VNHY 2015-hankkeen ammatilliset työpajat

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) muodostamisessa koottiin hallinto- ja palvelutehtävissä olevia henkilöitä kaikista ministeriöistä (yli 300 htv). Osittain tehtävät olivat palvelutyyppisiä ja osittain ohjaava toimintaa. Kokoamisen yhteydessä toimintoja ja toimintaprosesseja alettiin myös muuttaa niin että kokoamisesta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä ja valtioneuvoston hallinnon yhteentoimivuus paranisi. VNHY:n aloitti toimintansa 1.3.2015.

Työpajoja järjestettiin 15:lle ammatilliselle ryhmälle (esim. virasto- ja kuljetuspalvelut, tietotekniikka ja taloushallinto). Kussakin työpajasarjassa oli kolme puolen päivän mittaista työpajaa, eli yhteensä tilaisuuksia järjestettiin 45 kappaletta. Osallistujia per ryhmä oli noin 10-35 henkilöä.

Ammatillisilla työpajoilla pyrittiin muutos- ja oppimisahdistuksen lieventämiseen isossa muutostilanteessa, tarjoamalla käsitteellistä hallintaa tulevasta työstä ja henkilökohtaisella tutustumisella uusiin työtovereihin ja esimieheen. Myös vaikutusmahdollisuudet muotoiltaessa uutta toimintatapaa ajateltiin tukevan työhyvivointia.

Jokaiselle työpajasarjalle oli asetettu konkreettinen tuotostavoite, eli sellainen kuvaus uudesta toimintatavasta, työprosessista, rooleista, tms. joka voidaan kuvata ja viestittää muille. Vaikka kaikilla 15 työpajasarjalla oli yhteinen perusrakenne ja yhdenmukainen avausmoduuli, niin muuten osallistujat saivat osallistua sen määrittämiseen mikä tämä konkreettinen ja tarpeellinen selventävä tuotos voisi olla.

Ammatillisten työpajojen palaute on ollut pääasiassa positiivista ja työpajat koettiin osallistujien taholta hyväksi tavaksi pohtia työyhteisön toimintatapoja. Osallistujapalautteen keskiarvo työpajoille oli 4,0 asteikolla 1-5.  Avoimissa palautteissa toivottiin työpajoilta vielä enemmän konkreettisuutta. Erityisesti palautteista nousi esille toive vastaavanlaisesta kehitystoiminnasta esimerkiksi omissa yksiköissä.