Case: Rikosasiat tarkastelussa

Tavoite

Vuoden 2018 syksyllä järjestettiin Syyttäjälaitoksen edustajien ja Valtiokonttorin data-analyytikoiden kesken työpaja, jossa pohdittiin Syyttäjälaitoksen tiedolla johtamisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Työpajassa tunnistettiin tarve tuottaa dataan perustuvaa relevanttia vertailutietoa syyttäjänvirastojen rikosasioiden käsittelyistä, volyymien kehittymisestä ja henkilöstöstä. Tunnistettujen tarpeiden pohjalta tuotettiin analyysia ja työkaluja Syyttäjälaitoksen strategisen henkilöstö- ja taloussuunnittelun tarpeisiin.

Mitä tehtiin?

Vuoden 2019 keväällä Syyttäjälaitoksen rikosasiadatasta ja henkilöstötiedoista tehtiin ensimmäinen versio interaktiivisesta raportista. Toisen version kehittämistä jatkettiin syksyllä. Raportilla käyttäjä voi itse suodattaa haluamiaan kohteita ja porautua syvemmälle dataan. Raportin avulla syyttäjänvirastojen vertailu on helpompaa ja kattavan yleiskuvan muodostaminen rikosasioista sekä niiden läpimenoajoista on nopeampaa kuin aiemmin. Power BI -raportti sisältää muun muassa aikasarjoja rikosasioiden määristä ja käsittelyajoista absoluuttisesti sekä henkilöstöresursseihin suhteutettuna.

Selvitimme regressioanalyysin avulla, miten eri tekijät selittävät rikosasioiden läpimenoaikoja. Analyysissa huomioitiin esimerkiksi alue, rikosnimike, vastaajan kieli, käsittelyn tyyppi, asian ratkaisu ja rikosasiaan liittyvien pöytäkirjojen lukumäärä. Analyysissa myös vertailtiin läpimenoajan suhteen syyttäjänvirastoja toisiinsa huomioiden ko. tekijät, jolloin virastojen vertailu on yhdenmukaisempaa kuin läpimenoaikojen keskiarvojen tai mediaanien avulla.

Kokeilimme myös muodostaa uutta vaativuusluokittelua rikosasioille. Käytettävissä olleessa aineistossa oli rajoitteita vaativuuden arvioinnin suhteen ja osoittautui, että vanha vaativuusluokittelu oli hyvin samankaltainen uuden luokituksen kanssa. Uudesta luokituksesta saatava hyöty oli näin ollen rajallinen eikä sitä otettu käyttöön.

Mitä seuraavaksi?

Valtiokonttorin analysointipalvelu jatkaa tiivistä yhteistyötä Syyttäjälaitoksen kanssa. Alkuvuodesta 2020 on tarkoitus selvittää Syyttäjälaitoksen prosessiuudistusten vaikutuksia käsittelyprosessin sujuvuuteen ja tehokkuuteen.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri