Verkostot voimavaraksi: Senioripilotti – miten tukea asiantuntijoiden ja vertaistuen avulla ikääntyvien työn hallintaa, työssä jaksamista ja työuria?

Vero 55+ -pilotin tavoitteena oli rakentaa ehdotus toimenpiteiksi, joilla parannetaan työn hallinnan tunnetta ja tuottavuutta erityisesti työuran loppupuolella. Tarve ilmeni esimerkiksi terveyskyselyn tuloksista, joiden mukaan ongelmia työn hallinnassa kokeneiden osuus kasvoi merkittävästi iän myötä.

Verohallinto toteutti yli 55 -vuotiaille suunnatun pilottihankkeen. Tavoitteena oli rakentaa toimenpide-ehdotus, jolla parannetaan työn hallinnan tunnetta ja tuottavuutta erityisesti työuran loppupuolella. Työurien tukemisen merkitys korostuu entisestään tulevien vuosien odotettavissa olevien runsaiden eläköitymisten myötä. Verohallinnossa yli 55-vuotiaita on 2/5 henkilöstöstä.

Pilotti käynnistyi runsaan 20 henkilön pilottiryhmien 2-päiväisellä työpajalla. Ryhmät pohtivat dosentti Marja-Liisa Mankan johdolla seniori-ikäisen henkilöstön työelämään liittyviä kysymyksiä. Työn tuloksena syntyi lista teemoista, jotka olivat runkona pienryhmätapaamisissa kerran kuukaudessa. Projektiryhmä työsti aiheisiin apukysymyksiä, videoklippejä ja lisäsi keskustelujen virittäjäksi asiantuntijamateriaaleja. Aihealueet koskivat työelämän keskeisiä teemoja kuten käytännön verkostoitumista, toiveita Hallintoyksikön asiantuntijainfoiksi, työn hallintaa, toiveikkuutta, työstä palautumista ja työn tuunausta. Kantavana periaatteena pilottiryhmien kokoontumisissa oli: ”Kysytään, ei kerrota”.

Pilotissa testattiin yhteistyössä SPRn kanssa Täyttä elämää eläkkeellä –muutostukivalmennuksia. Lisäksi toteutettiin Lync-infot koskien kuntoutusasioita ja Kevan eläkeinfo. Pilotti on tuottanut muun ohella eri aihealueiden asiantuntijavideoita, jotka ovat käytettävissä mm. työyhteisötilaisuuksissa. Marja-Liisa Mankan ryhmille antamiin tehtäviin liittyi työkaluja, joiden avulla henkilö itse voi havainnoida ja pysähtyä pohtimaan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja syy-yhteyksiä eri näkökulmista. Marja-Liisa Manka keräsi myös kyselyin tietoa pilottiryhmäläisten kokemuksista tarkempaa analyysiä varten.

Pilotilla oli myönteiset vaikutukset: osallistujien työhyvinvointi kasvoi, psyykkinen kuormittuneisuus väheni ja toiveikkuus tulevaisuuden suhteen lisääntyi. Erityisesti vertaisryhmät koettiin tärkeimmiksi jaksamisen edistäjiksi.

Vero 55+ -pilotin päätöstyöpajassa pilottiryhmäläiset kiteyttivät toteutukseen ehdotettavat toimenpiteet, joilla voitaisiin tukea työn hallintaa työuran loppupuolella. Priorisoinnissa tärkeimmiksi nousivat
– 55+ kokemusasiantuntijaryhmät verotaloihin (vapaaehtoinen verkosto tukemaan ryhmän työn hallintaa)
– Punaisen Ristin formaatin mukainen Täyttä elämää eläkkeellä –valmennus eläkkeelle siirtyville
– uusi senioriasioiden asiantuntijan rooli (erikoistuu +55 – ikäisten työhyvinvoinnin tukemiseen ja tuo erityisosaamisensa kehittämistyöhön)
– IT-sovellusten ja ohjelmien opetteluvaihe (koulutusten jälkeen)

Pilotin tuottamat kehittämisehdotukset ovat toimialariippumattomia, joten ne ovat hyödynnettävissä haluttaessa niin julkisella kuin yksityissektorillakin.