Yhdessä tekemisen uudet mahdollisuudet, alustat ja osaaminen

Työ 2.0 on tavoitellut uusia työ- ja toimintatapoja valtionhallintoon jo usean vuoden ajan. Uudet toimintatavat edellyttävät vakiintuakseen virkamieskunnalta uutta osaamista. Hallinnon toimintaympäristön monimutkaistuessa tarve ilmiöpohjaiseen, eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuvien toimintamallien käyttöönotolle lisääntyy kaiken aikaa. Tämä edellyttää ymmärrystä kompleksisten systeemien yllätyksellisestä ja ennalta-arvaamattomasta toimintalogiikasta, poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän (kunta-valtio, julkinen-yksityinen jne.) yhteistyön mahdollistavia virtuaalialustoja sekä monipuolisia fasilitoinnin taitoja. Virtuaalityöskentely sekä virtuaalisen ja fyysisen työskentelyn yhdistäminen tulee hyvin todennäköisesti lisääntymään vielä pitkään akuutin korona-pandemian kääntyessä vähitellen kohti ”post korona” -aikaa. Yhteistyön fasilitointiosaaminen, niin fyysisesti kuin virtuaalistikin, on alue, jolle on suurta kysyntää, mutta ei vielä riittävästi yhdessä mietittyä ja testattua tarjontaa. Haluamme lähteä luomaan uutta valmennuskokonaisuutta osana Työ 2.0 Lab -kokeiluamme.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vahvistaa valmiuksia erityisesti yhdessä tekemisen fasilitointiin (fyysinen ja virtuaalinen) sekä edistää verkostomaista ilmiölähtöistä yhdessä tekemistä. Hankkeessa tavoitellaan valmennusohjelmakokonaisuutta, joka

– antaa valtion työntekijöille valmiuksia toimia yhteiskehittämisen ja yhdessä oppimisen fasilitoijina, sekä fyysisesti että virtuaalisesti

– kattaa olemassa olevien yhteiskehittämistä edistävien menetelmien ja työskentelyalustojen käytön valmennusta

– tutkii uuden 3D – ja virtuaaliteknologian mahdollisuuksia ja kokeilee uusien, hallinnossa vielä hyödyntämättömien yhteisöllisten virtuaalivälineiden käyttöä.

Tavoitteena on lisäksi, että Työ 2.0 Lab -kokeilussa jo koottua fasilitoija -verkostoa laajennetaan siten, että valtiolle syntyy monipuolisesti erilaisissa asiantuntijarooleissa toimivien, yhteistyön fasilitoijien verkostoa sekä a) virastojen sisälle että b) koko valtionhallinnon poikkihallinnolliseen käyttöön.

Virtuaalifasilitoinnin valmennusta on jo pienimuotoisesti pilotoitu ja parhaillaan valmistellaan siitä  myös kurssia eOppivaan.  Myös nämä kokemukset ja sisällöt hyödynnetään tässä hankkeessa.

Hanke on osa Työ 2.0 Lab- kokeilua, jossa kokeileminen ja oppiminen yhdessä tekemällä ovat vahva kärki. Lab -kokeilu kattaa neljä ulottuvuutta, jotka ovat fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen ja mentaalinen. Hankkeessa lähdetään liikkeelle yhdessä tutkien ja parhaita vaihtoehtoja kokeillen. Näin hanke on vahvasti kytköksissä Työ 2.0 Labin toimintaperiaatteisiin:

1. Ylitä rajoja, ole utelias
2. Tutki, kokeile, opi, korjaa
3. Kutsu muita mukaan
4. Anna asioiden kehkeytyä
5. Unohda ennakkoasenteet, ylläty ja yllätä
6. Protoile, kokeile ja vie nopeasti käytäntöön

Haemme valmennusohjelman toteuttajaksi kumppaneita sekä valtionhallinnon sisältä että sen ulkopuolelta ja lähdemme muotoilemaan ohjelman sisältöjä ja käytännön toteutusta yhdessä valmennukseen osallistujien kanssa. Valmennuskokonaisuus kytketään tiiviisti Työ 2.0 Labissä valmisteltavien asioiden työstämiseen siten, että sisällöt, menetelmät ja virtuaalialustat tukevat meneillään olevaa valmistelua. Koska kyse on myös uudenlaisen valmennuskonseptin kehittämisestä, tarjotaan valmennusta ensisijaisesti niille valtion virastoille, jotka ovat Työ 2.0 Lab-kumppaniorganisaatioita. Kohdejoukkoa on kuitenkin myös koko valtionhallinto sekä valtiohallinnon ulkopuoliset kumppanuusorganisaatiot. Tarkoitus on, että valmennuksesta syntyy formaatti valtionhallinnolle pitempiaikaiseen käyttöön ja tarjontaan.

Valmennustarpeita kartoitetaan ja täsmennetään mm.  haastatteluilla sekä kumppaniorganisaatioille suunnatuilla työpajoilla. Itse valmennus kytketään tukemaan käynnissä olevien asioiden ja hankekokonaisuuksien valmistelua. Valmennus perustuu tekemällä oppimiseen ja siinä hyödynnetään monipuolisesti ihmis- /asiakaskeskeistä sekä ilmiölähtöistä yhteiskehittämistä edistäviä menetelmiä.

Hanketta koordinoi Työ 2.0 Labin valmistelutiimi, johon kuuluvat: Virpi Einola-Pekkinen VM:stä, Riikka Manninen Senaatista, Minna Kantola VM:stä sekä Liisa Virolainen Valtiokonttorista. Varsinaisen valmennuksen toteuttajiksi haetaan ulkopuolisia kumppaneita.