Verkostoista voimaa: tuomioistuinten ICT-yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen ja osaamisen yhteiskehittäminen

Digitalisaatioon valmistautuminen ja tuomioistuinten toiminnan muutoksen tukeminen on merkittävin oikeuslaitoksen muutosjohtamishanke tulevien vuosien aikana. Käynnissä on kaksi mittavaa toiminnan muutosta, sähköistä työskentelyä ja digitalistoitumisosaamista edellyttävää hanketta AIPA- ja HAIPA -hanke. Tämän lisäksi sähköinen työskentely etenee monien muiden kehittämishankkeiden kautta, mm. HILDA/VirastoVahvan etenemisen myötä.

Oikeusministeriön hallinnonalalla olevan digitalisoitumiskehityksen vuoksi asetettiin 3.11.2015 valtakunnallinen oikeushallinnonalan ict-koulutustyöryhmä, joka yhtenä tehtävänään on laatinut koulutuskonseptin, jota hallinnonalalla voidaan hyödyntää erilaisissa osaamisen kehittämisen kysymyksissä. Koulutuskonseptia laadittaessa on todettu ja saatettu OM:n johdolle tiedoksi, että oikeushallinnonalalla ja siten myös tuomioistuinsektorilla on merkittäviä puutteita ict-osaamisen kehittämiseen liittyvässä taloudellisessa resursoinnissa, henkilöstöresursseissa ja koordinaatiossa. Merkittävimmin nämä puutteet kohdentuvat tuomioistuinten ict-yhdyshenkilöiden tehtäväkenttään.

ICT-yhdyshenkilöt toimivat paikallistasolla tuomioistuimissa eri tehtävissä, tyypillisesti käräjä-/sihteerinä, lainkäyttösihteerinä, hallintosihteerinä, haastemiehenä, tuomarina tai muissa toimistotehtävissä. ICT-yhdyshenkilöt työskentelevät oman toimensa ohessa, pääasiallisen tehtävänsä lisäksi tehden virastojen käyttäjäoikeushallintaan, salivarusteluun, laitehankintaan ja laitteiden toimintakykyyn, sovelluksiin ja ohjelmistoihin, erilaisiin ict-hankkeiden jalkauttamiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä. Työstä ei pääsääntöisesti makseta erillistä korvausta, eikä suurimmalla osalla ict-yhdyshenkilöistä ole alan koulutusta. Työtehtävä on kuitenkin erittäin merkittävässä roolissa viraston toiminnallisen tukemisen näkökulmasta: digitalisoituvassa oikeuslaitoksessa ict-asioiden koordinointi ja resursointi on puuttellisesi hoidettu ja virastojen sisäinen ict-asioiden ja ict-osaamisen kehittämiseen liittyvä toiminta on pääasiallisesti ict-yhdyshenkilöiden vastuulla.

ICT-yhdyshenkiöitä on tyypillisesti 1-3 / virasto. Sekä OM:n AIPA- ja HAIPA-hankkeissa, virastojen päälliköiden taholta että ICT-yhdyshenkilöiden esiin nostamana on nostettu esiin suuri ongelma ICT-yhdyshenkilöiden yksinäisestä työnkuvasta, osaamisen kehittämisen merkittävistä tarpeista, jatkuvasta ajantasaisten tietojen puutteista virastojen toiminnan suunnittelemiseksi sekä verkostomaisen toiminnan puutteesta. Siten tämän Kaiku-hankkeen tavoitteena on vastata edellä mainittuihin puutteisiin, joita on jatkossa määritelty tarkemmin hankkeen sisällöllisten tavoitteiden kautta.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on rakentaa ict-asioiden ja ict-osaamisen kehittämisen teemoja koordinoidusti käsittelevä valtakunnallinen tuomioistuinten ict-yhdyshenkilöiden verkosto, jotta nykyisin täysin epäsystemaattisesti hoidettu tiedottaminen, asioiden ja toiminnan kehittäminen sekä ict-yhdyshenkilöiden osaamisen tukeminen ja kehittäminen saataisiin hallitumpaan tilaan.