Yhtenäiset toimintatavat ja toimintakulttuuri: TOTO -hanke

Valitsimme hankkeen edistämään työyhteisömme toimintakulttuuria. Tavoitteena on saavuttaa yhtenäiset toimintatavat niin yksikön sisällä kuin verkostojenkin kanssa. Usein toistuvat muutokset henkilökunnan rakenteessa on horjuttanut aiemmin vakaata yhtenäistä toimintakulttuuria. Henkilökuntavaihdosten myötä yhtenäiset toimintatavat eivät ole päässeet toivotulla tavalla rakentumaan ja hankkeen toteuttamisella pyritään yhtenäistämään yksikön työ- ja toimintakulttuuria. Hankkeella pyritään saavuttamaan myös yhtenäisiä käytänteitä toimittaessa ulkopuolisten verkostojen kanssa.

Henkilökuntarakenteen muutokset ovat laskeneet henkilökunnan kokemaa työn mielekkyyttä motivoitumisen ja työstä innostumisen osalta merkittävästi VM-baron mittauksessa vuonna 2018. Samoin oli laskenut myös työyhteisön kokemus työtovereiden keskinäisestä oikeudenmukaisesta kohtelusta. Tuloksia tukee myös vastaavat havainnot esimiestyön näkökulmasta. Epäasiallinen käytös on noussut vuoden 2019 VM-baron mittaustuloksissa merkittävästi esille.

Yhtenäistämällä työ- ja toimintatapoja voitaneen vaikuttaa henkilökunnan työmotivaatioon ja tuloksellisen työn tekemiseen sekä työntekijäkokemuksen parantamiseen. Vuoden 2021 wm-baro tulosten mukaan johtamiselle ja esimiestyölle oli esitetty kehittämistoiveita.

Hankkeen jälkeen on toimistossa keskusteltu perehdyttämisestä ja esimiehen toimesta on luotu uudenlainen perehdytys suunnitelma. Lisäksi yksilössä opiskeleva työntekijä on tehnyt esimiehen innostamana tukipartion perehdyttämiseen liittyvää opinnäytetyötä, jossa lopputuloksena syntyy perehdytyssuunnitelma tukipartiotyöhön.

VM-baro mittauksessa työn innostavuus oli koettu aiempaa parempana. Hankkeen toteutusta ja tuloksia arvioitiin palvelun tuottajan kyselyllä sekä esimiesten ja johdon pyytämän suullisen palautteen perusteella.
Vaikutukset asiakkaille näkyy innostuneempana työotteena. Työyhteisö on tullut tietoisemmaksi yhdessä
tekemisen ja olemisen merkityksestä, jota pyritään huomioimaan johtamisen keinoin koronan vaikutuksesta huolimatta ja erityisesti ajatellen tulevaa, jolloin rajoitteet poistuvat.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Tavoite uuden organisaation toimijoiden tutustumisesta toisiinsa toteutui kiitettävästi. Hanke loi hyvän pohjan pohdinnallemme yhteisiksi toimintatavoiksi yhdenmukaisen kulttuurin saavuttamiseksi. Tätä kautta luomme ja vakiinnutamme pysyviä työskentely- ja mm. kirjausten muotoja. Keskustelu lisääntyi ja yhteydenotot yli toimipisterajojen näin helpottuivat, mikä näkyy selvästi arjessa. Asiakkaille tämä ajan myötä näkyy mm. tasaisena palvelujen laatuna. Yllätyksiä ei juurikaan tullut – kiitos hyvän etukäteissuunnittelun. Pitkän aikavälin tuloksia mitattanee esim. VmBaro- ja laatututkimusten tuloksilla tulevina vuosina.

Jatkamme ryhmäytymistä jo aloitetulla palaverikäytäntöjen yhtenäistämistyöllä: viikoittain pidetään jo (etäyhteyksin) koko henkilöstön, kolmen toimipisteen tilaisuudet. Lähitapaamisina toteutettavien teemapäivien tms. toteuttamista suunnitellaan – myös hankkeen ansiosta kerättyihin näkemyksiin perustuen. Näillä ja mahdollisilla muilla, yksittäisillä innovaatioilla pidetään yllä uudistumiskykyä ja toiminnan yhtenäisiä perusteita haastavassa monipaikka- työympäristössä. Samalla kuitenkin asiakastyössä kunnioitetaan paikkakuntien positiivisia ominaispiirteitä jalostaen niitä isomman kokonaisuuden käyttöön.

Yhteinen näkymä, siitä keskusteleminen ja sitä kautta yhdenmukainen toimintakulttuuri on työhyvinvoinnin ja motivaation korkeana säilymisen keskeinen tekijä. Keskustelu lisää rohkeutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja sitä kautta yhteiseen tekemiseen. Kollegoiden tapaaminen työpaikan ulkopuolisissa oloissa, mutta työhön linkittyvällä strukturoidulla ohjelmalla syventää yhdessä tekemisen kokemusta ja luo pohjan toiminta-kulttuurille, jossa jokainen pystyy parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.