Oppimismentorivalmennuksen toteutus ja sen kehittäminen

Sosped-säätiön Feeniks-hanke yhteistyössä Valtiokonttorin Valtion työelämäpalvelujen kanssa on kahtena toteutuksena (vuonna 2020 ja 2021) tarjonnut valtionhallinnon organisaatioille mahdollisuuden kehittää oppimiskulttuuriaan ja valmentaa Feeniks-hankkeen puitteissa organisaatioiden henkilöstön pariin oppimismentoreita. Käynnissä oleva valmennus on kehittynyt näiden aiempien toteutusten kautta ja parhaillaan on käynnissä kolmas toteutus.

Oppimismentoroinnin tavoitteena on ollut vahvistaa innostavaa, yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen pohjautuvaa oppimismyönteisyyttä organisaatioissa. Oppimismentoroinnin lähtökohtana on uudenlaisen, oppimista vertaistasolla sekä työn arjessa ja käytänteissä edistävän toiminnan ja toimijuuden kehittäminen. Aiemmissa toteutuksissa on ollut mukana 8 virastoa ja mentoreita on valmennettu 55.

Mitä aidommin haluamme edistää valtionhallinnon uudistumiskykyä, sitä vahvemmin meidän täytyy olla kiinnostuneita toimintakulttuurin eli päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavien arvojemme, uskomustemme, asenteidemme ja perinteidemme uudistamisesta. Näissä valmennuksissa keskeinen osa onkin ennen mentoreiden valmennusta toteutettava organisaation edustajien (johto, HR, osaamisen kehittäjät, tai vast.) valmennus ja yhteinen työskentely, jossa kartoitetaan viraston oppimista tukevien käytänteiden nykytila ja määritetään organisaatiosta itsestään lähtevät tavoitteet oppimismentoritoimintaan. Tätä tukee myös valmennukseen osallistuvien muiden virastojen kollegojen kanssa työskentely, joka mahdollistaa yhteisen sparrailun ja ideoinnin osallistujien kesken. Näin toimien oppimismentoreilla on jo valmennuksen alkaessa tietoisuus oppimismentoroinnin tavoitteista, ja myös heille suunnattavaa valmennusta voidaan räätälöidä tavoitteita tulevaksi. Oppimismentoroinnin avulla on mahdollista rakentaa sellaista luottamukseen ja kokemusten jakamiseen perustuvaa vuorovaikutusta, jossa toimintakulttuurinkin arviointi ja kehittäminen voi toteutua.

Työssä oppimisen tutkimusten mukaan oppimista tapahtuu suurimmalta osin arkisessa työssä ja organisaation toimintatavoissa, erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa, vuorovaikutuksessa kollegoiden, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa sekä omaa ja työyhteisön työtä kehitettäessä. Oppimismentorointi tukee työssäoppimista ja sen vahvuus on yhteisöllisyydessä, osallistavuudessa ja vertaisoppimisessa sekä -tuessa.