Yhteispeli

Riihimäen vankilassa toteutettiin työhyvinvoinnin kehittämishanke Kaiku-tukirahoituksella vuosina 2010–2011. Hankkeen suunnitelma perustui vuonna 2008 tehtyyn VM-baro työilmapiiritutkimukseen ja sitä keväällä seuranneeseen Riihimäen vankilan väelle suunnattuun tarkentavaan kyselyyn. Syksyllä 2009 kiteytettiin Työsuojelurahaston rahoitustuella johdon, lähiesimiesten ja luottamushenkilöiden voimin muutamia keskeisiä ongelmia ja mahdollisuuksia työstettäviksi teemoiksi.

Kaiku-koulutukseen talvikaudella 2009–2010 osallistui Riv:sta kaksi virkamiestä, jotka laativat Riihimäen vankilaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman, mihin haettiin ja saatiin Kaiku-kehittämisrahoitusta vuosiksi 2010-2011. Suunnitelmaa työstettiin ja se toteutettiin Kiipulasäätiön aikuiskoulutuskeskuksen kanssa, sisältäen kaksi puolen päivän mittaista lähiesimiesten suunnittelutilaisuutta ja 4 koko päivän mittaista koko henkilöstölle suunnattua valmennustilaisuutta Kiipulan koulutuskeskuksessa. Vankilan 24/7-aikataulusta johtuen kaikki valmennuspäivät jouduttiin järjestämään kahteen kertaan, jotta mahdollisimman monella oli mahdollisuus osallistua.

Osallistuneita keskimäärin päivää kohti oli puolet vankilan virkamieskunnasta, mitä on pidettävä hyvänä tuloksena vaikuttavuuden kannalta, mutta huonona tuloksena siihen nähden, että koulutus oli palkallista. Koulutukseen osallistuttiin työaikana ja se oli työhön kuuluvaa, ja osallistumisen mahdollisuus pyrittiin järjestämään kaikille.

Valmennuksessa käsiteltiin vankilan yhteistä tehtävää eli visiota ja henkilöstön roolia vision toteuttajana, ammatillista otetta työhön, moniammatillisuutta ja yhteistyötä eri tehtäväalueiden välillä, työyhteisön lieveilmiöitä kuten kiusaamista, yhdenvertaisuutta, työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia ja yhteisöllisyyden merkitystä työelämässä.

Yhteenvetona valmentajat tuottivat hankkeen lopuksi henkilökunnalle jaettavan yhteenvedon, työkirjasen. Valmennuksen toteutus tapahtui alustuksin, ryhmätöin ja aiheeseen liittyvin keskusteluin. Lisäksi vankilassa toteutettiin aiheeseen liittyvää työkyky- ja promootiotoimintaa.

Valmennuksen tuloksena siihen osallistunut henkilökunta sai vastauksia kyselyssä esittämiinsä kysymyksiin ja hankkeen valmistelussa kiteytettyihin teemoihin. Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuu vankilan arjessa lähiesimiesten roolin kehittämisellä, entistä aktiivisemmalla tiedotustoiminnalla ja suunnittelevalla tyky- ja promootiotoiminnalla.