Koulutus lisää lääkehoidon turvallisuutta vankilassa

Vankiterveydenhuollon yksikön Jokelan poliklinikassa huomattiin, että opioidikorvaushoidon toteuttaminen vankipotilaille kaipasi koulutusta. Sairaanhoitajat Iina Aapalahti ja Sari Rapo-Salminen tarttuivat toimeen, jonka myötä moni asia muuttui ja kehittyi.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnalle ja etenkin valvonnalle suunnattu koulutus opioidikorvaushoidon toteuttamisesta vankilassa, jotta hoito toteutuisi yhdenmukaisesti vankilasta ja vartijasta riippumatta.

”Opioidikorvauslääkkeet voivat olla hengenvaarallisia, jos ne annetaan väärin. Muutamia virheitä onkin sattunut siten, että lääke on annettu väärälle vangille ja vaaratilanne on päässyt tapahtumaan. Koulutuksen kehittämiselle oli tarvetta ja toive koulutuksesta nousi myös vartijoilta itseltään”, Rapo-Salminen ja Aapalahti kertovat.

Vartijoilla liian vähän tietoa lääkkeistä

Vankiterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyspalvelut kaikille Suomen vangeille. Yhtenä osana lääkehoitoa on opioidikorvaushoidon toteuttaminen ja lääkkeiden antaminen vangeille. Työ on yhä vaativampaa, sillä huumeiden käyttö, sekakäyttö ja opioidikorvaushoidon tarve kasvavat koko ajan.

”Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä tehtävä kuuluu valvonnalle eli vartijoille, koska hoitohenkilökunta ei ole tällöin paikalla lääkkeitä antamassa. Oman haasteensa tuo se, että etenkin suljetuissa vankiloissa on vartijapula ja vartijat ovat yhä useammin sijaisia, joilla on puutteelliset tiedot tai ei lainkaan tietoa kyseisistä lääkeaineista”, Rapo-Salminen sanoo.

Koulutuksen myötä moni asia on muuttunut niin vangin, vartijan kuin potilasturvallisuuden näkökulmasta. Valvonnalla on nyt yhteneväiset työtavat toteuttaa opioidikorvaushoitoa.

Koulutukseen on lisätty ripaus huumoriakin

Aapalahti ja Rapo-Salminen ovat tyytyväisiä tuloksiin. Yksi tärkeimmistä on se, että korvaushoitolääkettä antavat hoitohenkilökunnan lisäksi vain koulutuksen käyneet virassa olevat vartijat.

Korvaushoitolääkkeiden väärinkäyttömahdollisuus on pienentynyt ja sitä kautta todennäköisesti myös mahdollinen painostus vankien välillä toimittaa huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä osastolle.

Vartijat saavat koulutuksessa opioidikorvaushoitolääkkeiden ohella paljon muutakin tietoa, kuten yleistietoa huumausaineista ja niiden käyttötavoista, opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidoista, yliannostustilanteista, infektioista, lääkkeiden antotavoista, oheiskäytöstä ja huumeseuloista.

”Olemme ajan kanssa oppineet lisäämään koulutukseen ripauksen huumoria. Olemme oppineet tekemään koulutuksesta myös mahdollisimman käytännönläheisen ja mielenkiintoisen valvontahenkilökunnalle”, Aapalahti ja Rapo-Salminen toteavat.

Lääkeaineiden vaarallisuus on yllättänyt

Yllätyksenä hankkeen aikana nousi esiin eri käytäntöjen vaihtelu eri vankiloissa tai jopa samassa vankilassa työskentelevien vartijoiden kesken. Yllättävää oli myös se, kuinka vähän oikeaa tietoa kyseisistä lääkeaineista on.

”Osa niistä samoista lääkeaineista tulee vankilaan salakuljetettuna katukaupasta ja monet ovat vankilassa valmiita maksamaan suuren summan niitä saadakseen. Lääkeaineiden vaarallisuus on yllättänyt monet vartijat, vaikka lääkkeenantoa on yleisesti pidetty varsin yksinkertaisena työtehtävänä”, Aapalahti sanoo.

”Vangin kannalta on tärkeää, että lääkkeenanto toteutuu aina samalla tavalla, oli lääkkeenantajana sitten vartija tai sairaanhoitaja. Näin vältytään turhilta mahdollisilta konflikteilta lääkkeenantotilanteessa. Kyse on myös työturvallisuudesta”, Rapo-Salminen korostaa.

Koulutusta voi laajentaa ja jalkauttaa

Rapo-Salminen ja Aapalahti ovat vetäneet kehittämäänsä koulutusta lähes sadalle henkilölle Jokelan ja Keravan vankiloissa. Koulutusta on esitelty valvonnan lisäksi vankiterveydenhuollon johdolle sekä sairaanhoitajille. Vastaanotto on ollut hyvää ja positiivista. Korona pisti koulutuksen tauolle, mutta koulutusta on tarkoitus jatkaa heti, kun tilanne sallii.

”Palautteiden kautta olemme huomanneet olleemme oikeassa, että koulutukselle on tarvetta. Valvonnassa on suuri tarve saada oikeaa tietoa huumausaineiksi luokiteltavista lääkeaineista sekä niihin liittyvistä lieveilmiöistä vankiloissa”, Rapo-Salminen toteaa.

”Kokemuksemme mukaan koulutusta voisi laajentaa ja jalkauttaa myös muille vankiterveydenhuollon yksiköille jaettavaksi. Tarvetta työturvallisuuden parantamiselle samaisen koulutuksen avulla on varmasti muissakin vankiloissa”, Aapalahti lisää.

Faktoja korvaushoidosta

  • Korvaushoito vähentää todistetusti rikollisuutta, joten hoidolla on suuri yhteiskunnallinen merkitys.
  • Opioidikorvaushoidolla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen henkilön hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita.
  • Opioidiriippuvaisten korvaushoito tuli viralliseksi osaksi päihdepalvelujärjestelmää vuonna 2000.
  • Opioidikorvaushoitolääkkeet ovat huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä.
  • Kuntouttava korvaushoito on tavoitteellista hoitoa. Tavoitteena on päihteettömyys, mikä pitää sisällään kuntoutumisen kaikista päihde- tai lääkeaineriippuvuuksista.

 

Teksti

Sari Okko

Toimittaja, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *