Avitettu hybridityö – työn ja yhteistyön virittäminen

Aluehallintovirastojen henkilöstöstrategiassa 2020 – 2023 on yhtenä tavoitteena osaamisen, työn, tiedon ja henkilöstön liikkuvuuden edistäminen. Tätä tavoitetta tukemaan on mm. laadittu ylijohtajien linjausten mukaisesti uudet monipaikkaisen ja etätyön ohjeet syksyllä 2021. Aluehallintovirastojen monipaikkaisen ja etätyön käytännöt muotoutuivat hyvin joustaviksi koronaepidemian aikana toteutetun laajan etätyön ja siitä saatujen positiivisten kokemusten vuoksi. Vaikka aluehallintovirastoissa on pitkä kokemus etätyöstä sekä monipaikkaisesti ja verkostomaisesti toimimisesta, laajentunut etätyö ja monipaikkaisuus haastaa työnteon arkea, jaksamista ja yhteisöllisyyttä uudella tavalla. Ylijohtajien toiveiden mukaisesti aluehallintovirastojen työyhteisöjä halutaan tukea luomaan työntekoa tukevia toiminta- ja johtamiskäytäntöjä hybridityössä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Tukea aluehallintovirastojen työyhteisöjä hybridityön muotoilussa (valtakunnalliset periaatteet ja
    työyhteisökohtaisesti sovittavat asiat: mm. yhteiset digityötavat, kokouskäytännöt, tavoitettavuus, yhteinen
    tekemisen tavat)
  • Yhteisöllisyyden tuki työn tekemisessä ja yhteistyössä sekä yhdessäohjautuvuuden vahvistaminen työyhteisöissä

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeen tuloksena syntyi työkirja ja siihen liittyvät ideakortit tehtävineen. Työkirja ja sen ideakortit tehtävineen kiteytyvät neljään teemaan.

Teemat ovat:
– luottamus, arvostus ja yhteenkuuluvuus
– yhteisöllisen yhteistyö
– hyvinvointi hybridityössä
– aktiivinen osaamisen jakaminen

Työkirjaan on koottu kustakin teemasta ajatuksia, pohdintakysymyksiä, vinkkejä, muistilistoja ja tehtäviä itse kunkin pohdintoihin, koko työyhteisön pohdintojen tueksi sekä esihenkilötyön tueksi. Työkirja on ladattavissa avin intranetistä ja hyödynnettävissä digitaalisesti. Ja jos on tarve, sen voi tulostaa ja käyttää paperiversiona. Kaikkien saatavilla on myös tallenteet luennosta ja lanseeraustilaisuudesta.

Hybridityökirjan ja sen ideakorttien avulla työyhteisö, olipa se siten tiimi, yksikkö tai vastuualue, voi työstää ja sopia yhdessä hybridityön pelisäännöistä ja pohtia esimerkiksi työn tekemisen yhteisöllisyyttä ja jaksamista tukeviakäytäntöjä. Työkirjaa voi käyttää myös jokainen työntekijä omaan pohdintaan vaikkapa siitä, miten toimia ja rakentaa arjessa luottamusta. Hybridityökäsikirjaa ideakortteineen voivat niin ikään esihenkilöt hyödyntää työyhteisönsä yhteisissä tilaisuuksissa ja mainiosti esimerkiksi VMBaro-tulosten perusteella tarvittavissa pohdinnoissa.

Kun asioita tehdään yhdessä, osallistaen ja organisaation omista lähtökohdista käsin, tuotoksesta on mahdollista saada juuri omaan käyttöön ja tarpeeseen istuva. Siltä osin, mitä haluamme jakaa muille, viittaamme Valtiolla.fi -sivulla tammikuussa 2023 julkaistuun blogikirjoitukseen, josta ilmenee hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, työskentelytavat ja tulokset.