Ylipäivystäjien lähiesimiestyön tukeminen työnohjauksen keinoin

Hätäkeskuslaitoksessa on tapahtunut iso rakenteellinen muutos kun 15 hätäkeskuksesta on siirrytty 6 hätäkeskukseen. Samalla hätäkeskuksiin on perustettu uusi esimiesrooli, ylipäivystäjä, jonka tehtävänä on toimia hätäkeskuspäivystäjän tehtävissä kaikissa hätäkeskussalin rooleissa ja pätevöityä niissä ohjaajan tasolle. Hän toimii ryhmänsä lähiesimiehenä ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin osa-alueilla. Ylipäivystäjä käy esimiehenä kehityskeskustelut ryhmänsä jäsenten kanssa. Muiden tehtäviensä lisäksi ylipäivystäjä toimii vuoromestarin työnjohdollisena tukena sekä vuoromestarin sijaisena.

Työnohjaushankkeen tavoitteena on jakaa kokeneempien ylipäivystäjien osaamista työnohjauksen avulla, parantaa työn hallintaa ja ammattitaitoa sekä henkilöstöjohtamista. Muutokset näkyvät ylipäivystäjien paremmassa työn hallinnassa sekä parantuneissa vuorovaikutus- ja henkilöstöhallinnan taidoissa. Tällä on selkeä vaikutus päivystäjien henkiseen työhyvinvointiin ja jaksamiseen ja tätä kautta työn tehokkaaseen suorittamiseen. Hankkeen aikana ylipäivystäjät verkostoituvat keskenään, jolloin he osaavat hakea ja saavat toisiltaan vertaistukea.

Koulutettu työnohjaaja vetää vuorovaikutteisia ryhmätapaamisia (7 krt/hätäkeskus), joissa kokemuksia, osaamista ja hyviä käytäntöjä jaetaan. Lisäksi työnohjaaja vetää valmentavia sessioita koskien mm. kehityskeskusteluja, varhaisen välittämisen mallia, palautteen antamista ja yleensä henkilöstöhallinnon asioita