Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisön muutoksissa

Hanke liittyi Rikosseuraamuslaitoksen strategian ja lakimuutosten mukaisiin tavoitteisiin, uusien toimintamallien jalkauttamiseen ja muutosmyönteisten asenteiden vahvistamiseen Oulun vankilassa. Erityisesti esimiestyön valmennuksella pyrittiin edistämään tavoitteita ja yhteistyötä. Edellisessä VmBarossa vastaustulosten mukaan henkilökunta oli väsynyt ja turhautunut muutoksessa työskentelyyn, eikä esimiestyöhön ja johtamiseen oltu tyytyväisiä.

Tavoitteena oli henkilökunnan muutosmyönteisyyden vahvistaminen, uudenlaisen toimintamallin jalkauttaminen sekä esimiestyön kehittäminen työhyvinvointi ja työssäjaksaminen huomioiden. Tavoitteena oli tarjota koko henkilöstölle uusia työkaluja muutoksessa työskentelyyn, strategian ymmärtämiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Tavoitteet muutoksessa työskentelyn ja uusien toimintatapojen jalkauttamiseksi onnistuivat tiedottamisen, kouluttamisen ja yhteisten palaverien ansiosta suunnitellusti. Henkilökunta sai tietoa tulostavoitteista ja perusteluja muutosten toteuttamisesta. Johdon ja esimiesten osaamista kehitettiin suoriutumaan uusissa  työnjohdollisissa haasteissa ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhdessä tekeminen lisäsi eri henkilöstö ryhmien vuorovaikutusta ja työmotivaatiota sekä vahvisti sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Myös seurannalla ja tiedottamisella ylläpidettiin hankkeen etenemistä.

Nyt on jatkunut myönteinen työn ja työyhteisön kehittämisen innostus. On havaittu, että tulokset näkyvät ja kehittämistoimilla on ollut merkitystä. Muutokset voidaan nyt nähdä mahdollisuutena.

Jatkossa pyritään ylläpitämään työntekijöiden osallistamista yhteisten asioiden valmistelemiseen ja muutosten toteuttamiseen. Johtamisella ja esimiestyöllä pyritään vahvistamaan luottamuksellista ilmapiiriä.

Työhyvinvointi ja hyvät työyhteisötaidot koetaan tärkeiksi ja niitä halutaan kehittää ja ylläpitää. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä huomioidaan myös työyhteisötaidot ja muutos -myönteisyys.

Ilman Kaiku- rahoitusta emme olisi pystyneet toteuttamaan näin monipuolista ja laajaa kehittämispakettia.