Case: Paikkatiedon avulla tehoa prosesseihin

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa ja tuottaa toimitiloja valtionhallinnon toimijoille sekä vastaa keskitetysti valtion kiinteistöjen myynneistä. Toimitiloja sijaitsee ympäri maata, ja niihin voi liittyä myös suhteellisen laajoja maa-alueita.

Senaatin paikkatietojärjestelmää on kehitetty 10 vuotta. Sen sisältö painottuu toistaiseksi rakennustietoihin. Kehityskohteita ovat muu kiinteistötieto (mm. Metsähallituksen mailla oleva tieverkko ja yksityistiet) sekä metsävarantotiedot.

Hyvin koostetut ja ajantasaiset kiinteistövarannon omistajan paikkatiedot mahdollistavat tarkemman kiinteistöomaisuuden arvioinnin kirjanpidossa sekä tulevien tehtävien budjetoinnin. Ne toimivat myös esimerkiksi yhteiskuntavastuuraportin lähtötietoina.

Pulmat, joihin haluttiin löytää vastauksia:

  • Mistä kiinteistöpäällikkö tietää, milloin metsänhoitoimenpiteitä pitää tehdä? Tarvitaan kokonaistilannekuva puun määrästä ja metsänhoidon tarpeesta.
  • Miten kiinteistöpäällikkö voi tietää onko alueen maaperä kunnossa? Riskikohteiden tiedonhallintaa on kehitettävä, jotta ympäristöluvat ja niitä koskevat velvoitteet ovat helposti löydettävissä.
  • Miten kyetään huolehtimaan kiinteistönomistajan tienpidon vastuista? Tarvitaan kokonaistilannekuva erityisesti yksityistieverkostosta ja sen kunnossapitotarpeesta.

Mitä tehtiin?

Selvitettiin, miten kiinteistöjen omaisuudenhallintaa voisi tehostaa paikkatietojen tehokkaamman hyödyntämisen avulla. Selvityksessä hyödynnettiin eri organisaatioiden tuottamia paikkatietoaineistoja ja -palveluita.

Yhteenveto koottiin tarinakartalle, jossa esimerkkejä voi tarkastella myös visuaalisesti.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Selvityksessä syntyi paljon konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kiinteistöjen omaisuudenhallintaa voisi parantaa. Olennaista on muun muassa aineistojen laatu ja hyvä saatavuus. Muutkin julkishallinnon organisaatiot voivat hyödyntää samoja ideoita omien prosessiensa tehostamiseen.

Maanmittauslaitos edistää paikkatietojen yhteentoimivuutta ja hyödyntämistä. Esimerkiksi kehitteillä oleva Paikkatietoalusta voi omalta osaltaan tukea viranomaisia paikkatietojen tehokkaammassa käytössä.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri