Hiilineutraalin työnteon ekosysteemiä rakentamassa

Lukuisissa valtion virastoissa haaveillaan toiminnan ja työarjen hiilijalanjäljen pienentämisestä. Valtionhallinnon hiilineutraalit työympäristöt ja työarki -projektin tavoitteena on viedä haaveita kohti konkretiaa.

Työ 2.0 Lab -yhteisö järjestää vuoden 2022 aikana Ekosysteemikoulun, joka kestää tammikuusta syyskuuhun. Se on tiivis koulutusjakso, jonka tavoitteena on parantaa osallistujien valmiuksia kehittää asioita ilmiölähtöisesti yli organisaatiorajojen.

Senaatti-kiinteistöjen, Suomenlinnan hoitokunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Valtiokonttorin edustajista koostuva tiimi osallistuu Ekosysteemikouluun projektilla, jonka nimi on Valtionhallinnon hiilineutraalit työympäristöt ja työarki. Tavoitteena on luoda useiden toimijoiden ekosysteemi, joka tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille konkreettisia välineitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

Kesäkuussa 2022 kartoitimme projektissa valtionhallinnon henkilöstön ajatuksia hiilineutraaliudesta sähköisellä kyselyllä. Lähetimme kyselyn 260 henkilölle, jotka kuuluvat Valtiokonttorin ylläpitämään Resurssiviisas virasto -verkostoon. Saimme kyselyyn 53 vastausta 41 eri organisaatiosta. Tulosten perusteella tahtoa hiilijalanjäljen pienentämiseen löytyy laajasti.

Aktiivisuutta jätteiden lajittelussa, fiksussa matkustamisessa sekä hankinnoissa

Vastausten mukaan organisaatioissa on tehty eniten hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä toimenpiteitä jätteiden lajittelussa (91 % vastaajista), virkamatkojen ja työpäivän aikana tehtävän matkustuksen järjestämisessä (58 %) sekä kestävien hankintojen alueella (55 %).

Näillä aihealueilla nähtiin edelleen myös kehittämisen tarvetta. Vastausten mukaan kaikki organisaatiot eivät ole saaneet jätteiden lajittelua järjestettyä pyrkimyksistään huolimatta. Sähköautoja on virastojen käytössä vielä vähän ja julkisen liikenteen käyttöä ei kannusteta riittävästi. Hankintojen alueella vastaajat toivoivat, että Hansel-puitejärjestelyhankintojen ja Senaatti-kiinteistöiltä vuokrattavien tilojen hiilijalanjäljet olisivat avoimesti ja helposti nähtävillä. Tämä helpottaisi kestävien valintojen tekoa. Vastaajat myös toivoivat avoimempaa tiedonvaihtoa ja keskustelua Hanselin, Senaatin ja Valtorin kanssa hiilijalanjäljen pienentämismahdollisuuksista.

Johtajuutta ja koordinaatiota kaivataan

Vastauksissa nousi esiin, että valtiokonsernille ei ole asetettu yhteistä hiilineutraaliustavoitetta, jota kohti organisaatiot voisivat edetä. Yhteinen tavoite koettiin tarpeelliseksi. Päästöjen vähentämistyöhön kaivattiin konsernitason johtajuutta, ohjausta ja seurantaa. Vastauksissa esitettiin tarve valtionhallinnon yhteiselle ja vertailukelpoiselle hiilijalanjäljen laskentatavalle. Laskentaosaamista on tällä hetkellä vain muutamissa valtionhallinnon organisaatioissa. Säännöllisesti toistuvaa ja riittävän tarkkoihin tietoihin perustuvaa työympäristöjen ja työarjen hiilijalanjäljen laskentaa pidetään keskeisenä keinona hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi.

Hyville käytännöille ja kannustavalle sparraukselle on tilausta

Kysely tuotti paljon ideoita siitä, miten päästöjen vähentämistyötä voidaan valtiokonsernissa viedä eteenpäin kehittämällä toimintamalleja ja jakamalla hyviä käytäntöjä. Näitä ideoita ovat muun muassa:

 • Verovapaan työsuhdepyöräedun laajamittainen käyttöönotto osana palkkausjärjestelmää
 • Sähköautojen latausmahdollisuuksien lisääminen työpaikkojen yhteyteen
 • Työkalut henkilöstön työmatkapäästöjen laskentaan
 • Tavat käydä organisaation sisällä osallistavaa keskustelua päästöjen vähentämistavoista
 • Henkilöstön kannustaminen päästövähennyksiin myönteisten vaikutusten kautta
 • Aloitetoiminnan käynnistäminen päästövähennysten ideoimiseksi
 • Avoin ja konkreettinen viestintä konsernitoimijoiden ympäristövastuusta (Hansel, Senaatti, Valtori)
 • Mahdollisuudet välttämättömien hiilipäästöjen kompensointiin
 • Tutkimustiedon hyödyntäminen valtiokonsernin päästöjen vähentämistyössä
 • Kestävien hankintojen kriteerien jäsentäminen ja viestintä
 • Virtuaalikokousten hyvien käytäntöjen ja fasilitoinnin kehittäminen

Projektitiimin tavoitteena on hyödyntää kertyneitä ideoita sekä kyselyllä saatua tietoa ekosysteemityön jatkossa sekä osaltaan edistää ideoiden viemistä käytäntöön.

Tavoitteena vuorovaikutteinen verkosto

Kartoitimme kyselyllä myös henkilöitä, jotka tekevät omassa organisaatiossaan päästöjen vähentämiseen liittyvää työtä. Tällaisia henkilöitä löytyi 35 valtionhallinnon organisaatiosta. Tavoitteenamme on laajentaa yhteyshenkilöiden verkostoa edelleen ja luoda organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä tahtotilaa ja konkreettista toimintaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Haastamme kaikki valtionhallinnon organisaatiot pienentämään ja seuraamaan hiilijalanjälkeään ja kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan Resurssiviisaaseen verkostoon, jonka kautta hiilineutraalin valtionhallinnon ekosysteemiä on jatkossa tarkoitus kehittää.

Santtu Mäkinen, Valtiokonttori (lisätietoja santtu.makinen(at)valtiokonttori.fi)
Kirsi Moisander, Suomenlinnan hoitokunta
Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus
Emilia Säkkinen, Senaatti-kiinteistöt
Riikka Manninen, Senaatti-kiinteistöt

Kirjoittaja

Santtu Mäkinen

Projektipäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *