Yhteispelillä kohti uutta koulua

Koulu saa uudet toimitilat, siirrymme monitoimitiloihin 2021 syksyllä. Edessä on toimintakulttuurin muutos.

Toimintakulttuurin muuttuminen on laaja-alainen ilmiö, jossa yhdistyvät nykyajan työelämän haasteet sekä opetussuunnitelman tavoitteet että oppimisympäristöt. Toimintakulttuurin muutos vaikuttaa sekä yksilöihin, koko yhteisöön, työtapoihin että pedagogiikkaan.

Toimintakulttuuri ja sen muutos ilmiönä nostaa työyhteisössä tarkastelun kohteeksi mm. yhteisön normit ja säännöt, sosiaalisen arvostuksen, ilmapiirin ja tunteet. Uusi toimintaympäristö haastaa henkilöstöä erityisesti työyhteisötaidoissa ja edellyttää hyvää keskustelukulttuuria ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa.

Hanke tarvitaan, jotta uusi oppimis- ja työympäristö saadaan mahdollisimman pian monipuolisesti käyttöön ja uusien tilojen mahdollistavat pedagogiset ratkaisut eläväksi osaksi koulun arkea.

Syyslukukaudella täsmennetään hankkeen sisältö ja aikataulu. Säännölliset suunnittelupalaverit ohjausryhmän kanssa, Työskentely henkilöstön kanssa aloitetaan kevätlukukaudella yhteisellä aloitusseminaarilla ja sen jälkeen työskennellään tiimeissä. Ryhmissä keskitytään mm arvopohjatyöskentelyyn ja vuorovaikutuskoulutukseen.

Hankkeen alussa kartoitetaan ja kuullaan henkilöstön odotuksia ja toiveita, joiden pohjalta valmennusta suunnataan vastaamaan osallistujien tarpeita.

Yhteisen aloitusseminaarin jälkeen valmennus jatkuu tiimikohtaisilla työskentelyillä keväällä 2020 siten, että jokainen tiimi on mukana valmennuksessa 2 kertaa lukukauden aikana. Itseohjautuvien tiimien itsenäistä toimintaa tuetaan erityisesti tiimivastaavien valmennuksella.
Kevätlukukauden lopussa arvioidaan valmennuksen rakennetta ja tehdään arvioinnin pohjalta mahdollisesti tarvittavat muutokset rakenteeseen.