Ympäristöministeriön organisaatiomuutokseen liittyvä muutosvalmennus

Hankkeen kokonaistavoitteena oli kehittää johtamista ja esimiestyötä sekä tiimimäistä toimintakulttuuria.

Esimiesvalmennuksen tavoitteena oli edistää hyvää henkilöjohtamista, työnjakoa, substanssivastuun delegointia, tiimityöskentelykulttuurin muodostamista ja kehittää keskeisiä johtamistaitoja.
Koko henkilöstölle suunnatun tiimivalmennuksen tavoitteena oli tukea tiimikulttuuria ja työnjaon uudistumista, kehittää yhdessä YM:n tiimityön mallia ja madaltaa raja-aitoja lisäämällä vuoropuhelua tiimien, osastojen ja yksiköiden välillä.

Esimiesvalmennustilaisuuksia toteutettiin 5 (4 puolipäiväistä ja 1 koko päivä) välitehtävineen ja koko henkilöstölle suunnattuja tiimityöpajoja, joiden pohjalta viimeisteltiin YM:n tiimityöohje 4. Lisäksi julkaistiin asiantuntijahaastatteluiden perusteella 5 erilaisen tiimin kuvausta ja järjestettiin 7 tiimisparraustilaisuutta.

Hanke kokonaisuudessaan onnistui kohtuullisen hyvin, mutta substanssitehtävien delegointi tiimeille ei vielä vapauttanut esimiesten aikaa riittävästi henkilöjohtamiselle.

Esimiesvalmennuksen tavoitteet saavutettiin pääosin. Valmennus edisti hyvää henkilöjohtamista ja kehitti keskeisiä johtamistaitoja. Osallistujat myös saivat ja rakensivat yhdessä eväitä töiden organisointiin ja delegointiin, mutta tiimtyötavan ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen eteni suunniteltua hitaammin, joten työtä on tarpeen jatkaa. Tiimityöpajoissa käsitelty yhteinen tiimityömalli saatiin otettua käyttöön ja lukuisat yhteiset työpajat sekä tiedottaminen tiimityön tavoista edistivät myös tiimimäistä ajattelua koko talossa.

Erityisen onnistunutta oli valmennusten ja niiden valmistelujen yhteydessä käyty vuoropuhelu sekä esimies- että tiimivalmennuksissa, sillä tämä lisäsi tietoisuutta muiden tehtävistä ja siten madalsi osastojen välisiä raja-aitoja. Toisaalta tilaisuuksista, joissa osallistujajoukko oli kovin heterogeeninen, ei annettu yhtä hyvää palautetta kuin tarkasti tietylle joukolle kohdennetuista tilaisuuksista (esimiesvalmennukset ja tiimien sparraukset). Kokeilu sähköisen ryhmätyötilan käytöstä esimiesvalmennuksen osana ei tuonut merkittävää lisäarvoa tälle hankkeelle, mutta itse väline saatiin kuitenkin tutuksi kaikille. I

Työtyytyväisyysbarometrin mukaan päätavoite säilyttää työtyytyväisyys muutoksista huolimatta hyvällä tasolla saavutettiin:  Kokonaistulos nousi hienoisesti  3,48 – 3,55. Johtamisen arvio ei kuitenkaan noussut, vaan laski hieman: 3,58 – 3,51 eikä matalalla ollutta töiden organisointia onnistuttu vielä nostamaan, vaan se laski johdon osalta arvoon 3,01 ja esimiesten osalta arvoon 3,23. Näihin arvioihin osasyynä oli kyselyn uudistunut rakenne.

Hankkeen käynnistysvaiheen kuvaus:: Päätavoitteina oli henkilöjohtamisen kehittäminen ja tehtävien delegointi tiimeille sekä uuden toimintakulttuurin vahvistaminen.

Hankkeen tuettiin tukea ympäristöministeriön strategian ja 1.11.2015 toteutetun organisaatiouudistuksen tavoitteita, joissa vastuuta substanssiasioiden valmistelussa haluttiin siirtää entistä enemmän asiantuntijatiimeille, kun esimiesten toivottiin keskittyvänsä aiempaa enemmän henkilöjohtamiseen heidän johtamiensa yksiköiden henkilömäärien suurentuessa. Hankkeessa haluttiin huomioida myös äskettäin tapahtunut muutto monitoimitiloihin, uusien sähköisten viestintävälineiden käyttöönotto sekä muut ajankohtaiset muutokset.

Toteutus suunniteltiin tehtäväksi esimies- ja tiimivalmennustilaisuuksina täydennettynä kokemustyöpajoilla. Varsinaisen valmennusohjelman räätälöinti ja valittavan valmentajan evästäminen suunniteltiin jo alun perin tehtäväksi huolellisesti niin, että itse tilaisuuksista saadaan välittömästi tukea käytännön työhön teoreettisen taustan ja kokemustiedon ryydittämänä. Valmennusten pohjalta oli myös suunniteltu tiimityöohjeiden päivittäminen ympäristöministeriön tiimityöpajojen osallistujien tarpeet huomioiden.