Case: Digiperiaatteiden toteutuminen digikärkihankkeissa

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

  • Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä valmisteltiin kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet, jotka hyväksyttiin toimintatapojen ministerityöryhmässä tammikuussa 2016. Tämän jälkeen digiperiaatteet ovat sulautuneet osaksi eri hallinnonalojen toiminnan ja palveluiden kehitystä.
  • Tässä VM:n tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin digiperiaatteiden soveltamista 14 digikärkihankkeessa sekä sitä, kuinka digiperiaatteet ovat edesauttaneet hankkeiden läpivientiä.
Aleksi Kopponen, valtiovarainministeriö

”Digitalisoinnin periaatteet valmisteltiin osana Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta syksyllä 2015. Niitä on siitä lähtien toimenpantu kaikkialla julkisessa hallinnossa. Tämä selvitystyö auttoi ymmärtämään, miten hyvin digiperiaatteita on noudatettu hallituksen digikärkihankkeissa ja miten digiperiaatteita tulisi kehittää, jotta niistä olisi vieläkin enemmän hyötyä julkisen hallinnon ihmiskeskeisessä digitalisaatiossa. Selvitystyön tulokset ovat hyödynnettävissä jatkotyön pohjana sellaisenaan.” Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Mitä tehtiin?

  • Selvitys toteutettiin kyselytutkimuksena, jossa digiperiaatteiden vaikutusta ja hyödyllisyyttä hankkeille arvioitiin 37 väittämän (arviointiasteikko 1-5) ja yhden vapaan kentän avulla. Kysymykset laadittiin muutaman iterointikierroksen kautta, jotta ne kattaisivat mahdollisimman hyvin yhdeksän digiperiaatetta.
  • Kysely lähetettiin 14 digikärkihankkeen vastuuhenkilöille, joita pyydettiin harkintansa mukaan osallistamaan myös muita hankkeessa olevia.
  • Kyselyvastausten analyysi esiteltiin skype-keskustelutilaisuudessa digikärkihankkeille.

Tulokset

  • Hankkeet arvioivat, että digiperiaatteet ovat toteutuneet keskimäärin erinomaisesti. Digiperiaatteiden hyödyllisyyttä hankkeissa oli arvioitu hieman kriittisemmin, mutta niitä pidettiin sinänsä hyvinä. Digiperiaatteiden laajemmassa jalkauttamisessa nähtiin osin merkittäviäkin haasteita.
  • Tallenne tulosten esittelystä ja keskustelusta digiperiaatteiden jatkosta löytyy Suomidigin youtube-kanavalta. (Tulosten esittely alkaen kohdasta 8:55)

Mitä seuraavaksi?

  • Keskustelutilaisuuden perusteella digiperiaatteille on tarvetta myös jatkossa. Niitä halutaan kehittää edelleen, ja niitä pyritään linkittämään muihin valtionhallinnon linjauksiin.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri