin Valtiokonttorin suosituksen perusteella ja sen sisältö mukailee Valtiokonttorin esimerkkipohjaa. TEM:n vastuullisuusraportti julkaistiin viime huhtikuussa samaan aikaan ministeriön kestävän kehityksen linjauksen kanssa. Vastuullisuusraportin ja kestävän kehityksen linjaus pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin.

Koko ministeriö mukana vastuullisuusraportin valmistelussa

Työ- ja elinkeinoministeriön ensimmäisen vastuullisuusraportin valmistelu tapahtui osastojen ja yksiköiden verkostossa ja se koottiin ohjausyksikön toimesta verkoston tuottaman materiaalin pohjalta. Käytännössä ministeriön ensimmäinen vastuullisuusraportti laadittiin siten, että TEM:n vastuullisuusverkosto, jossa on osallistujat kaikilta osastoilta ja muista toimintayksiköistä, tuotti osaltaan tekstin ministeriön ohjausyksikön laatimaan raporttipohjaan.

Raportin runkona käytettiin soveltuvin osin Valtiokonttorin nettisivulla esitettyä vastuullisuusraportin esimerkkipohjaa. Kädenjälkiosuutta laadittaessa on hyödynnetty aiemmin tuotettua materiaalia mm. Suomen YK:lle tuottamaa maaraporttia vuodelta 2020. Kädenjälki-osiossa raportoitiin TEM:n virkamiesjohtoryhmän keväällä 2021 valitsemista neljästä YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta.

Strategiset linjaukset pohjana ministeriön vastuullisuustyölle

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on luoda taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kasvun edellytyksiä Suomeen. Ministeriön voimassa olevan pitkän aikavälin strategisina painopisteinä on innovaatiopanostusten nostaminen neljään prosenttiin, työllisyysasteen nostaminen 75 %:iin sekä Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. Nämä strategiset linjaukset muodostivat hyvän pohjan työ- ja elinkeinoministeriön vastuullisuustyölle.

TEM:n vastuullisuusraportti kuvaa miten ministeriö toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja sitä millainen kädenjälki ministeriön toimilla on ympäröivään yhteiskuntaan.

TEM valitsi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista neljä, joihin pääasiassa vaikutamme. Nämä ovat:

SDG 7: Edullista ja puhdasta energiaa

SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

SDG 13: Ilmastotekoja

Tunnistimme ministeriön vastuualalta olennaiset kestävän kehityksen tavoitteita toteuttavat toimenpiteet jo vuonna 2020 YK:lle tehdyn vapaaehtoisen kansallisen raportoinnin yhteydessä (VNR). Valtiokonttorin vastuullisuusraportointityöpajassa opastettiin tärkeimpien tavoitteiden tunnistamiseen, ja aiempaan raportointiin pohjaten nousivat tavoitteet 7, 8, 9 ja 13 niinä, joihin työ- ja elinkeinoministeriössä kohdistui eniten toimenpiteitä. Tavoitteet käsiteltiin vielä ministeriön sisäisessä työpajassa, johon osallistuivat osastojen kestävän kehityksen yhteyshenkilöt, keväällä 2021 ja valinnat hyväksyttiin TEM:n virkamiesjohtoryhmässä.

Vastuullisuusraportin jalanjälki -osiossa on käsitelty hankintoja sekä henkilöstöpolitiikan tavoitteita. Ministeriön toiminnassa pyritään pienentämään päästöjä ja kuluttamaan luonnonvaroja vastuullisesti. Hankintapäätöksiä tehdessä valitaan vastuullisia tuotteita ja yhteistyökumppaneita sekä mahdollistetaan kiertotalouden ratkaisujen hyödyntäminen. Ministeriössä tullaan jatkossa seuraamaan ja raportoimaan toiminnan hiilijalanjäljen kehitystä kolmen vuoden aikasarjalla, hyödyntäen valtionhallinnon yhteistä datapankkia. Ministeriön henkilöstöpolitiikan tavoitteissa ja toimintamalleissa keskeisenä periaatteena on vastuullinen työnantajuus.

Raportin laadinta on jatkuvan oppimisen tulosta

Raportti koottiin alkuvuodesta 2022 ja se on luonteeltaan tulevina vuosina täydentyvä. Ensimmäisessä raportissa olemme vuoden 2021 osalta raportoineet merkittävimmistä toimenpiteistä, joita TEM:ssä on tehty kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Kunkin kohdan loppuun on valittu numeeriset indikaattorit, jotka osaltaan kuvaavat kehitystä ao. tavoitteen kohdalla. Case –kuvaukseksi valittiin kestävä matkailu. Tulevina vuosina raporttia täydennetään mm. tavoitteiden, mittareiden ja jalanjälkitietojen osalta. Vastuullisuusraportin laatiminen on ollut teemana myös hallinnonalan tulosohjauksessa. Raportin laadinta on jatkuvan oppimisen tulosta ja raportin sisältö varmasti kehittyy ja muuttuu jokaisen uuden raportointikierroksen myötä ja muilta oppien.

Tutustu työ- ja elinkeinoministeriön kestävän kehityksen linjaukseen ja vastuullisuusraporttiin.

Kirjoitus on osa Vastuullisuus näkyväksi -blogisarjaa, joka tarkastelee valtionhallinnon vastuullisuusraportointia erilaisista näkökulmista ja antaa äänen eri toimijoille.

Kirjoittaja

Minna Tukiainen

Neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *