Vaikuttavuus ja fokus asiantuntijatyössä

Kahden asiantuntijaviraston yhteiskehittämis- ja oppimisohjelma edistää kummankin viraston asiantuntijatyön vaikuttavuutta ja rakentaa samalla yhteistyötä ja verkostoja virastojen välille.

Hankkeen tavoitteena on yhdessä virastoina oppia tunnistamaan asiantuntijatyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta ja suunnata työn fokusta sen mukaisesti.

Teemoja ovat:

1. Vaikuttavuus – asiakasnäkökulma

  • Asiantuntijatyön vaikutusketjujen tunnistaminen
  • Asiantuntijapalveluiden ja -viestinnän muotoilu
  • Asiantuntijavirastojen vaikuttavuuden ja vaikutusohjelmatyön tukeminen

2. Aika ja fokus – asiantuntijan ja työryhmien näkökulma

  • Välineitä työn psykologisen ja kognitiivisen kuormituksen hallintaan
  • Tukea työn rakenteiden hahmottamiseen tehtävien priorisoimiseksi

3. Valmentava työyhteisö – verkostoyhteistyön näkökulma

  • Virastojen asiantuntijoiden vertaistukityöskentely valmentavan työyhteisön kehittäjänä
  • Dialogisuuden vahvistaminen
  • Yhteistyön tiivistäminen saman hallinnonalan virastojen kesken

 

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeen lähtökohtana oli asiakaslähtöisten asiantuntijapalveluiden tarve, mikä on tunnistettu virastojen strategioissa. Muuttuva yhteiskunta on aiheuttanut painetta asiantuntijavirastojen vaikuttavuuden lisäämiseen sekä vaikutusketjujen tunnistamiseen. Osallistuvien virastojen asiantuntijatyö tuli hankkeessa tehtyjen palvelumuotoilukokeilujen kautta näkyväksi. Palveluiden tarpeellisuus ja vaikuttavuus näyttäytyy aiempaa paremmin perusteltuna sekä organisaation sisällä että ulospäin.

Tämän lisäksi asiantuntijoiden työn priorisointiin ja ajanhallintakykyyn saatiin työkaluja. Työkalujen avulla asiantuntija voi tunnistaa itselle ja työyhteisölle tyypilliset ajankäytön haasteet, kirkastaa ydintehtäviään sekä auttaa keskittymään ja ennakoimaan.

Hankkeen aikana on opittu muuttuvasta asiantuntijatyöstä, viestinnän merkityksestä sekä asiantuntijana toimimisesta erilaisissa verkostoissa. Vaikuttavaan asiantuntijatyöhön on saatu eri virastojen toimintamalleja, joita voidaan jatkossa hyödyntää oman viraston strategiatyössä.

Hankkeen tuloksena organisaatioon jää työkaluja palvelumuotoilun toteuttamiseen, asiakasprofilointiin sekä työajan hallintaan.