Yhtenäiset toimintatavat ja toimintakulttuuri: TOTO -hanke

Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Valitsimme hankkeen edistämään työyhteisömme toimintakulttuuria. Tavoitteena on saavuttaa yhtenäiset toimintatavat niin yksikön sisällä kuin verkostojenkin kanssa. Usein toistuvat muutokset henkilökunnan rakenteessa on horjuttanut aiemmin vakaata yhtenäistä toimintakulttuuria. Henkilökuntavaihdosten myötä yhtenäiset toimintatavat eivät ole päässeet toivotulla tavalla rakentumaan ja hankkeen toteuttamisella pyritään yhtenäistämään yksikön työ- ja toimintakulttuuria. Hankkeella pyritään saavuttamaan myös yhtenäisiä käytänteitä toimittaessa ulkopuolisten verkostojen kanssa.

Henkilökuntarakenteen muutokset ovat laskeneet henkilökunnan kokemaa työn mielekkyyttä motivoitumisen ja työstä innostumisen osalta merkittävästi VM-baron mittauksessa vuonna 2018. Samoin oli laskenut myös työyhteisön kokemus työtovereiden keskinäisestä oikeudenmukaisesta kohtelusta. Tuloksia tukee myös vastaavat havainnot esimiestyön näkökulmasta. Epäasiallinen käytös on noussut vuoden 2019 VM-baron mittaustuloksissa merkittävästi esille.

Yhtenäistämällä työ- ja toimintatapoja voitaneen vaikuttaa henkilökunnan työmotivaatioon ja tuloksellisen työn tekemiseen sekä työntekijäkokemuksen parantamiseen. Vuoden 2021 wm-baro tulosten mukaan johtamiselle ja esimiestyölle oli esitetty kehittämistoiveita