Vertaistukiverkoston luominen poliisityön stressin hallintaan

Hankkeen avulla on kehitetty toimintamalli, joka on kansainvälisestikin vertailtuna erittäin korkeatasoinen. Sen avulla pystytään tukemaan poliisin henkilöstöä erilaisten kriittisten työtilanteiden ja kuten hankkeen aikana havaittiin, myös kriittisten elämäntilanteiden jälkeen. Koska ihminen on kokonaisuus, jossa henkinen hyvinvointi on merkityksellistä niin työssä kuin vapaa-ajalla, niin henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen lisää hyvinvointia, yllä pitää työkykyä ja edesauttaa työssä jaksamista.

Hanke on osoittanut tarpeellisuutensa, koska hankkeen aikana havaittiin, että jos on tarjontaa, niin on kysyntää. Vuoden 2015 aikana vertaistuki käsitteli 42 eri tapausta ja tavoitti yli 100 työntekijää. Hankkeen avulla on saatu myös alennettua kynnystä hakeutua ammattilaisen puheille tilanteissa, joissa on havaittu, ettei vertaistuki riitä vaan tarvitaan ammattiapua.Vertaistuen avulla on ohjattu poliisilaitoksen työntekijöitä myös poliisin Posttraumatyöpajoihin, joissa vertaistuen ja ammattilaisten avulla on saatu työkykyä palautettua.

Kehittämishanke on osoittanut tarpeellisuutensa uniformupukuisten ja myös muiden poliisihallinnon työkyvyn ylläpitäjänä. Hankkeen toimintatavat ovat täysin monistettavissa poliisihallinnossa kuin myös kaikissa muissa uniformuammateissa kuten pelastustoimi, tulli, puolustusvoimat ja rajavartiosto. Hankkeen aikana tuli viitteitä myös siitä, että vertaistuki sopisi kaikkiin asiantuntijaorganisaatioihin.

Hanke on tuonut lisätietoa myös henkisen kuormituksen merkityksestä työkykyyn. Hankkeen aikana on havaittu, että vertaistuki toimii sellaisissakin työtehtävissä johon ei sisälly väkivallan uhkaa tai muuta raflavaa vaan sellaisia kuormitustekijöitä, jotka ovat ihmisbiologian vastaisia mm. lapsiin kohdistuvien vakavien rikosten tutkinta. Lisäksi vertaistuki sopii menetelmänä tilanteisiin, joissa puhuminen on toimiva keino asioiden läpikäymiseen ja stressin lievittämiseen. Hanke on osoittanut, että kovatkin pojat ja tytöt puhuvat työstään ja sen kuormittavista tekijöistä kunhan siihen annetaan mahdollisuus. On merkkejä siitä, että vertaistukihanke on vähentänyt sairauspoissaoloja, lisännyt työhyvinvointia ja sitä kautta säästänyt rahaa sekä parantanut poliisitoiminnan laatua.

Toimiva vertaistuki on väline, joka lähtee yksilöiden työkyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta. Vertaistuen merkityksellimmät tulokset tulevat työviihtyvyyden paranemista, sairauspoissaolojen vähentymisestä, työhyvinvoinnin lisääntymisestä. Vertaistuki on aina niin ryhmä- kuin yksilökeskusteluissa myös oppimistilanne stressinhallintaan ja stressin alentamiseen. Työhyvinvointia lisää kun huomaa, että vaativien ja kuormittavien työ- ja elämäntilanteiden jälkeen on joku välittää ja haluaa auttaa. Vertaistuen avulla on mahdollisuus myös parantaa yhteisön sosiaalista yhteenkuuluvuutta, parantaa toisen työn ymmärtämistä ja arvostusta. Kaikki em. asiat ovat sellaisia, jotka näkyvät työyhteisön arjessa parantuneina työn tuloksina.