Palkeet – Scrum-kummitoiminta Palkeissa

Palkeissa käynnistettiin scrum-kummitoiminta vuoden 2020 lopussa. Uudistetun strategian myötä Palkeissa koettiin tarvetta ketteryyden lisäämiselle sekä scrum-osaamisen kasvattamiselle. Tarve scrum-kummitoiminnalle kumpusi suoraan henkilöstöstä, kun tekemiseen kaivattiin ketteryyttä. Scrum-kummitoimintaa lähdettiin kehittämään ketterästi yhdessä ja vapaaehtoisvoimin oman työn ohessa. Palkeissa scrum-kummitoiminnan tavoitteeksi muodostui ketteryyden ja kokeilukulttuurin lisääminen työympäristöön.

Haastattelussa mukana olleet Piia Kokkonen, Juha Tarvainen, Marianne Muukkonen, Milla Wiinikka sekä Soila Rantanen toimivat hieman eri rooleissa Palkeiden scrum-kummitoiminnassa. Osa toimii kummeina ja tiimien vetäjinä, kun taas osa toimii kummitoiminnan toimintamallin käynnistäjinä ja ohjaajina. Verkostomainen toimintatapa ilmentää hyvin sitä, miten monipuolisesta oppien ja kokemusten eteenpäin viemisestä scrum-kummitoimintamallissa on kyse.

Scrum-kummi on tiimien tukena ja apuna ketterän toimintamallin käynnistämisessä heti alusta saakka. Kummi käy tiiminsä kanssa läpi scrum-toimintamallin periaatteita ja yhdessä pohditaan, kuinka toimintamallia kannattaa lähteä toteuttamaan ja minkälaiset ketterän toiminnan työkalut tässä parhaiten toimisi. Scrum-kummitoiminta on palkitsevaa molempiin suuntiin, sillä myös kummit oppivat uutta ja kehittyvät omassa toiminnassaan jatkuvasti.

Palkeissa on kova kysyntä scrum-kummitoiminnalle

Palkeissa scrum-kummitoiminnan suosio on selkeästi nousussa ja tätä myötä myös lisäresursseille kummitoiminnassa on tarvetta. Tällä hetkellä kummitoiminnassa on mukana viisi kummia, jotka osallistuvat toimintaan oman työnsä ohessa. Tarve uusille kummeille kasvaa toiminnan laajentuessa ja uusien tiimien mukaan tullessa. Ketteristä tiimeistä saadaan jatkossa kovasti kaivattuja uusia kummeja toimintaan mukaan. Scrum-kummien varsinaisen kummitoiminnan jälkeen tiimi siirtyy ”scrum-arjessa” -vaiheeseen ja aktiivinen tuki päättyy. Tämän jälkeen kummien tuki on tarvittaessa saatavilla ja lisäksi ketterien tiimien yhteiset verkostotapaamiset jatkuvat. Näissä tapaamisissa on mahdollisuus pyytää apua askarruttaviin asioihin sekä saada vertaistukea tekemiseen. Tilaisuuksissa jaetaan myös oppeja ja kokemuksia tiimien kesken.

Scrum-kummitoiminta on saanut Palkeissa hyvän vastaanoton ja tavoitteena on jalkauttaa toimintamalli koko organisaatioon pysyväksi toiminnaksi. Tällä mahdollistetaan strategian mukaista yli yksikkörajat ylittävää yhteistyötä, asiantuntijuuden ja monipuolisen osaamisen kehittymistä sekä ketterien työskentelytapojen laajentamista organisaatiossa. Monipuolisen osaamisen kehittymistä tukee se, että scrum-kummitoiminta ei ole yksikkörakenteisiin rajoittunutta vaan tiimit voi koostua eri yksiköiden osaajista. Tämän myötä kollegoilla on mahdollista oppia uutta toisiltaan ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan yli yksikkörajojen. Tärkeää on, että Palkeissa tuetaan ketterän toimintamallin käyttöönottoa ja sen muokkaamista omien tarpeiden mukaan sekä rohkaistaan tiimejä kokeilemaan ketteryyttä. Palkeista halutaan muistuttaa, että Scrum-malli ei ole mikään valmis malli, vaan sitä muokataan omiin tarpeisiin sopivaksi sopivilla työkaluilla.

Koronavirustilanteesta johtuvat etätyöt eivät ole aiheuttaneet haasteita scrum-toimintamallin käyttöönotolle Palkeissa, päinvastoin sen koettiin toimivan hyvin etätyön toimintaympäristössä. Etätöiden aikana luotu verkosto kummien ja scrum-tiimien kanssa on lisännyt yhteistyötä niin yli organisaatiorajojen kuin Palkeiden sisällä.

Näkyviä tuloksia scrum-kummitoiminnalla

Palkeissa scrum-kummitoiminnan innovatiivisuus piilee siinä, että jokainen tiimi voi tehdä scrumista omannäköisen, jolloin henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa töiden organisointiin tiimissä ja työn hallinnan tunne lisääntyy. Oleellista on, että henkilöstöllä on rohkeutta kokeilla, uskallusta tehdä virheitä ja oppia niistä sekä jakaa tietoa muille.

Scrum-kummitoiminta on ottanut tuulta alleen erinomaisesti Palkeissa. Toiminnan hyvistä puolista kerrotaan laajasti erilaisissa tilaisuuksissa. Palkeiden henkilöstöltä on tullut erittäin positiivista palautetta scrum-kummitoiminnasta ja ne, jotka ovat scrum-maailmaan päässeet, eivät halua enää palata vanhaan tapaan tehdä töitä.

Kokkonen ja Tarvainen kehottavat lähtemään rohkeasti mukaan scrum-kummitoimintaan. Scrum-toimintamallia on mahdollisuus muokata omiin tarpeisiin sopivaksi ja sen soveltamista kannattaa lähteä kokeilemaan. Se voi parhaimmillaan tuoda paljon uutta organisaation toimintaan sekä edesauttaa laadukkaampien lopputuloksien saavuttamista. Kummitoiminta on myös rajoja ylittävää, joka on merkittävä tekijä valtionhallinnon yhteistyön edistämisessä ja siilojen rikkomisessa.

Scrum-kummitoiminnan hyödyistä näkyvimpiä ovat laajentunut yhteistyö, asiantuntijoiden osaamisen kehittyminen sekä laadun parantuminen. Scrum-kummitoiminta on ollut siinäkin mielessä virkistävää, että se on uudistanut työn tekemisen tapoja ja lisännyt ketteryyttä sekä nostanut esiin vanhoja toimintamalleja, joista on voitu luopua.

Tutustu hankkeen esitysmateriaaliin