Uuden työn Kaiku-palkinto kilpailu: Ikä on vain numeroita – osaava jaksaa

Poliisihallitus otti työurien pidentämisen ja työkyvyn ylläpidon haltuun monivuotisella ikäohjelmalla. Hankkeen aikana syntyneet uudet toimintamallit tuottavat nyt tulosta ja hyvinvointia. Tässä ohjelmassa mukana ovat kaikki, ikään katsomatta.

Poliisin työikäohjelman (TIO) taustalta löytyy julkishallinnon työelämämuutos. Sen mukana poliisin toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin ja resursseja tulee kohdentaa yhä joustavammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin.

– Hektisessä ja muuttuvassa työelämässä jatkuva uudistuminen ja työkyvyn ylläpitäminen korostuvat. Henkilöstöbarometrissämme tuli lisäksi esille tyytymättömyyttä aiheuttavia asioita mm. johtamiseen, palvelussuhteiden joustoihin ja palkkausjärjestelmään liittyen, henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsi Reponen ja työmarkkina-asiantuntija Tiina Eränkö kertovat.

Tähän kaikkeen lähdettiin etsimään jotain uutta, joka vastaisi kysyntään. Syntyi työikäohjelma, joka koskettaa noin 10 000 työntekijää, joiden keski-ikä on tällä hetkellä 43 vuotta.

Poliisin toimintaympäristön muuttuvat haasteet vaativat uudenlaista henkilöstöpolitiikkaa.

Nyt tarvitaan jotain uutta ja erilaista

Vuosien 2016–2018 aikana ideoitiin, pilotoitiin ja toteutettiin toimenpiteitä, joilla vahvistettiin henkilöstöjohtamista, urasuunnittelua, työterveyden ja työkyvyn ylläpitoa sekä palvelussuhteen ehtoja. Tavoitteena oli lisätä tuottavuutta, vähentää sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyys-eläkkeistä aiheutuvia kustannuksia sekä kannustaa jatkamaan työelämässä pidempään.

– Haluamme edistää innovatiivista kokeilukulttuuria, joka tehostaa ja nopeuttaa työskentelyä, etsii aktiivisesti sujuvampia ja keveämpiä hallinnollisia prosesseja sekä edistää digitaalisaation hyödyntämistä työtapojen kehittämisessä, Reponen ja Eränkö sanovat.

Tulevaisuuden johtaminen kaipaa uusia tuulia.

Työn tekemisen painopiste siirtyy entistä enemmän ajan hallintaan ja työntekijän itsenäiseen vastuuseen. Esimiesten roolissa korostuvat valmentava ote, vision ja tavoitteiden kautta johtaminen sekä dialogi ja yhteistyö. Johtamisessa yhä tärkeämpiä asioita ovat empatia ja tunneäly.

Valtteina vetovoima ja sitoutuminen

Muuttuvat työn vaatimukset edellyttävät poliisin henkilöstöltä monipuolista osaamista ja organisaatiolta jatkuvaa oppimisen kulttuuria. Kun työ muuttuu yhä pirstaleisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, tietotyössä jaksaminen ja muisti ovat koetuksella.

Työn vaatimukset ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työkykyä. Siksi jokaisen tulee pitää huolta työkyvystään, kehittää osaamistaan ja edistää työyhteisön toimivuutta. Tarvitaan hyviä työyhteisötaitoja, uudenlaisia tietotyötaitoja ja muutoskykyisyyttä.

– Poliisin työnantajakuva on ollut perinteisesti vetovoimainen ja sitoutuminen työhön vahvaa. Tästä vahvuudesta haluamme pitää kiinni. Kehitämme aktiivisesti joustavia työnteon tapoja yhdessä henkilöstön kanssa ja huolehdimme kilpailukyvystämme työmarkkinoilla, Reponen ja Eränkö toteavat.

Tuloksia on nähtävillä monin tavoin

Työikäohjelmassa lähdettiin siitä, että työkyky ratkaisee iästä ja työtehtävistä riippumatta. Kyseessä ei siis ole mikään seniorijuttu, vaan kaikenikäisille poliisihallinnon työntekijöille suunnattu ohjelma.

Hankkeen tuloksena Poliisihallituksessa on kehitetty ja otettu käyttöön uusia toimintamalleja johtamisen, urasuunnittelun, työhyvinvoinnin ja palvelussuhteen ehtojen alueilla. Tuotokset ovat monin osin niin laajoja, että luotettavia arvioita työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kannalta saadaan vasta tulevissa VM-barometreissä ja poliisin henkilöstöbarometreissa.

Työtyytyväisyys on kehittynyt ja muutokset ovat onnistuneita.

– Viitteitä on kuitenkin jo saatu siitä, että esimerkiksi tyytyväisyys osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin on parantunut. Myös muutokset tavoite- ja kehityskeskustelujen prosesseihin ovat olleet onnistuneita, ja työelämäjoustot on otettu hyvin vastaan, Reponen ja Eränkö listaavat.

Eikä siinä kaikki. Valmentavan johtamisen malli on nyt merkittävä työelämämuutoksen muoto, henkilökiertoa käytetään aiempaa rohkeammin ja mukautetun työn malli tuo selkeitä säästöjä.

Hankkeen tavoitteena on osaava, tyytyväinen ja työkykyinen henkilöstö – ikään katsomatta.

”Oppia työikä kaikki”

Kokeiluihin perustuvaa toimintatapaa jatketaan edelleen. Poliisissa on asetettu vuoden 2019 alusta ”Poliisi 2025 -tulevaisuuden työpaikka” -hanke, jonka osaprojekteja ovat Poliisin työ 2.0, HR:n roolin kehittäminen ja palkkausjärjestelmien uudistaminen.

– Pidämme uutta toimintatapaamme organisaatioriippumattomana, joten voimme suositella sitä muillekin organisaatioille. Tällaisessa toimintatavassa pitää huomioida erityisesti riittävät veto- ja koordinaatioresurssit. Työkykyyn kannattaa panostaa kaikissa ikäryhmissä, Reponen ja Eränkö summaavat.

Poliisihallitus ja TIO pähkinänkuoressa

  • Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa poliisitoimintaa sekä sen tukitoimintoja. Lisäksi poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.
  • TIO eli poliisin työikäohjelma kohdistuu koko työuraan ja kaikkiin henkilöstöryhmiin. Kyse on työkyvyn ylläpitämisen mallista, joka hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Teksti: Sari Okko ׀ Kuvat: Poliisihallitus, Jenna Lehtonen ja Saku Tiainen