Rinteen hallituksen ohjelma

Hallitus uudistaa politiikkaa kuudella lupauksella

Hallitus on tehnyt kuusi lupausta kansalaisille politiikan uudistamiseksi. Miten lupaukset lunastetaan tai uudistumista tuetaan, jotta ne eivät jää vain sanoiksi paperille? Kysyimme valtiosihteeri Maria Kaisa Aulalta.

Hallitus antaa lupauksen hallinnon jatkuvasta oppimisesta, uudenlaisesta vuorovaikutuksesta, pitkän aikavälin politiikasta, tietopohjaisesta politiikasta, syrjimättömyydestä sekä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

”Lupausten antaminen on jotain ihan uutta ja samalla omasta mielestäni hallitusohjelman innostavin ja inspiroivin osa. Lupauksilla luodaan paljon odotuksia, joten nyt testataan politiikan vaikeinta lajia odotusten hallinnasta”, Maria Kaisa Aula sanoo hymyillen.

Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, päätöksenteon uudistamisesta ja kansalaisten luottamuksen vahvistamisesta demokraattisen järjestelmän toimintakykyä kohtaan.

”Tämä on valtionhallinnon tärkein asia pitkällä aikavälillä. Se on niin iso asia, ettei se välttämättä tapahdu yhdellä hallituskaudella eikä sitä voi jättää vain poliitikkojen tai ylimmän johdon harteille. Muutokselle täytyy olla johdon lupa ja edellytykset, mutta tekeminen kuuluu kaikille. Uudistumista pitää myös voida vaatia ja seurata.”

Tukea virkamiesten verkostoitumiselle

Valtiovarainministeriössä työskentelevä Aula korostaa, että hallitusohjelman ja lupausten kanssa ollaan vasta alkumetreillä, mutta merkkejä muutoksesta voi jo havaita. Kaikelle uudistumiselle yhteistä on yhteistyön lisääminen yli raja-aitojen ja siilojen sekä vuorovaikutuksen lisääminen.

”Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Uudenlainen vuorovaikutus tarkoittaa kansalaisten osallistamista julkisen hallinnon toimintaan nykyistä vahvemmin sekä uudenlaisten vuorovaikutusmallien kokeilemista”, Aula toteaa.

Muutos edellyttää uusia
innovaatioita ja toimintatapoja.

Valtiovarainministeriössä uutta vuorovaikutusta on lähdetty jo hakemaan muun muassa ministerin henkilöstöinfoissa, tutustumalla eri osastojen toimintaan sekä jalkauttamalla hallitusohjelmaa kirjastoihin. Poikkihallinnollisuuden lisäämistä tuetaan ministerityöryhmillä sekä muilla yhteisillä foorumeilla kuten iltakoulussa. Suunnitteilla on myös nuorten neuvonantajien ryhmä, joka toisi vuorovaikutusta sukupolvien välille.

Paljon spesialisteja, lisää generalisteja

Rinteen hallituksen ohjelma

”Hallituksen lupaukset politiikan uudistamisesta liittyvät demokraattisen yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitämiseen, kansanvaltaisen toimintakyvyn edistämiseen ja kansalaisarvon luomiseen”, valtiosihteeri Maria Kaisa Aula sanoo. (Kuva: Jussi Toivanen/valtioneuvoston kanslia)

Valtiosihteereitä on nykyisessä hallituksessa enemmän kuin aiemmin. ”Haluamme edistää osaltamme poikkihallinnollisuuden toteutumista seuraamalla hallitusohjelman toteutumista sekä rohkaisemalla vuorovaikutusta yli hallintorajojen”, Aula korostaa.

Aulan mukaan eri alojen virkamiehet on saatava puhumaan keskenään enemmän ja samaa kieltä. Siilot ylittävä yhteistyö edistää asiakas- ja ihmislähtöisyyttä sekä tuottavuutta eli parempia tuloksia entisinkin resurssein. Toki rajapinnat on tunnistettava ennen kuin niitä voidaan ylittää. On myös nähtävä metsä puilta.

”Virkamieskunnasta löytyy paljon tiettyihin asioihin ansiokkaasti erikoistuneita spesialisteja. Osaamista on hyvä täydentää niin, että rinnalle saadaan myös generalisteja, jotka tietävät monista asioista riittävästi kokonaiskuvan kannalta.”

”Lupausten seuranta otetaan tosissaan”

Vuorovaikutuksen vahvistamiseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa liittyvät myös hallituksen lupaukset jatkuvasta oppimisesta ja tietopohjaisesta politiikasta.

”Jatkuvan muutoksen keskellä on etsittävä tietoa ja kokeiltava sen sijaan, että toimitaan sen mukaan, minkä kuvitellaan etukäteen toimivan. Laadukas lainvalmistelu voi edellyttää yhteistyön syventämistä tiedeyhteisön kanssa sekä strategisia tutkimushankkeita”, Aula sanoo.

Lupauksella pitkän aikavälin politiikasta tarkoitetaan jatkuvuutta. Se lisäisi esimerkiksi yritysten tai paikallisen tai aluetason toimijoiden luottamusta siihen, ettei jokainen uusi hallitus keksi pyörää uudelleen vaan ottaa huomioon edellisen hallituksen tekemän työn.

Tavoitteena on maailman
paras julkinen hallinto.

”Kansalaisia lähelle tulevat lupaukset syrjimättömyydestä ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Meidän on tehtävä paljon töitä sen eteen, että kaikista ihmisistä pidetään huolta ja että kaikilla olisi mahdollisuus hyvään arkeen, opiskeluun, perheeseen ja työn tekemiseen. Tavoitteena on Suomi, jossa vallitsee tulevaisuusmyönteinen ilmapiiri”, Aula kertoo.

”Jotta lupaukset eivät jää vain sanoiksi hallitusohjelmaan, on käärittävä hihat. Hallitus valmistelee julkisen hallinnon strategian, jonka tavoitteena on maailman paras julkinen hallinto. Lupausten toteutumisen seuranta otetaan tosissaan. Se, miten seuranta käytännössä toteutetaan, on työn alla ja sopivia mittareita kehitetään valtioneuvoston kansliassa.”

Hallituksen kuusi lupausta

  1. Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta
  2. Lupaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta
  3. Lupaus pitkän aikavälin politiikasta
  4. Lupaus tietopohjaisesta politiikasta
  5. Lupaus syrjimättömyydestä
  6. Lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta

Teksti: Sari Okko | Kuvat: Panu Pälviä ja Jussi Toivanen/valtioneuvoston kanslia